דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

למבוטחים בעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית בנוסף להיותם עצמאים (כגון: עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת), קיימים כללים מיוחדים לקביעת שיעור דמי הביטוח הלאומי
דמי הביטוח לבעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.

 • סוגי מעמד עיקריים: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
 • קיימים מבוטחים שנופלים ליותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אילו מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
 • דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאי שיש לו הכנסה ממקורות נוספים.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה ההכנסה המירבית.
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 • בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה:
 • עובד משתכר כשכיר 8,000 ש"ח, ובנוסף משתכר כעצמאי 12,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ש"ח.
 • בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת. למידע על שיעורי הניכויים ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
 • בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחוייב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 8,000 ש"ח), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-8,001 ש"ח ועד 20,000 ש"ח.
 • מאחר שכל הכנסתו כעצמאי מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח נכון ל-2017), היא תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).
דוגמה:
 • עובד משתכר כשכיר 4,000 ש"ח, ובנוסף משתכר כעצמאי 16,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ש"ח.
 • בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת.
  • מכיוון שכל הכנסתו כשכיר נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח נכון לשנת 2017), הרי שכל הכנסתו כשכיר תחויב בדמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בשיעור מופחת וסך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור 3.50% - מתוכם דמי ביטוח לאומי בשיעור 0.40% ודמי ביטוח בריאות בשיעור 3.10%.
 • בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 4,000 ש"ח), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-4,001 ש"ח ועד 20,000 ש"ח.
  • החלק של הכנסתו כעצמאי (שמתווסף על הכנסתו כשכיר) שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח) יחויב בשיעור מופחת: 5.97% (מתוכם 2.87% דמי ביטוח לאומי, ו-3.10% דמי ביטוח בריאות). כלומר 1,804 ש"ח הראשונים מתוך הכנסתו כעצמאי (החל מ-4,001 ש"ח ועד 5,804 ש"ח) יחויב בשיעור המופחת הנ"ל.
  • יתרת הכנסתו כעצמאי בסך 14,196 ש"ח (סה"כ הכנסתו כעצמאי (16,000 ש"ח) פחות 1,804 ש"ח שחויבו בשיעור המופחת) תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 16.23% 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).

עובד שכיר שהוא גם עצמאי וגם מקבל פנסיה

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח על שכרו עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
 • כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר. (ראו דוגמאות לעיל).
 • הכנסותיו מפנסיה יחויבו באופן הבא:
  • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי עולות על ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (42,240 ש"ח נכון לשנת 2017), הכנסותיו מפנסיה לא יחויבו בתשלום דמי ביטוח.
  • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המרבית, הרי שכמקבל פנסיה יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר ועובד עצמאי.
דוגמה:
 • בדוגמאות הנ"ל הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ש"ח, כלומר, הן אינן עולות על ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (43,240 ש"ח נכון לשנת 2017).
  • אם בנוסף לשתי הכנסותיו הנ"ל מקבל העובד גם פנסיה מוקדמת בגובה 10,000 ש"ח:
   • תחויב הכנסתו מפנסיה על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחה בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ש"ח ועד 30,000 ש"ח.
   • מאחר שהכנסתו מפנסיה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי לפנסיה על פי השיעור המירבי: 11.79% - מתוכם 6.79% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • אם גובה הפנסיה המוקדמת שלו היא 25,000 ש"ח (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):
   • תחויב הכנסתו מפנסיה על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחה בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ש"ח ועד 45,000 ש"ח.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה מפנסיה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (43,240 ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-43,241 ש"ח ועד 45,000 ש"ח) לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

עובד שכיר שהוא גם עצמאי ויש לו הכנסות שלא מעבודה

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה ההכנסה המירבית (43,240 ש"ח נכון לשנת 2017)
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא מעבודה לא תחויבנה בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 • אם סך הכנסותיו כעצמאי וכשכיר יחד עולות על ההכנסה המירבית, הכנסתו שלא מעבודה לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם סך הכנסותיו כשכיר וכעצמאי יחד נמוכות מההכנסה המירבית, הכנסתו שלא-מעבודה תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (השכר הממוצע הוא 8,828 ש"ח, 25% מהשכר הממוצע הם 2,207 ש"ח - נכון לינואר 2013) ולאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כשכיר והכנסתו כעצמאי.
 • בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה:
 • בדוגמאות הנ"ל הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ש"ח, כלומר, הן אינן עולות על ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (43,240 ש"ח נכון לשנת 2017).
  • אם בנוסף לשתי הכנסותיו הנ"ל, יש לאותו אדם הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח:
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,418 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 7,582 ש"ח (10,000-2,418).
   • הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,582 ש"ח.
   • מאחר שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח), היא תחויב בדמי בטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 909.84 ש"ח (7,582 ש"ח X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.
  • אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ש"ח (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,418 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 27,582 ש"ח (30,000-2,418).
   • הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 47,582 ש"ח.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (43,240 ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-43,241 ש"ח ועד 47,582 ש"ח) לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
   • סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום 23,240 ש"ח (43,240-20,000).
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 2,788.80 ש"ח (23,240 ש"ח X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.

עצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת

 • הכנסתו כעובד עצמאי יחוייבו בדמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית (43,240 ש"ח נכון לשנת 2017).
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה לא תחויב בדמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, אזי הכנסתו מפנסיה עד 31.01.2004 תחויב בדמי ביטוח על בסיס מחצית הפנסיה. החל ב-01.02.2004 תחויב מלוא הכנסת הפנסיה, וזאת לאחר שלקחנו בחשבון את הכנסתו כעצמאי. למידע על שיעור דמי ביטוח לאומי למקבלי פנסיה מוקדמת ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת).
 • בתקופה מ-01.07.2002 ועד 30.06.2003 יחויב על בסיס מחצית הכנסתו מפנסיה ללא הגבלה של ההכנסה המירבית.
 • למידע נוסף ולדוגמאות מספריות לחצו כאן.

עצמאי שיש לו הכנסה שלא מעבודה

 • כעובד עצמאי יחויב המבוטח לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית .
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית (42,435 ש"ח נכון ל-2013), הכנסותיו האחרות לא יחויבו בתשלום לביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, יהיה עליו לשלם בגין הכנסתו שלא-מעבודה דמי ביטוח עד גובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (2,207 ש"ח נכון ל-2013) ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד עצמאי.
 • בכל מקרה לא יחויב המבוטח עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה:
 • עובד עצמאי משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (43,240 ש"ח נכון לשנת 2017)).
  • אם בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לאותו אדם הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח:
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,418 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 7,582 ש"ח.
   • הכנסה זו מתווספת על הכנסתו כעצמאי בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,752 ש"ח (10,000-2,418).
   • מאחר שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח), היא תחויב בדמי בטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 909.84 ש"ח (7,582 ש"ח X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.
  • אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ש"ח (בנוסף להכנסתו כעצמאי):
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,418 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 27,582 ש"ח.
   • הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי (20,000 ש"ח), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 47,582 ש"ח.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (43,240 ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-43,241 ש"ח ועד 47,582 ש"ח) לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
   • סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום 23,240 ש"ח (43,240-20,000).
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 2,788.80 ש"ח (23,240 ש"ח X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.

עצמאי המקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה שלא מעבודה

 • כעובד עצמאי יחויב המבוטח לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית.
 • מהכנסתו שלא-מעבודה יחוייב לשלם דמי עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי.
 • מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.
 • בכל מקרה לא יחויב המבוטח עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה:
 • עובד עצמאי משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (43,240 ש"ח נכון לשנת 2017).
 • בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לאותו אדם הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח.
 • בנוסף הוא מקבל פנסיה מוקדמת בסך 5,000 ש"ח.
 • הכנסתו כעצמאי תחויב כאילו זו הכנסתו היחידה.
 • הכנסתו שלא מעבודה תחויב באופן הבא:
  • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,418 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 7,582 ש"ח (10,000-2,418).
  • הכנסה זו מתווספת על הכנסתו כעצמאי בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,582 ש"ח.
  • מאחר שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח), היא תחויב בדמי בטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 909.84 ש"ח (7,582 ש"ח X‏ 12%).
 • הכנסתו מפנסיה תחויב כהכנסה שמתווספת על שתי הכנסותיו הקודמות:
  • יש לחייב הכנסה זו בדמי ביטוח לאומי כשם שמחייבים הכנסה מפנסיה מ-30,001 עד 35,000 ש"ח.
  • מכיוון שמדובר בחלק מההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח), תחויב הכנסה זו על פי שיעורי דמי הביטוח המרביים - 11.79% - סה"כ 589.50 ש"ח (5,000 ש"ח X‏ 11.79%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי ובגין הכנסתו שלא מעבודה.

למי ואיך פונים

 • עובד עצמאי צריך להירשם בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לאיתור הסניף הקרוב.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק.
 • את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתיחת העסק.

שלבי ההליך

הרחבות ופרסומים