הקדמה:

אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה
מעסיק רשאי לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובדת במהלך תקופה זו, אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, או בהתקיים נסיבות מיוחדות המפורטות בהמשך
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ובנוסף לתבוע פיצוים בבית הדין לעבודה
בנוסף, במהלך תקופה זו אסור למעסיק לפטר את העובדת, ללא היתר מהממונה
למידע נוסף ראו סעיפים 9(ד) ו-9א לחוק עבודת נשים


סעיף 9א לחוק עבודת נשים קובע כי אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 יום ממועד חזרתה לעבודה, אלא אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

 • * עד ליום 24.12.2020 האיסור על פיטורי עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות חל במשך 90 ימים ממועד החזרה לעבודה. בתיקון מס' 26 לחוק עבודת נשים הוארך המועד מ 90 יום ל -150 יום.
 • ההיתר יינתן רק אם יוכח שאין קשר בין הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה, לשהות העובדת במקלט לנשים נפגעות אלימות.
 • בנוסף, ניתן לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בתקופה זו בהתקיים אחת מהנסיבות הבאות, אף אם לא התקבל היתר מהממונה:
  • העובדת ביקשה להפחית את היקף משרתה בשל מצבה הרפואי.
  • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.
  • מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובדת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • נגד מעסיק המפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • בנוסף, רשאית העובדת להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בסמכות בית הדין לפסוק לעובדת פיצוי כספי בשל פגיעה בשכר שלא כדין.

חשוב לדעת

 • עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות.
 • עובדת שהתפטרה בשל שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות עשויה להיות זכאית לפיצויי פיטורים. למידע נוסף, ראו התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
 • החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו [[[מענק למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות|מענק למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות]].

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים