תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בן זוג של יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות של 100% ושאינה מסוגלת לטפל בתינוק, עשוי להיות זכאי לתגמול בשיעור דמי לידה, אם הפסיק לעבוד על-מנת לטפל בתינוק
התגמול לא ישולם עבור תקופה שבה משולמים דמי לידה
בן הזוג עשוי להיות זכאי גם לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בן זוג של יולדת נכה, שעל-פי אישור רפואי אינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד להם, עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד אם הפסיק לעבוד על-מנת לטפל בתינוק.

 • סכום התגמול, המחושב בהתאם להכנסת בן הזוג, זהה לשיעור דמי לידה.
 • התגמול משולם למשך תקופה של 14 שבועות.

מי זכאי?

 • התגמול ישולם לבן הזוג (בני זוג נשואים או ידועים בציבור), כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:​
  1. היולדת זכאית למענק לידה.
  2. ליולדת נקבעה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100%.
  3. בהתאם לחוות דעת רפואית, היולדת אינה מסוגלת לטפל בתינוק בשל נכותה.
  4. בן הזוג הוא עובד שכיר או עצמאי, שהפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בתינוק.
  5. בן הזוג שילם כעצמאי, או שולמו מהכנסתו כשכיר, דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים, או 15 חודשים מתוך 22 חודשים, לפני היום שבו הפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בתינוק.
טיפ:
בן זוג של יולדת שאינה מסוגלת לטפל בתינוק בגלל נכות או מחלה עשוי להיות זכאי לדמי לידה - ללא התניה בקביעה של דרגת אי כושר לבת הזוג.

תהליך מימוש הזכות

שיעור התגמול

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת, ועד לסכום המקסימלי של 1,463.83 ש"ח ליום, נכון לשנת 2018. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה, בהתאם לתיקון מס' 183 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה ייעשה באופן הבא:
  • אם הלידה התרחשה לפני ה-01.03.2017, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה).
  • אם הלידה התרחשה מיום 01.03.2017 ואילך, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90, או על-פי מלוא ההכנסה ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.
 • לעובד/ת עצמאי/ת, בהתאם לתיקון מס' 176 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה נעשה באופן הבא:
  • לעובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה החל מה-27.04.2016 ואילך מחושבים דמי הלידה על פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן. תחילה ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות שהעובד/ת שילמ/ה למוסד לביטוח לאומי, ועם קבלת השומה יחושבו דמי הלידה שוב על בסיס ההכנסה הגבוהה מבין שתי האפשרויות.
  • לעובד/ת שיצא/ה לחופשה לפני ה- 27.04.2016 חישוב דמי הלידה ליום נעשה בשלב הראשון על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה), וזאת בהתאם למקדמות ששילמ/ה למוסד לביטוח לאומי בשלושת החודשים הללו. לאחר תום שנת המס וכאשר התקבלה שומה סופית, חישוב דמי הלידה נעשה בהתאם לגובה השומה.
 • למי שהם גם עובדים שכירים וגם עובדים עצמאים, ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם, כפי שפורט לעיל, בתנאי שצברו בנפרד תקופת זכאות מעבודתם כעצמאים.
דוגמה:
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה, החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.
 • לעובדת שהיתה בשמירת הריון:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי שכרה/הכנסתה של העובדת לפני שהפסיקה את העבודה בשל שמירת ההריון.
  • אם לפני שמירת ההריון העובדת לא צברה די חודשי עבודה לצורך הזכאות לדמי לידה, והתקופה של שמירת ההריון צורפה לצורך חישוב הזכאות, דמי הלידה יחושבו בהתאם לסכומי הגמלה לשמירת הריון שקיבלה בתקופה זו.


חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים