הגשת בקשה לדחיית דיון בבית משפט (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במקרים מיוחדים (כגון חופשת לידה או קריאה לשירות מילואים), ניתן להגיש בקשה לשינוי מועד של דיון בבית משפט
את הבקשה לשינוי מועד הדיון יש להגיש למזכירות בית המשפט

נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון קובע כי ככלל, יש לקיים דיונים במועדם, ובקשה לשינוי מועד דיון תישמר למקרים מיוחדים בלבד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשים שזומנו לדיון בבית משפט ("בעלי דין"), ואינם יכולים להתייצב בשל נסיבות מיוחדות, כגון: לידה, חופשת לידה, קריאה לשירות מילואים, אבל במשפחה, או מחלה שאינה מאפשרת להתייצב לדיון -
  • מי שמיוצגים על-ידי עורך דין, יגישו את הבקשה באמצעות עורך דינם.
  • מי שאינם מיוצגים (למשל בדיונים בבית משפט לתעבורה, בית משפט לתביעות קטנות, בית דין לעבודה, ולעתים גם בית משפט שלום/מחוזי), יכולים להגיש את הבקשה בעצמם, או באמצעות עורך דין.
 • מי שנקבעו בעניינו מספר דיונים באותו מועד (באותו בית משפט או בבתי משפט שונים) יגיש בקשה לשינוי מועד הדיון מיד עם קבלת הידיעה על כך.

שלבי ההליך

 • את הבקשה לשינוי מועד דיון ניתן להגיש על-גבי טופס בקשה לשינוי מועד הדיון.
 • בכותרת הבקשה יש לציין מיהו בעל הדין המבקש לשנות את מועד הדיון.
 • יש לסמן את הנימוק המתאים ביותר לבקשת הדחייה, מבין הנימוקים המפורטים על גבי הטופס (נסיבות אישיות, קיומם של הליכים שונים וכו').
 • יש לרשום את התאריך שבו נקבע מועד הדיון ומתי נודע לבעל הדין על הצורך בשינוי מועד הדיון.
 • יש לצרף מסמכים רלוונטיים המאמתים את הסיבה לבקשה (צו מילואים, אישור רפואי וכו').
 • את הבקשה מגישים באופן ידני או בפקס למזכירות בית המשפט, שתעביר את הבקשה לעיון השופט/ת.
 • בית משפט השוקל בחיוב בקשה בעניין מועד הדיון, יבחן לא רק אפשרות לדחיית המועד, אלא גם את האפשרות להקדמתו. מי שמגיש בקשה לדחיית דיון צריך לקחת בחשבון כי שינוי המועד עשוי להביא להקדמתו.
 • במקרים שבהם מועד הדיון נדחה, בית המשפט יקבע מועד חדש סמוך ככל הניתן למועד הדיון המקורי.

חשוב לדעת

 • נסיבות אישיות חריגות, שאינן צפויות מראש, עשויות להצדיק את שינוי מועד הדיון.
 • במקרה של דחיית הדיון, ייתכן שבית המשפט ישקול לחייב את מגיש הבקשה בהוצאות לטובת מי שזומן לדיון כנגדו, או לטובת אוצר המדינה, אם הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו.
 • בכל בקשה לשינוי מועד דיון המוגשת בשל נסיבות אישיות של בעל דין או בא-כוחו, יבחן בית המשפט אם ניתן היה להיערך מראש, או אם ניתן למצוא פתרון סביר שיאפשר את קיום הדיון במלואו או בחלקו.


ערעור

 • על החלטה של בית המשפט בעניין דחיית מועד הדיון ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר.
 • לצורך בירור תהליך הערעור, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על-ידי עורך דין.

חקיקה ונהלים