מקרים חריגים לזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מטופלים המשתחררים מבית חולים, קשישים בני 85 ומעלה, ומטופלים נוספים עשויים לקבל אישור להעסקת עובד זר בסיעוד, גם אם אינם עומדים בתנאי הזכאות הרגילים
למידע נוסף, ראו קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד (חלק ג') באתר רשות האוכלוסין וההגירה

במקרים חריגים שיפורטו להלן, או בנסיבות הומאניות מיוחדות, מטופלים שאינם עומדים בתנאי הזכאות הרגילים עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר, לאחר שעניינם יידון על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.

מי זכאי?

 • מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות במבחן התלות, שמתוכן לפחות 0.5 נק' בפרק התנועה, ובנוסף לכך מתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא מתגורר עם נכה נוסף במשפחה.
  • הוא אדם עם מוגבלות שכלית הגר עם הורה מעל גיל 70.
  • הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
  • הוא חולה במחלה ממארת, או מחלה קשה, וזקוק להשגחה במשך רוב שעות היום.
 • חולה העומד להשתחרר מבית החולים:
  • מי שהשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וקיבל מכתב עם אבחנה רפואית המציינת את הצורך ברצף טיפולי, יקבל היתר לתקופה של 3 חודשים לכל היותר.
  • היתר זה מאפשר העסקת עובד זר השוהה כדין בישראל, אך לא הבאת עובד מחו"ל.
  • הארכת ההיתר תדרוש עמידה בתנאי הזכאות הרגילים.
  • למידע נוסף, ראו העסקת עובד זר לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי.
 • תלויים המטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל).
 • קשישים מגיל 85 ומעלה שאינם עומדים בתנאי הזכאות הרגילים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לנוהל הרגיל המפורט בקבלת היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • אל הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים רפואיים, בהתאם לכל מקרה.
  • מטופל המשתחרר מבית חולים ימלא גם בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי (טופס ה' בטופס הבקשה הכללי).
  • מי שמטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון יצרפו לבקשה אישור על כך שהם בטיפול האגף ומסמכים רפואיים המעידים על מצבם הבריאותי.
  • קשישים מגיל 85 ומעלה יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצב רפואי המצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
 • הוועדה המקצועית המייעצת תדון בבקשות ותמליץ בפני הממונה לגבי הצורך בהעסקת עובד זר.
 • הוועדה רשאית לבקש שיוצגו לה תוצאות בדיקות רפואיות, חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, או כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

חשוב לדעת

 • מתן היתר במקרים אלה כפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים


מקורות