ולת"ם לסטודנטים בתואר שני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

סטודנט לתואר שני הנקרא לשירות מילואים בתקופת הלימודים זכאי להגשת פנייה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי
בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה
למידע נוסף ראו בפורטל המילואים של צה"ל
 • סטודנט לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית שקיבל צו לשירות מילואים בתקופת הלימודים (אוקטובר-יולי), זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).
 • הסטודנט יכול להגיש את הבקשה בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי, לרבות הגשת ערעור על החלטת הוועדה לדחות את הבקשה.
 • הסטודנט זכאי לייצוג בפני הוועדה.

מי זכאי?

מגבלה על הגשת בקשות לולת"ם

 • בשנת עבודה, סטודנט לא זכאי להגיש לולת"ם יותר משתי בקשות שייענו בחיוב.
 • במידה שבקשות קודמות נדחו ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של שתי בקשות שייענו בחיוב.
 • במידה שלא מומשה החלטת הולת"ם מסיבות שאינן תלויות בסטודנט (ביטול הצו ע"י היחידה שלא בעקבות בקשת הסטודנט וכד'), ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של שתי בקשות שייענו בחיוב.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות לימודים.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • חותמת מוסד הלימוד על הבקשה.
  • חתימת מזכירות מוסד הלימוד על הבקשה או אישור לימודים (אשר תאריך הנפקתו עד שבוע לפני מועד הגשת הבקשה).
  • אישור סוג לימודים.
  • מכתב המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • מומלץ לצרף גם העתק של מערכת השעות ולוח הבחינות.
 • בקשות לייצוג בפני הוועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או בפנייה יזומה למוקד המילואים 6535*.
 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשה שתוגש באיחור תדחה.
 • ניתן לפנות לולת"ם באופן עצמאי או באמצעות המוסד הלימודי (ככלל, משרד דיקאן הסטודנטים).
 • את טופס הבקשה והטפסים הנלווים יש לשלוח לכתובת: יחידת ד"צ 03000 - מדור ולת"ם, צה"ל.
 • מומלץ לוודא את קבלת הבקשה והמסמכים בולת"ם באמצעות מוקד המילואים 6535*.
 • תלמידי עתודה יגישו בקשותיהם למדור עתודה (אקדמאית/טכנולוגית) במיטב. טלפון מוקד פניות עתודה: 03-7377941.

ייצוג בוועדה

 • הסטודנט זכאי לייצוג בפני הוועדה, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות נציג המוסד האקדמי.
 • גם נציגים מטעם היחידה רשאים להופיע ולהציג עמדתם בפני הוועדה.

ערעור על החלטת הוועדה

 • גם הפונה וגם היחידה רשאים לערער על החלטת הוועדה.
 • יש להגיש את הערעור בכתב עד 7 ימים ממועד החלטת הוועדה (כולל).
 • את הערעור יש להגיש ע"ג טופס בקשת ערר על החלטת ולת"ם ו/או במכתב מודפס, הכולל חותמות מאשרות.
 • לבקשת הערעור יש לצרף נתונים נוספים על אלו שצורפו לבקשת הדחייה, מידע על שינוי בנתונים או להדגיש נתונים שכבר נמסרו ושמבססים את הבקשה לדחייה.
 • דיקן הסטודנטים רשאי לייצג באופן טלפוני בזמן הדיון בערעור. על מנת להשתתף טלפונית בדיון יש לציין זאת על-גבי בקשת הערעור ולפרט את פרטי הנציג: שם, תפקיד ומספרי טלפון בהם ניתן ליצור עמו קשר.
 • הסטודנט אינו יכול להשתתף בדיון הערעור.
 • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה.
 • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
אתר מרכזי צעירים בישראל ג'וינט ישראל, גבעת הג'וינט, ת.ד 3489, ירושלים 9103401 (למשלוח דואר)
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות


endarticle