תשלום עבור שירות מילואים (זכות)

עובד המשרת במילואים זכאי לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי, כתחליף להכנסה שאינו מקבל בתקופה זו
על המעסיקים והעובדים להמשיך ולהפריש לקופות ולקרנות גם בתקופת המילואים - כל אחד את חלקו
עובד שהגיע לעבודה וביצע את שירות המילואים לאחר שעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו יקבל שכר עבודה רגיל ובנוסף לו תגמול מילואים
מינימום התגמול עבור שירות מילואים הוא 196.02 ש"ח ליום ו- 5,881 ש"ח לחודש (החל מיום 01.01.2014)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

על פי חוק הביטוח הלאומי משלם המוסד לביטוח לאומי תגמול למשרתים במילואים, כתחליף להכנסה שאינם מקבלים בתקופה זו.

 • לשכיר משולמים תגמולי המילואים באמצעות מעבידו, במועד השגרתי לתשלום המשכורת
 • לעצמאי משולמים תגמולי המילואים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי, על-פי תביעה שהוא מגיש עם שובו משירות המילואים.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים פעיל (כולל מי ששירת שירות חד-יומי או חצי יומי ואשר יקבל את התשלום בתום השירות).
 • מי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח).
 • נער עובד שהשתתף בפעילות בחינוך קדם-צבאי (גדנ"ע), יהיה זכאי, בדומה לחייל מילואים, לתשלום תגמול בהתאם.

מי לא זכאי?

 • שוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת אינם מקבלים תגמול בעבור שירות מילואים מהמוסד לביטוח לאומי, אלא ממשרד האוצר.

חישוב גובה תגמול ימי מילואים

 • שיעור התגמול ליום על פי הנוסחה הבסיסית, יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב–3 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב–90.
 • התגמול המשולם בעבור שירות מילואים פעיל חצי יומי (שמ"פ חצי יומי) הוא מחצית מהתגמול המשולם בעבור יום מילואים רגיל.
 • בשירות רצוף של 7 ימים, משולם תגמול בעד כל יום שירות (גם אם מדובר במספר תקופות רצופות של 7 ימים), על-פי הנוסחה הבסיסית.
 • על פי תיקון סעיף 271 לחוק, החל מיום 01.08.2008 ניתן פיצוי מלא למי שביצע תקופות שירות הקצרות מ-7 ימים, או תקופות שירות ארוכות יותר שהסתיימו בסוף השבוע:
  • בשירות של בין 1-5 ימים משולם תגמול על-פי הנוסחה הבסיסית (חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90), בתוספת של 40% לכל אחד מימי השירות.
  • בשירות של 6 ימים, משולם תגמול על-פי הנוסחה הבסיסית בתוספת יום אחד.
  • בתקופת שירות של מעל ל-7 ימים: אם לאחר החלוקה של מספר הימים ב-7 היתרה קטנה מ-6, מחושב התגמול על-פי הנוסחה הבסיסית בתוספת 40% על יתרת הימים. אם לאחר החלוקה ב-7 היתרה היא 6 ימים, מחושב התגמול על-פי הנוסחה הבסיסית בתוספת יום אחד ליתרת הימים.
 • מינימום התגמול עבור יום מילואים הוא 196.02 ש"ח (192.37 ש"ח לפני כן) ועבור חודש מילואים 5,881 ש"ח (5,771 ש"ח לפני כן), החל מיום 01.01.2014.
 • מקסימום התגמול עבור יום מילואים הוא 1,441.33 ש"ח (1,414.50 ש"ח לפני כן) ועבור חודש מילואים 43,240 ש"ח, החל מיום 01.01.2014.
 • מי שאינו עובד יקבל תגמול בשיעור המינימום.
 • מי שהפסיק לעבוד במהלך 60 הימים שקדמו ליציאתו לשירות מילואים, ייחשב כמי שעבד עד ליום יציאתו למילואים (ועל כן יחושב לו התגמול על פי השכר שקיבל).
 • במקרה ששולמו תוספות יוקר לשכירים במשך בתקופת 3 החודשים או הרבעון שלפיהם מחושב התגמול, או במהלך השירות, יעודכנו שכר העובד או ההכנסה לעובד עצמאי בחודשים שקדמו לחודש תשלום תוספת היוקר, בשיעור תוספת היוקר.
 • שכיר שעבד פחות מ- 60 ימים ב- 3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב התגמול המגיע לו על פי השכר או ההכנסה הממוצעת ב- 3 החודשים שבהם הכנסתו היתה הגבוהה ביותר, מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.
 • מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, זכאי (אם זה לטובתו) לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהיתה לו ב- 3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה.

תהליך מימוש הזכות

 • תשלומי התגמול ניתנים לחיילי המילואים על בסיס תביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי.

עובד שכיר

 • עובד שכיר יגיש את התביעה באמצעות המעסיק.
 • את התביעה יכולים להגיש באמצעות המעסיק:
 • עובד בשכר חודשי (כולל עובד חודשי שעבד יום עבודה אחד בלבד אצל מעסיק חדש, ולמחרת יצא לשירות מילואים, וכן עובד חודשי שעובד כמה ימי עבודה בודדים בחודש).
 • עובד שלא בשכר חודשי, שעבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים.
 • על העובד להגיש למעסיק טופס אישור על שירות מילואים (טופס 3010) הניתן ע"י קצין הקישור בתום שירות המילואים.
 • העובד ימשיך לקבל את משכורתו באופן רגיל מהמעסיק.
 • המעסיק יתבע את ביטוח לאומי.
 • התגמול ינתן למעסיק.

עובד עצמאי

 • עובד עצמאי שלא קיבל את התשלום בתום 3 שבועות מיום שסיים את שירות המילואים, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי ויגיש תביעה אישית.
 • את התביעה יש להגיש באמצעות טופס תביעה אישית בצירוף טופס 3010. העובד יזוכה בתגמול באופן ישיר.

עובד שהוא שכיר וגם עצמאי

 • עובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי יקבל את התגמול ממעסיקו ובנוסף יגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי לקבלת השלמת תגמולים בעבור הכנסותיו כעצמאי.

מי שאינו עובד

 • מי שהוא מובטל, בחופשה ללא תשלום מעל 60 יום, עובד יומי/שעתי שעבד פחות מ-75 ימים ב-3 החודשים שקדמו למילואים - יגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי (בדומה לעצמאי).

שירות מילואים מעבר לשעות העבודה

 • סעיף 271 (א) לחוק קובע כי יש לשלם את התגמול למי ששירת במילואים, גם אם הכנסתו לא פחתה בשל שירות המילואים.
 • עובד שעבד יום עבודה רגיל וביצע (החל מיום 01.08.2008) שירות מילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו, ישולמו לו שכר עבודה רגיל וגם תגמול מילואים.
 • שכר העבודה הרגיל משולם לעובד, גם בעת מילואים, במועד הרגיל.
 • לאחר שהמעסיק יקבל מהמוסד לביטוח לאומי את התגמול עבור תקופת המילואים, עליו להעבירו כתשלום השלמה לעובד בגין הימים שבהם הגיע לעבודה.
 • למידע נוסף, ראו סעיף ג' (עמוד 4) באיגרת למעסיק של המוסד לביטוח לאומי.

הגשת תובענה

 • זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

חשוב לדעת

 • לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.
 • המוסד לביטוח לאומי לא מנכה מתשלום עבור ימי המילואים חובות קודמים לביטוח הלאומי, אלא אם מקבל התשלום מבקש זאת.
 • על המעביד והעובד להמשיך ולהפריש גם בתקופת המילואים, כל אחד את חלקו, לקופות ולקרנות כאילו העובד לא שירת במילואים בתקופה זו והמשיך לעבוד.
 • התגמול משולם בעבור כל יום שירות, ללא אבחנה אם נפגעה הכנסתו של המשרת במילואים עקב השירות או לא.
 • במידה וטופס 3010 המקורי אבד ניתן להזמין אישור על תקופת שירות מילואים מאתר אגף כוח אדם של צה"ל
 • המוסד לביטוח לאומי מפעיל מוקד טלפוני אוטומטי לרשות המגישים תביעה באופן עצמאי והמעסיקים. המוקד, שמספרו 02-6463010, פועל בכל שעות היממה.
 • ניתן להגיש את התביעה האישית באמצעות אתר האינטרנט.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים