אשפוז פסיכיאטרי של קטין בהסכמת האחראי עליו (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אחראי על קטין יכול לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי בבקשה לאשפז את הקטין
אסור לאשפז קטין המתנגד לאשפוז שמלאו לו 15 שנה, אלא באישור בית המשפט שרשאי להחליט על אשפוזו רק אם התקיימו התנאים לאשפוז כפוי של קטין
אם הקטין מתנגד לאשפוז וטרם מלאו לו 15 שנה ניתן לאשפזו, אך יש להעביר את ההחלטה בענין המשך הטיפול לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער
משך האשפוז לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז ללא לינה בבית החולים
 • אחראי על קטין (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) רשאי לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית ולבקש לאשפז שם את הקטין.
 • אם הקטין עצמו אינו מתנגד לאשפוז, יתבצע האשפוז בהתאם להליך המפורט כאן.
 • חוק טיפול בחולי נפש קובע הוראות מיוחדות למקרה שהקטין עצמו מתנגד לאשפוז.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים מתחת לגיל 18.

למי ואיך פונים

 • לפי סעיף 4א(ב) לחוק, אחראי על קטין רשאי לבקש את אשפוזו של הקטין בבית חולים ולהסכים בשמו לאשפוזו ולטיפול בו. לשם כך עליו לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים אחר, ולחתום בשם הקטין על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.

שלבי ההליך

 • אם הקטין אינו מתנגד לאשפוז, יתבצע ההליך בהתאם לנוהל המפורט כאן.
 • אם הקטין מתנגד לאשפוז, והדבר נודע למנהל בית החולים או לאדם אחר המטפל בקטין בבית חולים, עליו להודיע על כך, בהקדם האפשרי, לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה). העובד הסוציאלי יפעל באופן הבא:
 • אם מלאו לקטין חמש עשרה שנים, על העובד הסוציאלי לפנות לבית המשפט לנוער על מנת שיחליט בעניין. במקרה כזה יחליט בית המשפט על אשפוזו של הקטין רק אם התקיימו התנאים לאשפוז כפוי של קטין.
 • אם לא מלאו לקטין חמש עשרה שנים, על העובד הסוציאלי להביא את עניינו של הקטין לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער, אשר תבחן אם לא ניתן לטפל בקטין אלא בדרך של אשפוז ותורה על המשך אשפוזו או על שחרורו של הקטין בהתאם לממצאיה.

משך האשפוז

 • משך האשפוז לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז שאינו כולל לינה בבית חולים.
 • ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית, לפי בקשה מנומקת בכתב של מנהל בית החולים, להאריך בהתאם לתכנית טיפול, או תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים, אם שוכנעה כי הקטין זקוק לטיפול המחייב את הארכת תקופת האשפוז.
 • האחראי על קטין, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), או קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים, וכן מנהל בית החולים, רשאים, בכל עת, לפנות אל הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, במחוז שבו יושב בית המשפט לנוער.
 • על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער ניתן לערער באותו אופן שמערערים על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המחוזית הרגילה. לפירוט נוהלי הערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית מחוזית ראו בערך אשפוז מרצון של נפגעי נפש

חשוב לדעת

 • חתימת החולה על הסכמתו להתאשפז כוללת גם הסכמה לקבלת טיפולים רפואיים. במקרה שמדובר בטיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי), נדרשת חתימה נפרדת של המטופל על טופס הסכמה מיוחד לטיפול.
 • אשפוז מרצון נעשה במחלקות פסיכיאטריות פתוחות.
 • אשפוז מרצון יכול להיות גם באשפוז יום. אשפוז יום הוא מסגרת אשפוז פסיכיאטרית, בה מגיעים המטופלים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום ללא לינה, בשונה מאשפוז מלא, בה שוהה המטופל בבית החולים במשך 24 שעות ביממה. אשפוז היום מאפשר מסגרת טיפולית אינטנסיבית, מבלי שהמטופל יצטרך להתנתק מביתו וקהילתו. המטופל יכול לפנות לחדר מיון ולבקש להיבדק לצורך אשפוז יום.