חדש:איסור דרישת מידע גנטי ואפליה בביטוח פרטי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

אסור לשאול מבוטח או מועמד לביטוח אם עבר בדיקות גנטיות, ואסור לבקש ממנו תוצאות של בדיקות גנטיות או לעבור בדיקות גנטיות
אסור לעשות שימוש במידע גנטי או בסירוב למסור מידע גנטי כדי להשפיע על תנאי הביטוח (לסרב לבטח, להגדיל את הפרמיה וכיו"ב)
האיסור לא יחול כאשר המבוטח מבקש לרכוש ביטוח חיים, ביטוח מחלה או ביטוח נכות, בסכומים העולים על הסכומים המקובלים
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה למפקחת על הביטוח
  • למבטח או סוכן ביטוח (להלן: "מבטח") אסור לשאול מבוטח או מועמד לביטוח (להלן: "מבוטח") אם הוא עבר בדיקה גנטית.
  • למבטח אסור לבקש ממבוטח תוצאות של בדיקה או גנטית, ואסור לו לבקש ממבוטח לעבור בדיקה גנטית.
  • למבטח אסור לעשות שימוש במידע גנטי ידוע, או בסירוב של מבוטח למסור מידע גנטי, כדי להשפיע על תנאי הביטוח בדרך כלשהי, כולל לסרב לבטח, להתנות את הכיסוי הביטוחי בתנאים כלשהם, להגדיל או להקטין את שיעור דמי הביטוח וכיו"ב.
  • למרות האמור לעיל, מבטח יכול לשאול מבוטח אם עבר בדיקה גנטית ב-3 השנים האחרונות והאם תוצאותיה ידועות לו, וכן לעשות שימוש באותו מידע גנטי, אם המבוטח ביקש לרכוש את אחד או יותר מהביטוחים הבאים, בסכום העולה על הסכומים שקבע שר האוצר לכל ביטוח כאמור: ביטוח חיים (שלא לצורך נטילת משכנתא), ביטוח מחלה או ביטוח נכות.
  • מבטח שקיבל מידע גנטי לא יעבירו לאחר, והשימוש שיעשה במידע יהיה אך ורק לצורך כריתת חוזה הביטוח לשמו נמסר לו המידע.

מי זכאי?

  • כל מבוטח וכן כל מועמד לביטוח.
  • האיסור חל הן על מבטח והן על סוכן ביטוח.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תלונה למפקחת על הביטוח.

חשוב לדעת

  • הפרת הזכות הינה עבירה פלילית, אשר העונש בגינה הינו 5 שנות מאסר או קנס בסך 376,500 ש"ח.

גורמי ממשל

המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

חקיקה ונהלים