הטבות במס הכנסה לעובד עצמאי שחוסך בקרן השתלמות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הפקדות לקרן השתלמות לעובד עצמאי בגובה של עד 4.5% מההכנסה השנתית מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה (בתנאי שהופקדו תחילה 2.5% מההכנסה שאינם נחשבים להוצאה מוכרת)
בתנאים מסוימים החיסכון בקרן השתלמות פטור גם ממס רווחי הון

קרן השתלמות לעובד עצמאי היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד וזוכה להקלות מס משמעותיות.

הטבה במס הכנסה למפקידים לקרן השתלמות

 • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתו השנתית. הפקדת 2.5% הראשונים אינה נחשבת להוצאה מוכרת. הפקדה של עד 4.5% תוכר כהוצאה מוכרת.
 • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 261,000 ש"ח (נכון ל-2016). כלומר: הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 18,270 ש"ח.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
דוגמה:

עובד עצמאי המשתכר 15,000 ש"ח בחודש - 180,000 ש"ח בשנה (הכנסה נמוכה מהתקרה)

 • תקרת ההפקדות השנתית לקרן היא 7% מההכנסה.
 • הפקדה על סך 2.5% מהכנסתו: 4,500 ש"ח בשנה. סכום זה לא מוכר כהוצאה.
 • הפקדה על סך 4.5% נוספים מהכנסתו: 8,100 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה).
 • סך כל ההפקדות: 12,600 ש"ח בשנה.
 • שווי הטבת המס הוא 2,511 ש"ח. גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 180,000 ש"ח הוא 31%. סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 8,100 ש"ח. 31% מ-8,100 ש"ח הם 2,511 ש"ח.
 • לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62).
 • היות שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
 • עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 7% מהכנסתו השנתית החייבת במס או שהפקיד מעל התקרה (הפקיד מעל 18,270 ש"ח, נכון ל-2016), לא יוכל ליהנות מהטבת המס על הסכומים העודפים.

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

 • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (בשנת 2016 התקרה עומדת על 18,240 ש"ח). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון.
  2. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.

מי זכאי?

 • עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד בסכומים שיש לשלם עליהם מס הכנסה (לאחר חישוב הניכויים והזיכויים, שלהם הוא זכאי) ושהפקיד סכומים מסוימים לקרן השתלמות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים