ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מינואר 2014, הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדו, וזאת על חשבון ימי המחלה שלו
במקרים מסוימים, שיפורטו להלן, רשאי העובד להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה שצבר
במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרותו
בנוסף, לצורך מתן סיוע אישי לילדו המחייב היעדרות, זכאי העובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה, בלא ניכוי משכר עבודתו
למידע נוסף, ראו היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות דף מידע מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סעיף 1ב. לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 קובע כי עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, אם סיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו.

 • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד).
 • העובד זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה) במקרים שיפורטו להלן תחת הכותרת "מי זכאי?".
 • במקרים אלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
 • אם העובד נעדר רק מחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
דוגמה:
 • יום עבודה של עובד הינו 8.5 שעות (משעה 09:00 עד שעה 17:30).
 • בשל סיוע לילדו הגיע אותו עובד לעבודתו בשעה 12:00, כלומר הוא נעדר 3 שעות באותו יום.
 • ממכסת ימי המחלה שצבר ינוכה 3/8.5 ימי מחלה (0.4375 יום).
 • בנוסף זכאי עובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי המחייב היעדרות.
  • במקרים מסוימים (שיפורטו בהמשך בסעיף מי זכאי?) ישנה זכאות ל-52 שעות היעדרות נוספות (סה"כ 104 שעות היעדרות בשנה), מבלי שהיעדרות זו תנוכה מהשכר.
  • עובד במשרה חלקית זכאי למספר שעות היעדרות קטן יותר באופן יחסי להיקף משרתו (ראו הרחבה בהמשך).

מי זכאי?

 • מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, והוא אחד מאלה:
  • הורה לאדם עם מוגבלות קבועה. על-פי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית (כולל קוגניטיבית), קבועה או זמנית, שבעטיה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
   • חשוב לדעת: הזכאות אינה תקפה במקרים שבהם המוגבלות אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה לחזור. תיתכן זכאות להיעדר עקב מחלת הילד (בדומה לכל הורה), בהתאם לתנאים - למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד.
  • אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות קבועה (בהתאם להגדרה שצוינה לעיל), בתנאי שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו להיעדרות;
  • הורה במשפחת אומנה לאדם עם מוגבלות קבועה (בהתאם להגדרה שצוינה לעיל), בתנאי שההורה הטבעי או ההורה המאמץ של האדם עם המוגבלות לא מימש את אותה זכות.
 • העובד יהיה זכאי להיעדר עד 18 ימים נוספים בשנה (סה"כ 36 ימי היעדרות) על חשבון ימי המחלה, ועד 52 שעות נוספות (סה"כ 104 שעות בשנה) ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בן הזוג של העובד (שכיר או עצמאי) לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של האדם עם המוגבלות.
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

תהליך מימוש הזכות

חישוב שעות ההיעדרות בהתאם להיקף המשרה

 • הזכות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות) בשנה ללא ניכוי מהשכר היא יחסית להיקף המשרה, למשל עובד בחצי משרה יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
 • שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובד בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובד או 186 שעות, לפי הנמוך מביניהם.
דוגמה:
 • עובד מועסק במשך 80 שעות בחודש במקום עבודתו.
 • אם במקום העבודה מקובל שמספר שעות עבודה למשרה מלאה בחודש הן 160 שעות, ייחשב העובד כמי שעבד חצי משרה (80 שעות חלקי 160 שעות), והוא יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
 • בכל מקרה אחר ייחשב אותו עובד כמי שעובד 43 אחוזי משרה (80 שעות חלקי 186 שעות (שהן משרה מלאה)), והוא יהיה זכאי ל-22.36 שעות היעדרות בשנה (43% משרה X‏ 52 שעות).
 • אם מספר שעות העבודה של אותו עובד משתנה מחודש לחודש, יחושב מספר השעות על-פי הממוצע החודשי של שעות העבודה של אותו עובד במהלך רבע השנה שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר מתוך 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון.

איסור פיטורי עובד במהלך ימי מחלה

 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי כפי שמפורט בערך זה, וזאת במהלך התקופה שבה זכאי העובד לקבל דמי מחלה.

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • זכאות ההורה אינה מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה שיש לו 2 ילדים עם מוגבלות אינו זכאי להיעדר מספר כפול של ימים או שעות לעומת הורה שיש לו ילד אחד עם מוגבלות).
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, או אם יש לעובד ילדים נוספים ללא מוגבלות שגילם פחות מ- 16, יכללו במניין הימים גם ימי המחלה שהעובד זכאי לקחת בגין מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה).
 • החוק מקנה זכאות להיעדר ממקום העבודה (ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעסיק - וזאת בניגוד להיעדרות לצורך ימי חופש).
 • הזכאות להיעדרות עד 18 ימים על חשבון ימי המחלה (וכן להיעדרות של 36 ימים במקרים המיוחדים) וכן הזכות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות במקרים המיוחדים) בשנה חלות החל מינואר 2014.
 • לפני 2014 הזכאות להיעדר על חשבון ימי המחלה היא עד 15 ימים (או 30 ימים במקרים המיוחדים) בשנה.
 • כמו כן לפני 2014 לא היתה לעובד זכאות לשעות היעדרות נוספות (מלבד ימי המחלה) ללא ניכוי מהשכר.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים