קבלת סיוע לאזרחים ותיקים מהרשויות המקומיות (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אזרחים ותיקים העונים על התנאים שיפורטו להלן יכולים לפנות לרשות המקומית לקבלת סיוע בתחומים שונים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה

אזרחים ותיקים העונים על התנאים המקדימים שיפורטו להלן, יכולים לפנות לקבלת סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרח ותיק (אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67), בהתאם למבחני הכנסה.
 • ניתנת עדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי בתוספת השלמת הכנסה
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים. ראו כאן את רשימת המחלקות בפריסה ארצית
 • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה, אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין בקשת הסיוע.
 • לצורך בירור הזכאות לסיוע, לעובד הסוציאלי על פי חוק (פקיד הסעד) סמכות חוקית לחקור את מבקש הסיוע וכל אדם אחר היכול לספק מידע על מצבו של מבקש הסיוע.
  • האדם הנחקר חייב למסור את המידע. העובד הסוציאלי מתחייב, כמובן, לשמור על סודיות המידע הרגיש המועבר לו.
  • בסמכותו של העובד הסוציאלי לחקור כל אדם אשר עשוי להיות חייב על פי החוק לשלם מזונות להורהו המבוגר.
  • במקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי העובד הסוציאלי לתבוע את המזונות בשם ההורה, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפולה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • מבקש הסיוע יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לעובד הסוציאלי ויאשר אותם בחתימת ידו.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע למבקש הסיוע.
  • אם מבקש הסיוע מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים להפסיק את הסיוע.
  • מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה להוביל להפסקת הסיוע, ובמקרים מסוימים אף להעמדה לדין פלילי.
 • לאחר הגשת הבקשה, מחויבת מחלקת הרווחה למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • במידה שיתברר כי למבקש הסיוע היו בפועל הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגשה בקשת הסיוע, רשאי העובד הסוציאלי לדרוש את החזרת הסיוע הכלכלי שניתן.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים או על אי מתן תשובה תוך זמן סביר.
 • את הערר יש להגיש בכתב לוועדת הערר האחראית על הרשות המקומית שבתחומה נמצאת המחלקה לשירותים חברתיים.
 • בוועדת הערר חברים עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על-ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. עובדי המחלקה לשירותים חברתיים שנגד החלטתה הוגש הערר אינם מורשים להיות חברים בוועדת הערר.
 • לאחר הגשת הערר, תזמין הוועדה את מגיש הערעור ואת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.
 • במהלך הדיון, יכולים שני הצדדים לטעון את טענותיהם - בעצמם או באמצעות באי כח. כמו כן, נרשם פרוטוקול של הדיון.
 • דיון הוועדה מתקיים בדלתיים סגורות ואינו פומבי, למעט במקרים חריגים.
 • החלטת הוועדה צריכה להינתן בתוך 10 ימים מיום הדיון. ההחלטה המנומקת תימסר בכתב לשני הצדדים.

חשוב לדעת

 • יש למסור פרטים נכונים. מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה לגרור את הפסקת הסיוע.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לבקש את פרטי מבקש הסיוע מדי שנה. סירוב למסור את הפרטים עשוי לגרור את הפסקת הסיוע.
 • שיפור משמעותי במצב הכלכלי (עלייה ברמת ההכנסה או קבלת נכסים המאפשרים את סיפוק הצרכים) בתוך תקופה של 6 שנים מקבלת הסיוע עשוי להוביל לדרישה להחזרת הסיוע שניתן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות