הגשת בקשה לסיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אזרחים מעוטי הכנסה יכולים להגיש למשרד המשפטים בקשה לסיוע משפטי ללא תשלום בנושאים אזרחיים
כל אזרח, ללא קשר לרמת הכנסתו, יכול לבקש סיוע בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
השירות כרוך בתשלום אגרה, מלבד במקרים שניתן בהם פטור
מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בחינם בנושאים אזרחיים לאוכלוסיות הזכאיות לכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה לסיוע משפטי ולהגישו אל הלשכה לסיוע משפטי הסמוכה לאזור המגורים.
 • ישנה אפשרות להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשה מקוון.
 • מבקש העונה על אחד מהמקרים המזכים בפטור מתשלום אגרה (המפורטים בהמשך), יציין זאת בטופס הבקשה, על מנת שיקבל את הפטור.
 • ניתן להגיש את הטופס באמצעות הגעה ללשכה (בהתאם לשעות קבלת הקהל), או שליחתו בדואר או בפקס.
 • לאחר הגשת הבקשה תתואם פגישה עם עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, במהלכה יחתום המבקש על תצהיר בדבר אמיתות המידע שמסר בבקשה.
 • לאחר מכן, תיבדק הבקשה על-ידי הלשכה לסיוע משפטי. במידה שהמבקש יימצא זכאי לקבלת סיוע, הוא יתבקש להשלים את תשלום האגרה.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי: 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).

תשלום אגרה

 • סכום אגרת הסיוע המשפטי יכול להגיע עד לתקרה של 136 ש"ח לטיפול בתיק משפטי בודד.
 • בעת הגשת הבקשה יש לשלם מקדמה בסך 36 ש"ח. תשלום המקדמה מהווה תנאי לתחילת הטיפול בתיק (למעט בתיקים של אזרחים הפטורים מתשלום אגרה, כמפורט בהמשך).
 • במקרים שבהם הבקשה לסיוע משפטי נשלחת בדואר, תשלח הלשכה לסיוע משפטי שובר לתשלום מקדמה, מלבד במקרים שהמבקש זכאי לפטור מתשלום.
 • במקרה שיוחלט כי המבקש זכאי לייצוג משפטי, תיזקף המקדמה כחלק מסכום האגרה הכולל, והפונה יתבקש להשלים את הסכום ל- 136 ש"ח.
 • במקרה שיוחלט לאחר הפגישה הראשונה עם עו"ד כי לא היה מקום לחייב את הפונה בתשלום אגרה, יוחזר תשלום המקדמה לפונה.
 • אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד עבור עניין משפטי אחד, לרבות ערעור באותו עניין ומימוש פסק הדין. במקרה זה, יחשבו כ"עניין משפטי אחד" גם עניינים שונים שבגינם התבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק ותשלום האגרה, ובתחום ענייני המשפחה הקשורים זה בזה - במהלך 3 שנים. לפיכך, מבקש סיוע הפותח בשנה אחת תיק אזרחי ותיק מעמד אישי או תיקים בעניינים אזרחיים שונים, ישלם אגרה אחת על-פי תאריך פתיחת התיק הראשון. הארכת תקופת הזכאות לפטור ל- 3 שנים רלוונטית רק למקרים בהם התיקים שנפתחו הם בענייני משפחה הקשורים זה בזה.
 • למידע נוסף על תשלום האגרה, ראו באתר משרד המשפטים.

פטור מתשלום אגרה

 • מתן סיוע משפטי בהגשת ערעור או הגנה בפני ערעור על פסק דין פטור מתשלום אגרה, גם אם נפתח תיק חדש לצורך הטיפול בערעור. (והתיק הקודם שנפתח לפונה זה היה שלא בתוך תקופת הזכאות). על-פי הנחיות הממונה יש לכלול בכלל זה גם הליכים לביצוע פסק דין שניתן במסגרת הסיוע המשפטי.
 • ערעורים על החלטת המוסד לביטוח לאומי פטורים מתשלום אגרה.
 • האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום אגרה:
 • אסיר או עצור.
 • חייל בשירות חובה (למעט שירות מילואים).
 • נפגע נפש המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי.
 • קטין הזכאי לייצוג נפרד מהוריו כאשר הוא תובע או נתבע שלא באמצעותם.
 • ישנו פטור מאגרה לטיפול משפטי במקרים הבאים:
 • הממונה על האגף לסיוע משפטי רשאי לקבוע הנחיות למתן פטור מתשלום אגרה במקרים חריגים, המפורטים לעיל, שבהם בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו של המבקש אין ביכולתו לשלם את האגרה:
 • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות תהיה פטורה מתשלום אגרה בכל נושאי המעמד האישי וכן בהגנה בפני תביעות אחרות ובהגשת תביעות דחופות - אם היא שוהה במקלט לנשים מוכות במועד מתן ההחלטה בדבר הסיוע המשפטי.
 • מבקש שהוכרז בלשכת ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים וחויב בתשלום חודשי שאינו עולה על 250 ש"ח.
 • מבקש שחובותיו בהוצאה לפועל הם בגובה של למעלה מ- 50,000 ש"ח והוא חתם על הצהרה לפיה אין לו רכוש בר מימוש ששוויו מעל 500 ש"ח, למעט תכולת ביתו.
 • מבקש שהכנסתו בפועל נמוכה מסך של 750 ש"ח בממוצע ובלבד שהמציא תלושי משכורת המאשרים זאת. הכנסה הינה הכנסה נטו (לאחר הפחתת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) ובהפחתת עיקולים היורדים בפועל מהמשכורת.
 • בבקשה וייצוג בהוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה - כאשר הכנסתו של מבקש הסיוע אינה עולה על סך של 3,000 ש"ח, ומדובר בתביעה לצורך הוצאת ילד בגיר מהבית, או הוצאת צו מניעה בין בני משפחה מצורך זכות במקרקעין.

דחיית הבקשה לסיוע משפטי וערעור על הדחייה

 • אם הוחלט שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח למבקשי הסיוע מכתב הסבר אודות הסיבות לסירוב. מכתב ההסבר מצורף למכתב סירוב רשמי.
 • על החלטה שלא להעניק סיוע משפטי מבקשי הסיוע רשאים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, תוך 30 יום, מיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב.

חשוב לדעת

 • תשלום מקדמה של האגרה הינו תנאי לטיפול בבקשה לקבלת סיוע משפטי (למעט במקרים הפטורים מתשלום).
 • במקרים פטורים מתשלום אגרה, יש לציין בטופס הבקשה כי קיימת זכאות לפטור מאגרה.
 • מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים.