רמדאן (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

צום הרמדאן 2017 חל מיום שבת 27.05.2017 וצפוי להסתיים ביום שבת 24.06.2017
בסיום חודש הרמדאן מציינים את 3 ימי עיד אל פיטר (חג סיום הצום)
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחודש זה
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק

חודש הרמדאן מצויין על ידי המאמינים המוסלמים במשך חודש ימים, שבמהלכם נהוג לצום בכל יום.

 • בסיום חודש הרמדאן מציינים את עיד אל פיטר (חג סיום הצום).
 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות הקשורות לחודש הרמדאן.

עבודה במהלך חודש הרמדאן ובערב תחילת החודש

 • ככלל, עובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
 • ימי חודש הרמדאן אינם נחשבים לימי חג המקנים זכאות לחופשה בשכר מעבודה.
 • ערב תחילת חודש הרמדאן וימי חודש הרמדאן נחשבים לימי עבודה רגילים ועובד מוסלמי יקבל שכר רגיל עבור עבודתו בימים אלה.
 • עיד אל פיטר, שחל בסיום חודש הרמדאן, מוכר כחג מוסלמי המקנה זכויות מיוחדות לעובדים המוסלמים. למידע נוסף ראו עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן).

חופשה במהלך חודש הרמדאן

 • חופשה ביוזמת המעסיק
 • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
 • מעסיק רשאי להוציא עובד מסוים או את כלל העובדים לחופשה מרוכזת במהלך חודש הרמדאן, וזאת בכפוף לשתי מגבלות:
  1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
  2. יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • אם ישנם עובדים, אשר אין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק לנקוט את אחת הפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה;
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד;
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
 • להרחבה ראו: חופשה שנתית.
 • חופשה ביוזמת העובד
 • עובד יכול להודיע למעסיק כי הוא מעונין לקחת חופשה באחד מימי חודש הרמדאן או בערב תחילת חודש הרמדאן.
  1. חופשה על חשבון יום בחירה - עובד רשאי לבקש חופשה באחד מימי החודש זה על חשבון יום בחירה. עובד יוכל לעשות זאת בתנאי שלא ניצל כבר את יום הבחירה העומד לרשותו באותה שנה. (למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה).
   • לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה באותו יום.
   • על המעסיק לאשר את בקשתו.
  2. חופשה רגילה שלא בתור יום בחירה - במידה שהעובד כבר ניצל את ימי הבחירה העומדים לרשותו, הוא רשאי לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה, אולם במקרה כזה אין חובה על המעסיק להיעתר לבקשתו, אם כי עליו לשקול את בקשתו ולסרב לה רק אם יש טעמים ענייניים המצדיקים סירוב.
 • בכל מקרה ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל יום שבו נעדר העובד מהעבודה. להרחבה ראו: חופשה שנתית.
 • בכל מקרה עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך אחד מימי הרמדאן או בערב תחילת הרמדאן זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.

עובדי מדינה הצמים בחודש הרמדאן

 • עובדי מדינה הצמים במהלך חודש הרמדאן רשאים לאחר לתחילת העבודה בשעתיים או לסיים את יום העבודה שעתיים מוקדם יותר, וזאת במהלך כל ימי הצום.
 • לשם כך, על העובדים לתת הודעה מראש ולקבל אישור מהממונים עליהם.

סטודנטים

 • בחלק ממוסדות הלימוד האקדמיים קיימים הסדרים מיוחדים לגבי זכויות הסטודנטים בימי החגים הנהוגים בדתם.
 • מומלץ לבדוק ישירות מול מוסד הלימודים את התנאים המיוחדים שהוא מעניק לתלמידיו בחגים הנהוגים על פי דתם.

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי

נאשמים במעצר בית

 • נאשם מוסלמי הנמצא במעצר בית מלא, עשוי להיות זכאי לצאת מביתו לתפילות חודש הרמדאן (למרות מעצר הבית).
 • למידע נוסף, ראו פסק דין בנושא זה.

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים קלים בתאריכים בשל מופע הירח.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים