בחוזי שכירות המפורטים בהמשך אם המשכיר הפעיל מתווך כדי למצוא שוכר לדירה, הוא אינו רשאי לדרוש מהשוכר לשלם במקומו את דמי התיווך שהתחייב לשלם למתווך
איסור גביית דמי התיווך חל רק על דמי התיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך לאחר ששכר את שירותיו
אם השוכר חתם על הסכם תיווך מול המתווך (גם אם המתווך פעל מטעם המשכיר), חייב השוכר לשלם את שכר הטרחה למתווך כפי שהתחייב בהסכם התיווך

תקציר

החוק קובע ששוכר דירה למגורים לא יישא באופן ישיר בתשלום דמי תיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך, במקרה שבו המתווך פעל מטעם המשכיר.

 • למרות זאת, אם המתווך פעל הן מטעם המשכיר והן מטעם השוכר, והשוכר חתם למתווך על התחייבות לתשלום דמי תיווך, עליו לשלם את דמי התיווך שהתחייב עליהם (אך לא את דמי התיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך, שאותם על המתווך לגבות מהמשכיר).
דוגמה
 • באתר אינטרנט פורסמה מודעה "דירה להשכרה - מתיווך".
 • השוכר התקשר ונפגש עם המתווך, וזה החתים אותו על התחייבות לשלם את שכר טרחתו (דמי תיווך) אם העסקה תצא אל הפועל.
 • במקרה כזה, אם ייחתם חוזה שכירות, השוכר חייב לשלם למתווך את דמי התיוך שהתחייב להם.
 • לבעל הדירה אסור לדרוש מהשוכר לשלם למתווך דמי תיווך שבעל הדירה התחייב לשלם (אם בעל הדירה התחייב אף הוא לשלם למתווך דמי תיווך).

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שלמשכיר ישנה אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  9. המתווך פעל מטעמו של המשכיר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
שימו לב
המשכיר והשוכר אינם רשאים להסכים בחוזה כי השוכר ישלם את חלקו של המשכיר בשכר הטרחה של המתווך.
 • אם הם הסכימו כי השוכר ישלם במקום המשכיר את השכר שהתחייב המשכיר לשלם למתווך, רשאי השוכר לסרב לעשות זאת למרות שהסכים על כך בחוזה.
 • אם השוכר שילם למתווך, במקום המשכיר, את דמי התיווך שהמשכיר התחייב לשלם, ייתכן שיוכל לתבוע בדיעבד מהמשכיר את הסכום ששילם.

חשוב לדעת

 • איסור גביית דמי התיווך חל רק על דמי התיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך לאחר ששכר את שירותיו.
 • אם השוכר הוא שפנה למתווך כדי שיחפש עבורו דירה, או שהשוכר פנה למתווך בעקבות מודעה שפרסם המתווך (אפילו אם מדובר באותו מתווך שפועל מטעם המשכיר), יהיה עליו לשלם את דמי התיווך שהתחייב עליהם בכתב (אך לא את דמי התיווך שבעל הדירה/המשכיר התחייב לשלם למתווך).
 • השוכר והמשכיר אינם רשאים להסכים בחוזה כי השוכר יישא בדמי התיווך כאשר המתווך פעל מטעם המשכיר, מלבד המקרים הבאים:
  • המשכיר והשוכר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או זוג שלכל אחד מאלה).
  • חוזה השכירות אינו עונה על התנאים המפורטים למעלה (בפסקת "מי זכאי?").
דוגמה
 • חוזה לשכירות של פחות מ-3 חודשים.
 • חוזה שכירות שבו שכר הדירה עולה על 20,000 ₪.
 • חוזה לתקופה שמעל ל-10 שנים, מבלי שלמשכיר יש אפשרות לבטל את החוזה מוקדם יותר.
 • ככלל, בחוזי שכירות מהסוגים שפורטו למעלה לא ניתן להטיל על השוכר לשאת בתשלומים מלבד תשלומים מסוימים שמפורטים בחוק ואף לא ניתן לקבוע בחוזה כי תשלומים אלה יוטלו על השוכר. למידע נוסף ראו תשלומים שאסור להטיל על שוכר דירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים