רישום לגן ילדים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל ילד המתגורר בישראל זכאי להירשם ולהתקבל לגן ילדים ציבורי
אסור להתנות את הרישום לגן בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בגן
נכון לשנת הלימודים התשע"ו, יש לרשום ילדים מגיל 3 ומעלה לגן שקיבל רישיון ממשרד החינוך, אולם עדיין לא יופעלו אמצעי אכיפה בעניין, כדי לאפשר למסגרות הפרטיות להשלים את הליך הרישוי
בשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל אגף א' אמח"י בטלפון: 02-5604001
למידע נוסף, ראו באתר משרד החינוך

חוק לימוד חובה קובע כי לכל ילד בגיל 3 עד 5 יש זכות להירשם ולהתקבל לגן ילדים ציבורי.

  • לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו, ולבחור אם לרשום את ילדו לגן ציבורי ממלכתי, ציבורי דתי או גן ילדים פרטי.
  • על פי תיקון לחוק לימוד חובה, החל משנת הלימודים התשע"ו יש לרשום ילדים מגיל 3 ומעלה לגן ילדים, רשמי או מוכר שאינו רשמי (פרטי), שקיבל רישיון ממשרד החינוך על עמידה בסטנדרטים של בטיחות, בריאות וחינוך.
  • יחד עם זאת, משרד החינוך לא יפעיל אמצעי אכיפה בשנה זו, על-מנת לאפשר לגנים פרטיים שעדיין אין להם רישוי להשלים את הליך יישום החוק.

מי זכאי?

  • כל ילד מגיל 3 המתגורר בישראל (אין כל חשיבות לשאלה האם הוא או הוריו רשומים במשרד האוכלוסין כאזרחים או כתושבים).
  • על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעה/5(א) יש לרשום לשנת הלימודים התשס"ו ילדים בגילאים הבאים:
    • גילאי 3: ילידי ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.
    • גילאי 4: ילידי כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, עד ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011.
    • גילאי 5: ילידי ט"ו בטבת התש"ע, 1 בינואר 2010, עד כ"ד בטבת התש"ע, 31 בדצמבר 2010.
  • אישורים לחריגי גיל יינתנו בהתאם למפורט בסעיף 2.1 בחוברת רישום לגני ילדים, התשע"ו 2015-2016.

תהליך מימוש הזכות

  • הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים התשע"ו חל מיום רביעי, א' בשבט התשע"ה, 21 בינואר 2015, ועד יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ה, 10 בפברואר 2015, ועד בכלל.
  • ברשות חינוך מקומית שקיבלה היתר לכך, ניתן לבצע רישום לגני הילדים באמצעות פורטל החינוך לרשויות המקומיות. הרישום המקוון מיועד לתושבי אותה רשות בלבד.

רישום לגן פרטי

  • הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות.
  • ניתן למצוא דוגמה לטופס הרישום בנספח ד' בחוברת רישום לגני ילדים, התשע"ו 2015-2016.

רישום לגן עירוני

  • בעת הרישום לגן הילדים, על ההורה להחליט איזה סוג חינוך ילדו יקבל (דתי או חילוני).
  • מומלץ להצטייד בעת הרישום במסמכים הבאים:
    • תעודת זהות של אחד ההורים שהילד רשום בה.
    • ספח ארנונה עם שם ההורה (הורה המתגורר בשכירות וחשבון הארנונה אינו על שמו צריך להביא העתק מהסכם השכירות).
    • מכתב מהמוסד לביטוח לאומי עם כתובת המגורים העדכנית.

שיבוץ לגן הילדים

  • רשות החינוך המקומית תודיע להורים על שיבוץ הילד לגן הילדים עד לתחילת חופשת הקיץ.
  • רשות החינוך המקומית תשבץ את הילד לגן ילדים המשתייך לזרם החינוך שנבחר על-ידי הוריו.
  • גן הילדים שאליו ישובץ הילד ייקבע לפי אזורי הרישום של הרשות המקומית.
  • תינתן עדיפות לשיבוץ הילד לגן הילדים הקרוב למקום מגוריו.
  • הורים שאינם מרוצים מהגן שאליו שובץ ילדם, רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית. לפרטים ראו העברה לגן ילדים אחר.

ילדים שלא נרשמו במועד

  • הורים שלא רשמו את ילדם בזמן יקבלו מרשות החינוך המקומית הודעה בכתב, שבה הם יידרשו לרשום אותו בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.
  • אם לא ייעשה רישום של הילד בתוך 7 ימים, תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים שבו ילמד, במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.
  • אם רשות החינוך המקומית תגיע להסדר אחר עם ההורים לגבי השיבוץ, הילד ישובץ בגן הילדים על פי ההסדר שנקבע.
  • רשות החינוך המקומית תשלח להורים הודעה בכתב לגבי גן הילדים שבו שובץ ילדם וולגבי חובת הלימוד הסדיר שלו באותו גן.

ילדים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית

  • חוק לימוד חובה, חל על כל ילד הגר בישראל, בלא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
  • תלמידים בעלי תעודה מזהה כלשהי (שאינה ישראלית), כולל אישור משרד העבודה לתלמידים בהליך אימוץ, נדרשים להביא בעת הרישום:
    • תעודה מזהה כלשהי:
      • דרכון.
      • תעודת זהות כתומה.
      • אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ.
      • תעודת לידה עם מספר מזהה.
      • תעודת לידה ללא מספר מזהה אליה מצורפת תעודת זהות של אחד ההורים שמספר תעודת הזהות שלו או שמו מופיע על גבי תעודת הלידה.
    • צילום של התעודה המזהה המכיל את שמו המלא של התלמיד, מספר התעודה ותאריך הלידה שלו.

ילדים חסרי תעודה מזהה

  • תלמיד שאין ברשותו כל תעודה מזהה זכאי לשיבוץ בגן רק אם התגורר בארץ מעל שלושה חודשים.
  • המוסד החינוכי ימלא את פרטי התלמיד בטפסים הנדרשים.

תשלומים

  • הרישום לגני הילדים הציבוריים הוא בחינם. אסור לגבות מההורים דמי קדימה בעת הרישום לגן.
דוגמה:
העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לגן הציבורי בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
  • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום הילד לגן בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בגן.
דוגמה:
העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לגן הילדים.

שכר לימוד לילדים בני 3-4

  • בשנת הלימודים התשע"ו הורים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד בגנים הנמצאים בבעלות הרשות המקומית. גנים אלה יפעלו ללא תשלום בימי א'-ה' בשעות 7:55-14:00 ובימי ו' בין השעות 7:55-12:45.
  • גנים בחינוך המוכר שאינו רשמי:

איסור אפליה

  • אפליה בעת הרישום ו/או הקבלה לגן מטעמים עדתיים, רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, גזע, דת או לאום - אסורה.
  • מיון והבחנה בין הנרשמים יהיה מותר במקרים בהם הוא מתחייב בשל אופיו המיוחד של הגן.
  • האחראים על גן הילדים (מנהל/ת, גנן/ת) מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ הילד לגן, ואינם יכולים להחליט שלא לקבל את הילד לגן.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים