ביטוח תאונות אישיות לתלמיד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ביטוח תאונות אישיות חל על התלמיד 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לאו
אסור לרשות המקומית לגבות מההורים דמי ביטוח בסכומים הגבוהים מאלו שאושרו בוועדת החינוך של הכנסת
הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינן התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי
ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן
למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

 • ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.
 • תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גופני.
 • הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.
 • הביטוח מוענק לתלמיד באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.
 • התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים, ועל-פי קביעת הסכום המרבי המותר לגבייה שקבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת הלימודים.
 • בהתאם לטבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ז, התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בשנה זו הוא בגובה 75 ש"ח לתלמיד.

מי זכאי?

 • ילדים בגילאי 3-5 הלומדים בגן ילדים.
 • נערים בכיתות א' עד י"ב הלומדים במוסדות חינוך מוכרים.
 • תלמיד שהגיע לגיל 18 וסיים לימודים לפי תכנית לימודים כבר בכיתה י"א.
 • שר החינוך רשאי לזכות בביטוח בריאות תלמיד שטרם השלים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י"ב, עד שישלים אותם.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של תאונה יש לפנות למזכירות בית הספר.
 • המוסד החינוכי יעביר את טופס התביעה לידי ההורים/האפוטרופסים של התלמיד התובע. לדוגמא לטופס תביעה לחץ כאן.
 • התלמיד התובע, באמצעות הוריו/אפוטרופוסיו יפנה למבטח על גבי טופס התביעה שקיבל מהמוסד החינוכי.
 • בית הספר יסייע לתלמיד ולהוריו (או אפוטרופוסיו) במילוי הטופס ובהגשת התביעה.
 • לפי חוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים. כאשר מדובר בקטינים, קובע חוק ההתיישנות כי תקופת ההתיישנות מתחילה רק כשהקטין הופך לבגיר, כלומר מרגע הגיעו לגיל 18. משמעות הדבר היא כי ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.

חשוב לדעת

 • הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.
דוגמה:
תלמיד המשתתף בתחרות ספורט שלא במסגרת בית הספר, למשל: במסגרת מועדון ספורט, התאחדות ספורט, קבוצת ספורט וכיו"ב יהיה בדרך כלל מבוטח מכוח ביטוח תאונות אישיות גם למקרה שייפגע במסגרת התחרות. מסיבה זו ההתאחדות או מועדון הספורט אינם מחויבים לערוך ביטוח נפרד לתלמידים המשתתפים בתחרות (בניגוד למשתתפים אחרים), וזאת בתנאי שהפעילות עצמה כלולה בפוליסת הביטוח לתאונות אישיות, שבה מבוטח התלמיד (שאם לא כן, על מועדון הספורט או ההתאחדות לערוך ביטוח גם לתלמידים).
 • הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינן התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הרשות המקומית אינה רשאית לגבות מההורים דמי ביטוח מעבר לסכום המרבי שאושר על-ידי ועדת החינוך של הכנסת ופורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לאותה שנת הלימודים.
 • ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח, אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר.
 • חברות הביטוח צריכות להמציא לידי כל יחיד מקבוצת המבוטחים בביטוח קבוצתי, ובכלל זה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, עותק של פוליסת הביטוח וטופס גילוי נאות, המרכז פרטים כלליים הנוגעים לפוליסת הביטוח וכן את עיקרי הכיסויים הקיימים בה.
 • כל רשות מקומית תקבל מחברת הביטוח שהיא התקשרה עמה לשם ביטוח תלמידיה עותקים של פוליסות הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים המבוטחים שהיא הצהירה עליהם.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle