ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות העובדים במגזר הציבורי ובשירות המדינה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גוף ציבורי המעסיק פחות מ-100 עובדים חייב להבטיח כי לפחות 3% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות
החל מיום 01.01.2017 על גוף ציבורי גדול, המעסיק 100 עובדים ומעלה, להבטיח כי לפחות 5% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות משמעותית
על גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

גופים ציבוריים חייבים להבטיח ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיהם.

מי זכאי?

מהו גוף ציבורי?

 • גוף ציבורי הוא כל אחד מהבאים:
  • משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
  • הכנסת;
  • צה"ל;
  • משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר
  • רשות מקומית
  • תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי משרד ממשלתי או רשות מקומית
  • תאגיד שהוקם בחוק;
  • חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור;
  • ההסתדרות הציונית העולמית;
  • הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
  • גופים אשר נתונים לביקורת של מבקר המדינה על פי בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה כגון: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ומפעלים ומוסדות הנתמכים על ידי המדינה.

יעדי הייצוג ההולם בגופים ציבוריים

גוף ציבורי המעסיק פחות מ-100 עובדים

 • גוף ציבורי המעסיק פחות מ-100 עובדים חייב להבטיח כי לפחות 3% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות, וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מיום 30.11.2014 לפיה מחויב המגזר הציבורי בהעסקת עובדים עם מוגבלויות בשיעור של 3% מכלל העובדים.

גוף ציבורי גדול המעסיק יותר מ-100 עובדים

 • החל מיום 01.01.2017 על גוף ציבורי גדול, המעסיק 100 עובדים ומעלה, להבטיח כי לפחות 5% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות משמעותית, וזאת בהתאם לתיקון מס 15 של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  • כאשר סופרים את העובדים לצורך בדיקת הייצוג ההולם, סופרים רק את העובדים הישירים של אותו גוף, ולא סופרים את עובדי הקבלן ונותני שירותים, כגון: עובדי חברות ניקיון או עובדי שמירה ואבטחה המועסקים אצל אותו גוף.
  • בצבא הגנה לישראל במניין העובדים לצורך בדיקת הייצוג ההולם יובאו בחשבון רק חיילים המשרתים בשירות סדיר בהתאם להתחייבות לשירות קבע, שלא בתפקיד לוחם או תומך לחימה.
  • במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר במניין העובדים לצורך בדיקת הייצוג ההולם, לא יובאו בחשבון שוטרים,סוהרים או עובדים בתפקיד מבצעי.

תהליך מימוש הזכות

פעולות לקידום הייצוג ההולם של עובדים בעלי מוגבלויות

 • מעסיק שבקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות כנדרש בהתאם להחלטת הממשלה ולחוק, חייב לפעול לקידום הייצוג ההולם, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות .
 • המעסיק יכול לפנות לכלל העובדים ולברר אם מי מהם הוא אדם עם מוגבלות. זאת, לצורך הברור שהוא עורך לגבי עמידתו בחובת הייצוג ההולם, אך הוא אינו רשאי לחייבם להזדהות כאנשים עם מוגבלות,
 • מעסיק רשאי לשאול מועמד שאלות הקשורות למוגבלותו אם מטרת השאלה היא לאפשר איוש של תפקידים לצורך מתן ייצוג הולם או להבין מהן ההתאמות הדרושות למועמד.
 • לצורך קידום הייצוג ההולם, רשאי מעסיק לפעול במסגרת תכנית שתורה על העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות, אם הם כשירים לתפקיד או למשרה והם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.
 • כישורים דומים כוללים: רקע אקדמי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה וניסיון מקצועי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה.
 • לצורך ייצוג הולם במשרדי הממשלה ויחידות הסמך:
  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • הממשלה רשאית לתת עדיפות למועמדים מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אם אינה מיוצגת באופן הולם, ובלבד שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.

דיווח ופיקוח על מידת עמידתו של מעסיק ציבורי גדול ביעדי הייצוג ההולם של עובדים בעלי מוגבלות משמעותית

 • בדיקת מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם תבוצע בידי המוסד לביטוח לאומי.
  • המוסדות הציבורים שבידם מידע לגבי זהותם של האנשים העונים על ההגדרה של אנשים עם מוגבלות משמעותית כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד הרווחה וכ'ו, יעבירו למוסד לביטוח לאומי עד ליום 31 במרס כל שנה את מספרי הזהות של כל מי שעמד בשנה שקדמה בתנאי ההגדרה של אדם בעל מוגבלות משמעותית.
  • המעסיקים הציבורים הגדולים יעבירו למוסד לביטוח לאומי עד לאותו מועד, את מספרי הזהות של עובדיהם.
 • המוסד לביטוח לאומי יצליב בין נתוני העובדים של הגוף הציבורי, לבין נתוני אנשים עם מוגבלות המוכרים למערכות השונות, על מנת ליידע את המעסיקים אם הם עומדים בדרישות החוק.
 • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה תפרסם באתר האינטרנט שלה את מידת עמידתו של כל מעסיק ציבורי גדול ביעד הייצוג.

הפרת החובה לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משמעותית

הפרת החובה לייצוג הולם בגופים ציבוריים

 • מעסיק ציבורי גדול, שלא עמד בשנה מסוימת ביעד לפיו 5% מהעובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות משמעותיות, צריך לפרסם באתר האינטרנט שלו, עד ה-31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.
 • על התכנית לכלול בין היתר, הוראות לעניין הוספת העסקתם או קידומם של עובדים עם מוגבלות משמעותית, בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, ייעוד משרות לעובדים בעלי מוגבלות משמעותית ופנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של אנשים עם מוגבלויות, לשם איתור מועמדים.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאית להורות בצו למעסיק למסור נתונים באשר לקיום חובת הייצוג החלה עליו (צו מסירה).
 • בנוסף, רשאית הנציבות להורות בצו למעסיק ציבורי גדול לנקוט פעולות לשם קידום העסקת אנשים עם מוגבלות, אם לא מינה ממונה תעסוקה או אם לא פרסם תכנית שנתית או אם אינו מיישם אותה ( צו ייצוג הולם).
 • הנציבות רשאית להגיש תביעה אזרחית נגד מעסיקים שלא עומדים ביעדים, וכן לתבוע בהליך פלילי מעסיקים אשר הפרו צו מסירה או צו ייצוג הולם.
 • החוק מטיל אחריות אישית על מנהל פעיל, מנהלי כוח אדם, והממונים עליהם, לקיום הוראות החוק בנושא זה.

הפרת החובה לייצוג הולם במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 • נציבות שירות המדינה תפרסם באתר האינטרנט שלה את שיעורי העמידה ביעד בקרב משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
 • נציב שירות המדינה יהיה רשאי לנקוט כלפיהם אמצעי אכיפה כלפי משרדי הממשלה או יחידות הסמך אשר לא יעמדו בייעדי הייצוג ההולם.

הפרת החובה לייצוג הולם בצבא הגנה לישראל

 • הצבא לא יפרסם את התכנית השנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית באתר האינטרנט שלו, אלא ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, עד 1 ביולי בכל שנה, על מידת עמידתו ביעד הייצוג, ועל תכנית שנתית שהכין כאמור.
 • אין סמכות להפעיל כנגד הצבא צווים ולא תחול בצבא אחריות אישית של המפקדים.

ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים