סיוע במימון מזון תרופתי/ייעודי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חולים הזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם עשויים להיות זכאים לסיוע מטעם משרד העבודה והרווחה במימון מזון תרופתי/ייעודי (כולל פריטים שלא נמצאים בסל הבריאות)
למידע נוסף, ראו סעיף 4.3.9 להוראה 3.16 בתע"ס
מבוטחי קופות החולים פטורים מתשלום מעבר לתקרה חודשית שנקבעה למזון תרופתי/ייעודי הכלול בסל הבריאות וניתן על-פי מרשם

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משתתף במימון מזון תרופתי/ייעודי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם.

 • הסיוע ניתן לגבי מחלות ותכשירים המופיעים בנספחים ב' ו-ג' להוראה 3.16 בתע"ס, כולל פריטים שלא נמצאים בסל הבריאות.
 • במצבים נוספים עשוי להינתן סיוע, אם תוגש ותאושר פנייה לגביהם.

שיעור ההשתתפות במימון

 • ההשתתפות העצמית של החולה בתשלום נקבעת באחוזים מההוצאה הכספית, בהתאם לגובה ההכנסות של המשפחה (ראו פירוט בטבלה זו).
  • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18 (כולל ילדים השוהים במסגרת חוץ-ביתית), וכן ילדים מעל גיל 18 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בנות המשרתות בשירות לאומי.
  • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו סעיף 3 להוראה 1.22 בתע"ס).
 • החישובים נעשים על פי שוויה של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית. נכון לשנת 2017, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 215 ש"ח.
 • בכל מקרה, ההשתתפות העצמית לא תפחת מ-10% (כלומר הסיוע במימון יהיה עד 90% מההוצאה).
דוגמה:
 • רווק בן 25 ("יחיד") שהכנסתו הממוצעת לחודש היא בשיעור 20.5 נ"ז, כלומר 4,407.5 ש"ח (215 כפול 20.5) - רמת הכנסה יא בהתאם לטבלה.
 • הוא מוציא על מזון רפואי 14.5 נ"ז - 3,117.5 ש"ח (215 כפול 14.5).
 • בהתאם לטבלה (בטור של עד 15 נ"ז להוצאה), ההשתתפות העצמית שלו תהיה בשיעור 90%.
 • הסיוע שיקבל במימון יהיה בשיעור 10% מההוצאה הכספית - 311.75 ש"ח (10% מ-3,117.5).
 • בכל מקרה, ההשתתפות העצמית לא תפחת מ-10%, כלומר הסיוע במימון יהיה עד 90% מההוצאה.
 • אם ההוצאות גבוהות יותר מאלו המצוינות בטבלה, ההשתתפות העצמית על הסכום שעולה על ההוצאה המצוינת בטבלה תהיה בשיעור של 10%.
דוגמה:
 • זוג הורים וילד בן 10 (3 נפשות) עם הכנסה ממוצעת לנפש של 14.5 נ"ז - רמת הכנסה ט בהתאם לטבלה.
 • המשפחה מוציאה על מזון תרופתי סכום השווה ל-27 נ"ז.
 • על-פי הטבלה (בטור של עד 30 נ"ז להוצאה), ההשתתפות העצמית של המשפחה תהיה בשיעור 45%, והסיוע שיקבלו במימון יהיה בשיעור 55% מההוצאה הכספית.
 • הסכום המקסימלי ברמת הכנסה ט הוא 40 נ"ז.
  • אם הוצאותיה של המשפחה על מזון תרופתי יגדלו עד לסכום של 70 נ"ז, הם ישלמו השתתפות עצמית בשיעור 40% על סכום של 40 נ"ז, והסיוע שיקבלו במימון חלק זה יהיה בשיעור 60% מההוצאה הכספית.
  • על הסכום שמעל להוצאה המקסימלית (30 נ"ז) ישלמו השתתפות עצמית בשיעור 10%, והסיוע שיקבלו במימון חלק זה יהיה בשיעור 90% מההוצאה הכספית.
 • חולי צליאק זכאים לסיוע במימון בשיעור של חצי נקודת זיכוי חודשית, כלומר 107.5 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2017), וזאת ללא קשר לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה לאזור המגורים עם המסמכים הבאים:
  • אישורים לגבי הכנסות המשפחה.
  • אישור רופא על המחלה, ועל הצורך במזון התרופתי והמינון הנחוץ לחודש.
  • חשבונית מס או קבלה על רכישת המזון התרופתי, בהתאם למינון שקבע הרופא המטפל:
   • עבור תוספי המזון המופיעים ברשימת המזונות וכלולים בסל הבריאות יש להגיש קבלה על הרכישה באמצעות קופת החולים.
   • עבור תוספי המזון המופיעים ברשימת המזונות ואינם כלולים בסל הבריאות ניתן להגיש קבלה על הרכישה מכל מקור שהוא.
 • הזכאות לסיוע תיקבע בהתאם לאישור מהעו"ס/ית המטפל/ת.

בקשה לאישור מזון שאינו מופיע ברשימה

 • במקרה שחולה זקוק למזון תרופתי שאינו מופיע בנספחים ב' או ג', ניתן להגיש בקשה למחלקה לתזונה במשרד הבריאות.
 • הבקשה תוגש באמצעות העו"ס/ית המטפל/ת, על-גבי דף הפנייה (נספח א').
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • סיכום מחלה.
  • במקרה של אשפוז - מכתב שחרור.
  • אישור רפואי מעודכן.
  • המלצת רופא או דיאטנית קלינית לגבי המזון התרופתי כולל המינון ותקופת השימוש.
  • לחולים עד גיל 20 - עקומות גדילה רלוונטיות.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים