בקשה לצו קיום צוואה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לשם מימוש נכסיו של אדם שנפטר והותיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה
הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה
במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו קיום צוואה, לפרטים ראו באתר האפוטרופוס הכללי
הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים

כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו, יש צורך להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכולים להגיש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם המעוניין במתן הצו.

שלבי ההליך

הגשת בקשה באופן מקוון

 • ישנה אפשרות להגיש בקשה מקוונת לצו קיום צוואה, וזאת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים (בשאר המקרים, יש לפעול בהליך הרגיל):
  • הצוואה המקורית מצויה בידי מגיש הבקשה.
  • העתק הצוואה נמצא בידי מגיש הבקשה, והצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.
  • העתק הצוואה נמצא בידי מגיש הבקשה, וניתנה החלטה של בית משפט לענייני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.
 • הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה.
 • לפרטים על הגשת הבקשה המקוונת, ראו באתר האפוטרופוס הכללי.

הגשת בקשה בהליך בלתי מקוון

 • יש להכין ארבעה עותקים מלאים (מקור אחד ושלושה העתקים) של המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה לצו קיום צוואה, ממולא וחתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עורך דין/נוטריון/שופט/דיין/ראש הרשות המקומית. ניתן למלא טופס בקשה של הרשם לענייני ירושה, או טופס בקשה של בתי הדין הרבניים הנמצא במזכירות כל בית דין רבני, או בקישור זה (דורש התקנת סרגל כלים). להסבר על מילוי הטופס באתר משרד המשפטים.
  2. שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט. ראו: בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - "אגרת פתיחת בקשה" ו"אגרת פרסום בעיתון" בטבלה זו.
  3. תעודת פטירה מקורית (או העתק "נאמן למקור") של המנוח. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף תמצית רישום ממשרד הפנים המציינת את תאריך פטירתו.
  4. תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש אחר שנפטר.
  5. צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש בנוסף להעתק הצוואה בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור על תשלום האגרה לבקשה זו.
  6. אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום, או לחילופין - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.
  7. באם ישנם יורשים אשר מסתלקים מחלקם בעיזבון, יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.
  8. אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה, שבאזור סמכותו גר המוריש.
 • כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים.
 • לאחר הגשת הבקשה תפורסם בעיתון יומי וברשומות הודעה על דבר הגשת הבקשה, וזאת על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לקיום הצוואה.
 • אם לא הוגשה התנגדות, מועברת הבקשה לאפוטרופוס הכללי, אשר יענה באחת מהאפשרויות:
  1. אישור הבקשה.
  2. בקשה להשלמת פרטים חסרים.
  3. העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
 • לאחר קבלת התגובה מהאפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה את הצו המאשר את תוקפה של הצוואה.
 • במקרים בהם מוגשת התנגדות לביצוע הצוואה, מזכירות הרשם מעבירה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

צו קיום צוואה למנוח שגר בחו"ל

 • כדי להוציא צו קיום צוואה למנוח שמקום מושבו לא היה בישראל יש לצרף לבקשה, נוסף על המסמכים שפורטו:
 1. נסח רישום מקרקעין, או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק, או אישור על כל נכס אחר בבעלות המנוח.
 2. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
 3. חוות דעת של משפטן המומחה בדין הזר.
 4. פסיקתא – מסמך צו קיום צוואה לחתימת שופט.

חשוב לדעת

 • אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, צו קיום הצוואה יהיה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה. יתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.
 • צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין. ניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.
 • הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה.

הרחבות ופרסומים