דמי ליווי לעיוורים / לקויי ראיה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בניידותם
למי שעובד או לומד, משולמים דמי ליווי מלאים בסך 992 ש"ח (נכון ל- 2018)
דמי הליווי אינם נחשבים כהכנסה בחישוב זכאויות שונות מהמחלקה לשירותים חברתיים

דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראיה בפעילויות המצריכות ניידות.

 • דמי הליווי משולמים ב-3 דרגות, שיפורטו בהמשך, בהתאם למצבם של הזכאים.

מי זכאי?

 • בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה קבועה שגילו 18 ומעלה, המתגורר בקהילה ומנהל יחידת משק בית עצמאית (כולל בהוסטל או בדיור מוגן).
 • מתקיים לגביו לפחות אחד מהמצבים הבאים:
  • היעדר ראייה מוחלט.
  • חדות ראייה שאינה עולה על 1/60 בעין הטובה, לאחר תיקון (משקפיים).
  • שדה ראייה של עשר מעלות ומטה בעין הטובה.
 • עולה חדש העונה על תנאי הזכאות שצויינו, יהיה זכאי לאחר 12 חודשים מיום העלייה.

מי לא זכאי

דמי ליווי מלאים (בשיעור 100%)

 • דמי הליווי המלאים הם בסך 992 ש"ח, נכון לשנת 2018.
 • דמי ליווי מלאים משולמים למי שעומד בתנאי הזכאות ומוגדר כלומד או עובד (כולל זכאי שממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה), בהתאם להגדרות הבאות:
  • מי שעובד לפחות 20 שעות בשבוע ולא פחות מ-4 ימים בשבוע.
  • עובד הוראה העובד לפחות 12 שעות בשבוע.
  • עובד במקצועות הרפואה המשלימה המבצע לפחות 15 טיפולים בשבוע.
  • עובד במסגרת מוגנת או נתמכת במימון ממשלתי.
  • עובד עצמאי המשתכר לפחות 1,200 ש"ח בחודש.
  • משרת בצה"ל או בשירות לאומי-אזרחי.
  • מי ש"תורתו אומנותו" והוא לומד בכולל המוכר על ידי משרד החינוך לפחות 20 שעות שבועיות ולא פחות מ- 4 ימים בשבוע.
  • חירש-עיוור המבקר במסגרת שיקומית שבפיקוח משרד הרווחה.
  • מי שלומד לפחות 8 שעות בשבוע במוסד על-תיכוני המוכר על ידי משרד הרווחה.
  • מי שלומד במוסד חינוכי-שיקומי, כולל לימוד בתנאי פנימייה.
  • מי שנמצא בתהליך שיקום, לפחות 30 יום, כולל שיקום בתנאי פנימייה.
 • מי שהגיע לגיל פרישה והפסיק לעבוד, ימשיך לקבל דמי ליווי מלאים למשך חצי שנה מהיום שבו הפסיק את עבודתו.

דמי ליווי בשיעור 75%

 • 75% מדמי הליווי המלאים הם 744 ש"ח, נכון לשנת 2018.
 • דמי ליווי בשיעור 75% משולמים, ללא הגבלת זמן, למי שעוה על תנאי הזכאות שצוינו והוא אחד מאלה:

דמי ליווי בשיעור 50%

 • 50% מדמי הליווי המלאים הם 496 ש"ח, נכון לשנת 2018.
 • דמי ליווי בשיעור 50% משולמים, ללא הגבלת זמן, למי שעומד בתנאי הזכאות, מקבל קצבת שירותים מיוחדים ואינו עובד.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך בדיקת הזכאות לדמי ליווי כלול אוטומטית בבדיקת זכאות לתעודת עיוור, ויישום ההחלטה מובא לידיעת הפונה במכתב אישי.
 • התהליך זהה גם למי שכבר נמצאת ברשותו תעודת עיוור, ומעוניין לבדוק רק את זכאותו לדמי ליווי (כגון צעיר בעל תעודת עיוור שהגיע לגיל 18).
 • לפירוט התהליך, ראו: תעודת עיוור / לקוי ראיה.
 • מי שנמצא זכאי לדמי ליווי, יתבקש לשלוח את פרטי חשבון הבנק הרשום על שמו (על גבי טופס פרטי בנק, חתום על-ידי מנהל הסניף או נציגו) וכן את המסמכים הבאים:
  • עובד שכיר - שלושה תלושי שכר המעידים על היקף המשרה.
  • עובד עצמאי - אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי.
  • משרת בצה"ל או בשירות לאומי - אישור על השירות.
  • תלמיד - אישור ממוסד הלימודים.
  • לומד בכולל - אישור מהכולל.
  • משתקם הנמצא בהליכי שיקום - אישור המסגרת המשקמת.
  • מקבל קצבת שירותים מיוחדים - אישור מהמוסד לביטוח לאומי.
 • את המסמכים יש לשלוח אל:
  השירות לעיוור
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  ת.ד. 1260
  ירושלים 91012
 • דמי הליווי ישולמו ישירות לחשבון הבנק ב-28 לכל חודש.

חידוש הזכאות

 • למי שעובד או לומד, דמי הליווי מאושרים לתקופה של 12 חודשים, ולמי שנמצא בתהליך שיקום- לתקופה של 6 חודשים.
 • חודשיים לפני תום תקופת זכאותו לדמי ליווי, תישלח לזכאי הודעה שעליו לחדש את האישור.
 • על-מנת לחדש את הזכאות, יש לשלוח את האישורים הרלוונטיים עד ל-20 לחודש שבו היא אמורה להסתיים, אל השירות לעיוור (כפי שפורט בסעיף הקודם).

בדיקה חוזרת

 • מי שלא אושרה לו הזכאות לדמי ליווי, רשאי להיבדק שוב כעבור שנה.
 • מי שחלה החמרה במצב ראיה שלו, רשאי להיבדק לפני שתמה שנה ממועד הבדיקה הקודמת, אם יציג אישור מרופא עיניים לגבי ההחמרה.

איסור על עיקול דמי ליווי

 • לא ניתן לעקל דמי ליווי שמגיעים לעיוור או לקוי ראיה, גם אם נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל.
 • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו. (לאחר 30 יום ניתן יהיה לעקל כספים אלה מתוך החשבון, אם החייב לא משך אותם עדיין).
 • למידע נוסף ראו מיטלטלין שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • דמי ליווי אינם מחושבים כהכנסה לצורך זכאויות שונות מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • מי שחלו שינויים במצבו, יעדכן על כך את השירות לעיוור בתוך 10 ימים מהשינוי, בהתאם לטופס ההצהרה (נספח ד' להוראה 6.1 בתע"ס).
 • במשפחה שבה שני בני הזוג עיוורים, הזכאות תחושב בנפרד לכל אחד מהם.

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

פרסומים והרחבות

תודות