מנוחה שבועית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם
עובד שחוייב לעבוד במנוחה השבועית, זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150%
שלילת הזכות למנוחה שבועית מהעובדים היא עבירה שניתן לקבל בגינה קנסות גבוהים

עובדים זכאים למנוחה שבועית הכוללת גם את יום המנוחה הנהוג על פי דתו של כל עובד.

 • לעובד יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום השבת. על-פי הפסיקה, הגדרת השבת היא בהתאם למשמעותה במורשת ישראל- מכניסת השבת ביום שישי ועד מוצאי שבת (ראו סעיף "פסקי דין" בהמשך).
 • לעובד שאינו יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום שישי, או שבת, או ראשון - לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 • לא ניתן לתת יום מנוחה שבועי שאינו אחד מהימים שישי, שבת או ראשון.
 • אורך המנוחה השבועית הוא 36 שעות אלא אם שר הכלכלה נתן היתר למנוחה קצרה יותר (ראו גם "הרחבות" בהמשך).
 • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר משר הכלכלה (ראו גם "הרחבות" בהמשך).
 • במקרה שעובד מחוייב לעבוד במנוחה השבועית, הוא זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150% עבור כל שעת עבודה וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שעל פיו הועסק.

עבודה ביום שישי שמסתיימת לאחר כניסת השבת

 • עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת.
דוגמה
 • עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
 • השבת נכנסה בשעה 16:30.
 • עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בתוך השבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.

עבודה במוצאי שבת ובמוצאי חג

 • עבודה במוצ"ש אינה מזכה את העובד בגמול, והוא יהיה זכאי לשכר רגיל. עם זאת, מכיוון שאורך המנוחה השבועית לעובד הוא 36 שעות רצופות לפחות, הרי שאם עובד הועסק במוצאי שבת ולפני תחילת עבודתו במוצ"ש לא קדמה הפסקה רצופה בת 36 שעות, העבודה במוצאי שבת תיחשב כעבודה במנוחה השבועית ותזכה את העובד בגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
דוגמה
 • עובד שעתי שעבד ביום שישי עד השעה 13:00, החל לעבוד במוצאי שבת בשעה 21:00 וסיים בשעה 01:00.
 • מכיוון שהיו לו 32 שעות מנוחה שבועית (במקום 36 שעות), הוא זכאי לגמול בשיעור 150% עבור 4 השעות.
דוגמה
 • עובדת במשכורת חודשית שלא עבדה ביום שישי, עבדה ביום שבת משעה 16:00 עד שעה 21:00.
 • שעת יציאת השבת באותו יום היתה 18:00.
 • למרות שלא עבדה למעלה מ-36 שעות רצופות, היא עבדה שעתיים ביום שבת (שצריך להיכלל במנוחה השבועית) ולכן היא זכאית לתוספת של 50% משכרה היומי עבור השעתיים שעבדה בשבת.
 • אם עובד הועסק במוצ"ש, אך לפני כן ניתנה לו מנוחה בת 36 שעות לפחות, הוא לא יהיה זכאי לגמול מיוחד עבור העסקתו במוצ"ש.
 • לעבודות בענפים מסוימים, שר הכלכלה רשאי לקבוע בתקנות מנוחה שבועית הקצרה מ-36 שעות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות (כפי שנקבע, לדוגמה, לעובדי תחבורה, בתי חולים ובתי קולנוע).

שעות נוספות במנוחה השבועית

 • אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית, ובנוסף לגמול עבור שעות נוספות:
  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות עליו לקבל 150% בגין המנוחה השבועית + 25% בגין השעות הנוספות, כלומר 175% בסה"כ.
  • החל מהשעה הנוספת השלישית עליו לקבל 150% בגין המנוחה השבועית + 50% בגין השעות הנוספות, כלומר 200% בסה"כ.
דוגמה
עובד במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע, עבד בשבוע מסוים 45 שעות, כולל עבודה ביום שישי עד השעה 13:00, וחזר לעבוד במוצאי שבת משעה 18:00 עד 22:00. מכיוון שכבר עבד שבוע מלא, הוא זכאי לגמול בגין 4 השעות הנוספות שעבד במוצאי שבת, ובנוסף לגמול בגין העבודה במנוחה השבועית, שכן לעבודה במוצאי שבת קדמה הפסקה בת 29 שעות בלבד. העובד יקבל עבור השעתיים הראשונות תשלום בשיעור 175% ולשעתיים שאחריהן תשלום בשיעור 200%.
דוגמה
עובדת שעבדה בשבת מ-07:00 בבוקר עד 19:00 בערב, כאשר השבת יצאה בשעה 20:00 בערב, תהיה זכאית לגמול בגין 12 שעות עבודה במנוחה השבועית וכן לגמול עבור 4 השעות הנוספות שמעבר ל-8 שעות עבודה ביום.

בסך הכל היא זכאית לקבל:

 • עבור 8 השעות הראשונות: תשלום בשיעור 150%, בגין המנוחה השבועית.
 • עבור השעתיים הבאות: 150% בגין המנוחה השבועית + 25% בגין השעות הנוספות, כלומר 175% בסה"כ.
 • עבור השעתיים האחרונות: 150% בגין המנוחה השבועית + 50% בגין השעות הנוספות, כלומר 200% בסה"כ.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. במקרה של הפרה ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק.

היתר להעסקה במנוחה השבועית

 • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר משר הכלכלה.
 • מעסיק שמעוניין לקבל היתר להעסקה במנוחה השבועית ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה.
 • לפרטים נוספים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

חשוב לדעת

 • עובדים זכאים גם למנוחה בימי החג שלהם, בהתאם לדתם. למידע נוסף ראו דמי חגים.
 • סירוב לעבוד ביום המנוחה מטעמי דת אינו יכול להוות סיבה בגינה ימנע מעסיק מלהעסיק עובד. אי העסקת עובד מסיבה זו - נחשבת כאפליה ואסורה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה.
 • אי מתן מנוחה שבועית לפי החוק הוא עבירה שניתן לקבל בגינה קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח או כתב אישום שהעונש המרבי עליו הוא קנס בסך 12,900 ש"ח - עבור כל עובד שהועבד במהלך המנוחה השבועית שלא כחוק. על שאר העבירות בחוק זה, יוגש כתב אישום.
 • כל מעסיק חייב בניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה עבור עובדיו.

הרחבות

ענף הרחבה
זכויות מלצרים ועובדי אירועים
 • במקומות שבהם נעשית העבודה ב-3 משמרות ביממה (או בשתי משמרות, אחת לשבועיים) אורך המנוחה השבועית יהיה 25 שעות רצופות לפחות (לא כולל מוצאי שבת).
 • העסקה ביום המנוחה צריכה להיות לפי היתר של שר הכלכלה.
עובדי שמירה ואבטחה היתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות:
 • היתר זה מאפשר העסקת עובד בשמירה במנוחה השבועית בתנאי שבמקום המנוחה השבועית ייתן לו המעסיק מנוחת פיצוי כמספר שעות העבודה שהעובד הועסק בהן, בתוך 4 שבועות. אותה מנוחת פיצוי תכלול, ככל האפשר, את יום המנוחה השבועי הרגיל של העובד.
עובדים זרים בענף הסיעוד

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים