ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מומלץ לדורשי עבודה המוגבלים בכושר העבודה שלהם מבחינה בריאותית לבקש ועדה לבדיקת כושר עבודה, על מנת שהקצבאות להן הם זכאים לא יפגעו על-ידי רישום סירוב עבודה
ניתן לערער על החלטת הוועדה או לבקש כי היא תתכנס במועד חדש
אסור לוועדה לקיים דיון בהיעדר דורש העבודה, למעט במקרים חריגים

ועדה לבדיקת כושר עבודה (ועדה רפואית) היא ועדה המורכבת ממנהל לשכת התעסוקה, רופא תעסוקתי ויועץ תעסוקה. נוכחותם של שלושת אלה היא חובה ויכול להצטרף אליהם גם נציג מרכז השיקום של המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • דורש עבודה שיש לו בעיות רפואיות המגבילות את כושר העבודה שלו, צריך להגיש בהקדם בקשה לקביעת מועד לוועדה לבדיקת כושר עבודה של שירות התעסוקה.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • לאחר קבלת טפסי הבקשה לוועדה מפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה, על מגיש הבקשה לדאוג שהרופא המטפל בו ימלא אותם בהקדם.
 • יש לדאוג שהרופא ימלא את הטפסים בפירוט וירשום את כל סוגי המגבלות החלות על מגיש הבקשה.
 • יש לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית בהנחיית פקיד ההשמה.
 • מומלץ לשמור עותק של הבקשה.
 • יש להמשיך ולהתייצב בלשכת התעסוקה בימים שנקבעו לכך, עד למועד הדיון בוועדה.

הדיון בוועדה

 • הוועדה אינה מבצעת בדיקות רפואיות לדורש העבודה, אלא מסתמכת על המסמכים הרפואיים שהוא מגיש.
 • ככלל, הוועדה לא תקיים דיון בהיעדרו של דורש העבודה.
 • במקרים חריגים הוועדה רשאית לקבוע החלטה זמנית בעניינו של דורש העבודה ללא נוכחותו בדיון, אם היא סבורה כי דחיית הדיון תפגע בזכויותיו, או ביעילות עבודתה, ואם שוכנעה בקיומו של ממצא ודאי על-פי החומר הרפואי שהוצג בפניה.
 • כמו כן, הוועדה תהיה רשאית לקיים דיון בהיעדרו של דורש העבודה במקרים הבאים:
  • כאשר נמנע מדורש העבודה להגיע לוועדה בשל מחלה.
  • במקרה שמדובר בדיון נוסף בוועדה עקב הצורך בהשלמה או עיון במסמכים נוספים, שדורש העבודה התבקש להמציא כאשר התייצב בפני הוועדה בדיון הקודם.
 • בסמכות הוועדה לקבוע את מגבלות התעסוקה של דורש העבודה בהתאם למצבו הבריאותי ולהחליט על מספר הפעמים שבהן עליו להתייצב בלשכת התעסוקה.
 • זכותו של דורש העבודה לקבל את החלטת הוועדה הרפואית בכתב.

ערעור

 • ניתן לבקש מועד חדש לוועדה אם מגיש התביעה אינו מסכים עם החלטתה או טוען כי היא לא התייחסה למסמכים שהגיש.
 • ניתן להגיש ערעור על החלטות הוועדה בפני ועדת ערר רפואית שתדון בפני רופא תעסוקתי אחר.
 • ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, אם הבעיה בפעולת הוועדה היא בעיה משפטית.

פסקי דין

חקיקה ונהלים