ביטוח בריאות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל תושב ישראלי מבוטח בביטוח בריאות המקנה לו זכאות לשירותים בהיקף הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
אי תשלום דמי ביטוח או פיגור בתשלומים אינם פוגעים בזכויות המבוטח, ואינם פוטרים את הקופה מחובתה לספק למבוטח את שירותי הבריאות הכלולים בסל הבריאות
למידע על זכויות המבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ראו באתר משרד הבריאות
ניתן למצוא מידע נוסף על ביטוחי בריאות מסחריים במדריך רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראלי מבוטח בביטוח בריאות המקנה לו זכאות לשירותים הנכללים בסל שירותי הבריאות.

 • השירותים הרפואיים להם זכאי כל תושב (סל הבריאות) קבועים בחוק ומתעדכנים מעת לעת. סל שירותי הבריאות הוא אחיד והזכאות לו אינה תלויה בשייכות לקופת חולים זו או אחרת.
 • קופות החולים הן האחראיות, על-פי חוק, למתן שירותי הבריאות המצויים בתוספת השנייה לחוק. החוק מחייב את קופות החולים לקבל כל אדם המבקש להיות חבר בהן, ללא קשר למצבו הכלכלי, גילו, מינו, מצבו הבריאות וכדומה.
 • משרד הבריאות אחראי, על-פי חוק, למתן שירותי הבריאות המצויים בתוספת השלישית לחוק.
 • השירותים הרפואיים יינתנו בישראל בכפוף לשיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בזמן סביר ובמרחק סביר ממגורי המבוטח.
 • ככלל השירותים שבסל ניתנים חינם, אך הקופות רשאיות לגבות דמי השתתפות עבור חלק מהשירותים הרפואיים שבסל הבריאות, וזאת לפי אישור ועדת הכספים של הכנסת.
 • ניתן למצוא את רשימת השירותים שיש לשלם עבורם השתתפות עצמית בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מי זכאי?

 • כלל תושבי הקבע בישראל זכאים לביטוח בריאות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות מוענקת לכלל תושבי הקבע בישראל באופן אוטומטי, באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
 • דמי ביטוח בריאות נגבים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • השירותים הרפואיים מוענקים לכל מבוטח על-ידי קופת החולים אליה בחר להשתייך (שירותים מסוימים מוענקים על-ידי משרד הבריאות).

אוכלוסיות ספציפיות

חיילים

 • חייל בשירות חובה או קבע יקבל את השירותים הרפואיים מצה"ל ולא באמצעות קופות החולים. מחיילי קבע מנוכה תשלום עבור מס בריאות.
 • חייל שהוא מתנדב לשירות חובה (כגון מטעמי בריאות) יהיה זכאי לסל שירותי הבריאות המוזכרים בחוק מקופת החולים בה הוא חבר. מס הבריאות עבורו ישולם על-ידי צה"ל.
 • חייל שהפסיק את שירותו באופן זמני יהיה זכאי לסל שירותי הבריאות המוזכרים בחוק מקופת החולים בה הוא חבר, ותחול עליו חובת תשלום דמי ביטוח.
 • חייל בשל"ת (בשירות ללא תשלום) יהיה זכאי לסל שירותי הבריאות המוזכרים בחוק מקופת החולים בה הוא חבר. החל משנת 2002, משולמים דמי ביטוח הבריאות עבורו על-ידי אוצר המדינה.

ילדים

 • כל ילד, מיום שנולד, משוייך באופן אוטומטי לקופת החולים בה מבוטח ההורה המקבל את קצבת הילדים עבורו.
 • במקרה שהוריו של הילד מבוטחים בקופות חולים שונות וברצונם להעביר את הילד לקופת החולים שבה מבוטח ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים, עליהם לגשת לסניף רשות הדואר, למלא טופס העברה ולחתום עליו שניהם.
 • העברה ראשונה מקופת חולים אחת לאחרת של ילד שלא מלאו לו 6 חודשים תהיה מיידית, כלומר ללא תקופת המתנה.

ילדי תושבים חוזרים

 • עד גיל 18 ילדי תושבים חוזרים זכאים לקבל שירותי בריאות, בתנאי שהוריהם הוכרו כתושבי ישראל לאחר שובם ארצה, גם אם ההורים אינם זכאים זמנית לשירותים רפואיים ונמצאים בתקופת המתנה.
 • כל הוצאה שהוצאה בגין רכישת שירות רפואי לילדים תוחזר להורים, בתנאי שהייתה פנייה למוסד לביטוח לאומי לקבלת תושבות לפני קבלת השירות הרפואי בתשלום.
 • אם ההוצאה נעשתה לפני הפנייה לביטוח הלאומי - הכסף לא יוחזר.

תושב ישראלי ששהה או שוהה בחו"ל

 • כל עוד אדם הנחשב תושב ישראל על-פי המוסד לביטוח לאומי משלם דמי ביטוח בריאות, הוא זכאי לשירותי בריאות בארץ, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. לפרטים נוספים, ראו תושב ישראל השוהה בחו"ל.
 • תושבים חוזרים שלא שילמו ביטוח או חדלו להיות תושבי ישראל, יהיו זכאים לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה הכוללת שהייה רצופה בארץ (יציאות לחו"ל במהלך תקופת ההמתנה מאריכות את התקופה). תקופת ההמתנה המינימלית היא חודשיים ותקופת ההמתנה המקסימלית היא 6 חודשים. ניתן לפדות את התקופה בתשלום. להרחבה ראו הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות.

עולים חדשים

 • עולים חדשים מתבקשים להירשם לקופת חולים על-פי בחירתם. חברותם תיכנס לתוקף באופן מיידי והם יהיו זכאים לשירותים ללא תקופת המתנה.
 • למי שלא נרשמו בקופת חולים מסוימת, משרד הבריאות יקבע באיזו קופה יהיו מבוטחים.
 • עולה חדש פטור מתשלום של דמי הביטוח לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו, ועם זאת יהיה זכאי לשירותים הרפואיים על פי החוק.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות