תגמול לשאירים של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מיום 01.06.2014 אלמן/נה של ניצולי שואה אשר הוכרו ע"י חוק ההטבות בחייהם וקיבלו גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאי/ת לתגמול הרגיל שקיבל בן זוגם ערב פטירתו, למשך 36 חודשים
לאחר תום 36 החודשים זכאי/ת האלמן/נה של ניצולי השואה כאמור, לגמלה חודשית בסך 2,000 ש"ח למשך כל החיים, כל עוד לא נישא/ה מחדש.
הזכאות לקבל, החל מיום 01.06.2014, גמלה חודשית קבועה בסך 2,000 ש"ח חלה גם לגבי אלמן/נה של ניצולי שואה כאמור אשר נפטרו החל מיום 01.06.2011
אלמן/נה של ניצולי שואה כאמור, אשר נפטרו עד ליום 01.06.2011 זכאי/ת, החל משנת 2017 , למענק בסך 2,500 ש"ח לרבעון


אלמן/נה של ניצולי שואה אשר הוכרו בחייהם ע"י חוק ההטבות וקיבלו גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאי/ת, החל מיום 01.06.2014, לגמלה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה

מי זכאי?

 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף קבלו הטבות לפי חוק ההטבות .
 • בהעדר בן זוג, הקצבה בגובה התגמול הרגיל שקיבל ניצול השואה שנפטר, תשולם לבן או בת של ניצול השואה, שהיו סמוכים על שולחנו של ניצול השואה טרם פטירתו מחמת מום גופני או שכלי, לתקופה של 12 חודשים בלבד.
  • זכאות זו מותנית בהגשת מסמכים רפואיים לגבי מצבם הרפואי הנוכחי של ילדי הניצול. המסמכים שיש להמציא הם:
   • אישור רפואי מהרופא המטפל הכולל אבחנות וטיפולים אותם מקבל החולה.
   • אישור המוסד לביטוח לאומי על שיעור הנכות ושיעור אי הכושר (ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי).
   • פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי (ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי).
   • אישור אפוטרופסות (במידה וקיים).

גמלה חודשית לאלמן/אלמנה של ניצולי שואה שנפטרו לאחר יום 01.06.2014

 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר נפטרו לאחר יום 01.06.2014 וקיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף גמלת השלמה ממשרד האוצר זכאי/ת לקצבאות הבאות:
  • קצבה בגובה התגמול שקיבל הניצול ערב פטירתו, וזאת לתקופה של 36 חודשים, החל מהחודש שלאחר הפטירה.
   • יש להדגיש שאלמן/נה של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות וקצבת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאי/ת לקבל, במשך 36 חודשים, גמלה השווה לסכום הקצבה שקיבל הניצול ערב פטירתו מועידת התביעות ומהרשות לזכויות ניצולי השואה.
  • לאחר תום 36 החודשים זכאי/ת האלמן/נה של ניצולי השואה כאמור, לגמלה חודשית בסך 2,000 ש"ח למשך כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו מחדש.
  • בכל מקרה, התגמול שיקבל בן או בת זוג של ניצול שנפטר החל מיום 01.06.2014 ואילך, לא יפחת מ- 2,000 ש"ח.
דוגמה:
 • ניצולת שואה אשר קיבלה בחייה קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף גמלת השלמה ממשרד האוצר נפטרה ביום 10.05.2015.
 • בן זוגה יהיה זכאי לתגמול שאירים במשך 36 חודשים, החל מיום 01.06.2015 ועד ליום 30.05.2018. גובה התגמול יהיה שווה לסכום הקצבה שקיבלה ניצולת השואה ערב פטירתה מועידת התביעות ומהרשות לזכויות ניצולי השואה ביחד (ובכל מקרה לא פחות מ- 2,000 ש"ח לחודש).
 • בתום התקופה של 36 חודשים, יהיה זכאי בן הזוג האלמן לקצבה חודשית בסך 2,000 ש"ח לחודש, למשך כל ימי חייו, כל עוד לא נישא בשנית.
 • החל מה-01.06.2014, במקרים בהם קיבל הניצול בחייו תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לפחות שלושה חודשים טרם פטירתו, יהיה בן/בת זוגו זכאי לתגמול לכל ימי חייו, עפ"י מבחן הכנסות, כל עוד לא נישא, וזאת בסכום שלא יפחת מ-2,000 ש"ח בחודש. למידע נוסף ראו: תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • גמלה חודשית לאלמן/נה של ניצולי שואה אשר נפטרו בתקופה שבין יום 01.06.2011 ליום 30.05.2014

  גמלה חודשית לאלמן/נה של ניצולי שואה כאמור, אשר נפטרו לפני יום 01.016.2011

  • בעקבות פסק הדין הנ"ל, החליטה הרשות לזכויות ניצולי השואה שאלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר נפטרו לפני יום 01.06.2011, הוכרו בחייהם על ידי חוק ההטבות (אשר נכנס לתוקף בשנת 2008) וקיבלו גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות יהיו זכאים מהרשות לזכויות ניצולי השואה למענק רבעוני בסך 2,500 ש"ח לרבעון.
  • הזכאות למענק הרבעוני החל משנת 2017.
  • למידע נוסף יש לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651 או במספר טלפון מקוצר: 5105*.

  תהליך מימוש הזכות

  תהליך מימוש הזכאות כאשר ניצול השואה נפטר לאחר יום 01.06.2014

  • בן או בת זוג של ניצול שואה שנפטר יקבל מאת הרשות לזכויות ניצולי השואה מכתב הכולל הסבר והנחיות להמשך קבלת התגמול.
  • בן או בת הזוג של ניצול השואה שנפטר רשאים (לא חובה) לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה, להודיע על פטירת ניצול השואה ולהמציא את תעודת הפטירה שלו.

  תהליך מימוש הזכאות כאשר ניצול השואה נפטר לפני יום 01.06.2014

  הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

  • בן או בת הזוג המקבל תגמול שאירים יהיה זכאי לשתי ההטבות הבאות:
   • זכאות לבקש הלוואה לאחת המטרות הבאות: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי (כולל טיפולי שיניים), רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי בן/בת או שיקום. לפרטים נוספים ראו הלוואות לניצולי שואה.

  חשוב לדעת

  • הגדרת בן או בת הזוג כוללת גם ידוע או ידועה בציבור של ניצול השואה.
  • על מנת להיות מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, כידוע/ה בציבור, יש לפנות בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, ולהמציא מסמכים אשר יש בהם כדי להעיד על היות בני הזוג ידועים בציבור, כגון:
   • תצהירי עדים
   • הסכם חיים משותפים
   • אישורים על ניהול חיים משותפים כגון נסח טאבו, אישור על חשבון בנק משותף, הסכם שכירות
   • אישור מהמוסד לביטוח לאומי / קרן פנסיה - אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בבני הזוג כידועים בציבור לאחר מות הניצול, יש להמציא החלטה זו.
   • החלטה שיפוטית, אם קיימת
   • כל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה.
  • תגמול השאירים ישולם לבן או בת הזוג של הניצול שנפטר גם אם יינשאו מחדש בתקופת 36 החודשים, וכל עוד בני הזוג היו נשואים או ידועים בציבור במועד הפטירה של ניצול השואה.
  • במקרים בהם ניצולי שואה הגישו תביעה לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת התגמול, יתכן ויורשיהם יהיו זכאים לתגמול עבור התקופה שבין הגשת התביעה וכלל המסמכים הדרושים לבין פטירת ניצול השואה.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
  • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  מקורות