סידור מוסדי עבור קשישים סיעודיים ותשושי נפש (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

זקנים סיעודיים ותשושי נפש הזקוקים לעזרה במימון מוסד סיעודי, זכאים לקבלת סיוע מהמדינה
גובה הסיוע וההשתתפות במימון נקבעים לפי "מבחן הכנסות" של הזקן, בן/בת הזוג וילדים בגירים ומותנה בשיתוף פעולה מצד כל המשפחה
מוסד סיעודי צריך רשיון ממשרד הבריאות. לפני בחירת מוסד יש לבדוק שיש לו רשיון כחוק
מידע נוסף על סידור מוסדי באתר משרד הבריאות

זקן המוגדר כסיעודי או תשוש נפש אשר הוא או האפוטרופוס שלו החליטו שעליו לעבור להתגורר בבית אבות, יכול לבחור באחת משתי אפשרויות:

 • אם אין ברצון הזקן לקבל סיוע במימון סידורו, יוכל לפנות ישירות לבית האבות שבחר. יש לבדוק כי למוסד הנבחר יש רשיון כחוק!
 • אם אינו מסוגל לעמוד במימון סידורו, יוכל לפנות ללשכת הבריאות במקום מגוריו, כדי לבצע את הסידור באמצעותם ולקבל סיוע במימון באמצעות המדינה.

תהליך זה מורכב מכמה שלבים:

פניה למשרד הבריאות

 • כדי לקבל את הסיוע, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה ביותר למקום המגורים. לרשימת הלשכות לחצו כאן.
 • בפנייה ללשכת הבריאות יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • צילום של תעודת הזהות של הזקן כולל הספח
  • טופס תיפקודי מעודכן וממולא על ידי אחות ורופא המשפחה
  • מסמכים רפואיים אודות אשפוזים בשנה האחרונה
  • מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של הזקן
  • דו"ח סוציאלי שימולא על ידי עובד סוציאלי שמכיר את הזקן

ועדת סיווג של לשכת הבריאות

 • לאחר קבלת המסמכים, ועדת סיווג של לשכת הבריאות תחליט האם הזקן אכן סיעודי, או תשוש נפש, או שמצבו אחר.
 • אם מצאה כי הוא סיעודי או תשוש נפש - תחליט הוועדה על המחלקה בבית האבות המתאימה ביותר לחולה.
דוגמה:
זקן בן 85 שעקב גילו ואירוע מוחי שעבר, יושב בכיסא גלגלים ואינו מסוגל לטפל בעצמו - ביקש לעבור לבית אבות או מוסד מתאים. הוא פנה לעובד סוציאלי שהסביר לו שעקב מצבו התפקודי עליו לפנות ללשכת הבריאות. הוא פנה והגיש את כל המסמכים הדרושים. התקיימה וועדת סיווג (ללא צורך בנוכחותו). בוועדה הוחלט שהזקן מוגדר כסיעודי ועל כן יסודר, באמצעות משרד הבריאות, במוסד סיעודי.

תשלום לבית האבות

 • לאחר שהוועדה קובעת לאיזו מסגרת הזקן מתאים, יישלחו שאלונים אליו, אל בת זוגו (אם ישנה) ואל ילדיו, כדי לבצע מבחן הכנסות.
 • על הזקן ובני משפחתו לחתום על השאלונים בפני עורך דין או מזכיר בית משפט ולהגישם ללשכת הבריאות.
 • על סמך האישורים שהוגשו למשרד הבריאות, ייקבע גובה ההשתתפות של הזקן, בת זוגו ושל כל אחד מילדיו.
 • קבלתו של הזקן לבית אבות מותנית בהשתתפות כספית של כל אחד מילדיו, בגובה שנקבע להם על פי מבחן ההכנסות.
 • רמת השתתפות של ילדי הזקן היא אישית עבור כל אחד מהם ונקבעת על סמך הכנסותיהם, מספר הילדים מתחת לגיל 18 והוצאות מיוחדות שיש להם.
 • ילד המשלם עבור הורה אחר, שלו או של אשתו, עשוי להיות פטור מהשתתפות כספית.
 • אם ילדיו של זקן אינם משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם לקביעת דרגת הזכאות או אינם מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, הזקן לא יוכל לקבל סיוע במימון מהמדינה לשם המעבר לבית אבות, ויצטרך לדאוג למימון הסידור בעצמו (פרט למקרים חריגים).

מסמכים שעל הזקן ובת זוגו להגיש עם שאלוני ההצהרה

 • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים.
 • עצמאי – שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
 • אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי.
 • אישור על הכנסות נוספות, אם יש (כגון רנטה, תגמולי ביטוח, הכנסות מנכסי מקרקעין וכדומה).
 • מידע על חסכונות ופקדונות.
 • מידע על ביטוח סיעודי פרטי.
 • מסמכים על הוצאות חריגות, אם יש (משכנתא/שכר דירה, החזרי הלוואות וכדומה).

מסמכים שעל ילדי הזקן להגיש עם שאלוני ההצהרה

 • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים.
 • עצמאי – שומת מס סופית ואחרונה מפקיד שומה.
 • משכנתה – אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתה.
 • אישור לימודים של בן/בת באוניברסיטה או שירות בצבא/שירות לאומי.
 • אישור על שכר דירה.

חתימה על כתבי התחייבות

 • לאחר קביעת גובה ההשתתתפות של בני המשפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי.
 • למעמד החתימה יש להביא שני ערבים בעלי הכנסה קבועה.

ועדת ערר

 • משפחה שמרגישה שאינה יכולה לעמוד בגובה ההשתתפות שנקבע לה עקב בעיה מסוימת, יכולה להגיש ערר.
 • פניה לוועדת ערר נעשית באמצעות העובד הסוציאלי בלשכת הבריאות, בצירוף מכתב ומסמכים רלוונטיים.

תשלום דמי כניסה

 • עם כניסתו של הזקן למוסד, יש לשלם למשרד הבריאות דמי כניסה חד-פעמיים.
 • דמי הכניסה מורכבים מסכום ההשתתפות החודשית (לא כולל קצבת הביטוח הלאומי) - כפול שתיים. ניתן לשלם את דמי הכניסה ב-4 תשלומים.
 • אם הזקן עוזב את המוסד תוך חודשיים, יוחזר לו חלק יחסי מדמי הכניסה, בהתאם למספר הימים בהם שהה במוסד.
 • אם הזקן שהה בבית אבות או במוסד סיעודי תקופה של מספר חודשים במימון פרטי - יתכן שהמשפחה תהיה פטורה מדמי כניסה (יש להגיש ערר).
 • אם לזקן אין חסכונות ואין ילדים בוגרים - יתכן שהמשפחה תהיה פטורה מדמי כניסה.

בחירת המוסד הסיעודי

 • הזקן ומשפחתו זכאים לבחור מוסד סיעודי בכל מקום בארץ, מבין המוסדות המתאימים למצבו (כלומר שיש בהם מחלקה מתאימה, לדוגמא: מחלקה לאשפוז תשושי נפש), שיש להם הסכם עם משרד הבריאות, ושיש בהם מקום פנוי באותו זמן.
 • אם אין מקום פנוי במוסד הרצוי - יכולים הזקן ומשפחתו להחליט לחכות בתור למקום פנוי, או לבחור מוסד אחר.
 • בבחירת מוסד אין התחייבות להישאר בו לכל תקופת האשפוז - לזקן ולמשפחתו מותר, בכל שלב, לבקש לעבור למוסד מתאים אחר שיש לו הסכם עם משרד הבריאות, או להחליט להחזיר את הזקן הביתה (אם ניתן לטפל בו שם בצורה טובה).
 • בבחירת מוסד חשוב לשים לב לנושאים כמו: המלצות על המוסד מאנשים מוכרים, הרכב הדיירים במוסד (למשל מבחינת שפת הדיבור, חברה), מיקום המוסד (למשל, האם בני משפחה קרובים יכולים להגיע בקלות), רמת התחזוקה של הבניין, יחס הצוות, וכדומה.

תשלום חודשי

 • החיוב בהשתתפות עצמית יתחיל רק לאחר המעבר של הזקן למוסד.
 • התשלום החודשי של השתתפות עצמית של הזקן ובני משפחתו יבוצע בדרך כלל באמצעות מתן הוראת קבע.
 • במידה ומסיבה כלשהי אין אפשרות לבצע הוראת קבע - יישלחו חשבונות חודשיים לכתובות המתחייבים.
 • יש לשלם את החשבון עד ל-5 בכל חודש.
 • במידה והזקן נכנס למוסד אחרי תחילת החודש, או עזב אותו לפני תום החודש - החיוב שיבוצע יהיה יחסי לפי חלק החודש בו שהה בפועל במוסד.
 • אין אפשרות לתשלום חלקי אם הזקן יצא מהמוסד לחופשה במהלך החודש, הואיל ומשרד הבריאות משלם למוסד גם על ימי החופשה.
 • למוסד סיעודי (בית אבות) אסור לגבות מזקן שהופנה ע"י משרד הבריאות, כל תשלום נוסף, או לדרוש ממשפחתו לרכוש בעצמם ולהביא למוסד ציוד טיפולי, כגון תרופות וטיטולים.

פטור מהשתתפות עצמית

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פרסומים והרחבות

מקורות