התיישנות חוב ארנונה בחלוף 7 שנים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

רשות מקומית אינה רשאית לגבות חוב ארנונה אם חלפו 7 שנים ממועד היווצרות החוב והיא לא נקטה פעולה לגביית החוב במהלך תקופה זו
כאשר הסיבה להיעדר פעולות גבייה של הרשות המקומית היא אי ידיעתה על עילת הגבייה, רשאית הרשות לגבות את החוב גם כעבור 7 שנים
לרשות מקומית אסור למנוע הנפקת תעודה המאשרת היעדר חובות על נכס, בשל חוב אשר חלפה לגביו תקופת ההתיישנות

על פי הפסיקה, רשות מקומית אינה רשאית לגבות חוב ארנונה לאחר שחלפו 7 שנים ממועד היווצרות החוב (תקופת התיישנות), אם במהלך תקופה זו הרשות לא נקטה כל הליך גבייה של החוב, כגון: גבייה במסלול השיפוטי (הגשת תביעה לבית המשפט) או במסלול המינהלי (הליכי גבייה לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המסים).

דוגמה:
 • אדם החזיק דירה אשר שטחה המקורי היה 80 מ"ר, ובשנת 2005 לאחר שקיבל היתר בניה, הוא הרחיב את דירתו ל-200 מ"ר.
 • הרשות המקומית המשיכה לחייבו בתשלומי ארנונה על בסיס שטחה המקורי של הדירה (80 מ"ר) ורק בשנת 2015, לאחר 10 שנים ממועד הרחבת הבנייה, פנתה אליו ודרשה הפרשי ארנונה החל משנת 2005 לפי השטח המעודכן (200 מ"ר).
 • במקרה זה, הרשות אינה רשאית לדרוש את החוב ביחס לשנים 2008-2005, שכן חלפו למעלה מ-7 שנים וחלה לגביהן התיישנות.
 • למרות זאת, במקרים מסוימים תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר, ורשות מקומית תהיה רשאית לגבות חוב גם אחרי 7 שנים, למשל:
  • במקרים, בהם ננקטה פעולת גבייה קודמת והיא הובאה לידיעתו של החייב.
  • מקרים, בהם הרשות המקומית לא הייתה מודעת כלל לעילה שבגינה ניתן לגבות ארנונה (למשל, כאשר הרשות אינה מודעת לבנייה לא חוקית).
 • החל מ-15.04.2015 רשות מקומית אינה רשאית למנוע הנפקת תעודה על היעדר חובות בשל חוב שלגביו חלפה תקופת ההתיישנות.

מי זכאי?

 • אדם אשר נדרש לשלם חוב ארנונה לרשות מקומית בחלוף 7 שנים או יותר, כאשר הרשות לא נקטה כל הליכי גבייה קודם לכן.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון רשות מקומיות תימנע באופן אוטומטי משליחת דרישות תשלום במקרים בהם חלפו למעלה מ-7 שנים ללא שהועברה דרישה קודמת.
 • אם אדם נדרש בכל זאת לשלם חוב לרשות המקומית וסבור שחלה לגביו תקופת התיישנות, הוא יכול לנקוט את אחת הפעולות הבאות:
  • לפנות למחלקת הגבייה ברשות המקומית בבקשה להסיר את החוב מחמת התיישנות.
  • לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים, ולשם כך מומלץ להיוועץ בעורך דין.

חשוב לדעת

 • כללי ההתיישנות הנ"ל נקבעו ופורשו בפסקי דין של בית המשפט העליון. מקרים שיובאו בפני בית המשפט צפויים להתברר בהתאם להלכות שנקבעו, אולם לא ברור באילו מקרים חריגים ניתן יהיה לסטות מהכלל שנקבע ביחס לתקופת ההתיישנות.
 • פסקי הדין הנ"ל מתייחסים להיטלים של ארנונה, ואין להשליך מהם לגבי היטלים, מיסים או תשלומים מסוג אחר. בחלק מהמקרים, נקבעו הסדרים ספציפיים. ראו למשל התיישנות חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי.

פסקי דין

מקורות

 • נוסח פסקי הדין באדיבות אתר נבו.