אסור לפגוע בהיקף משרתם או בהכנסתם של עובדים שהודיעו על כוונתם לקבל ילד למטרת אומנה, אלא אם כן ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, או במקרים שיפורטו בהמשך
האיסור חל לגבי מי שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובדים שעבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים, והודיעו על כוונתם לקבל לביתם ילד למטרת אומנה.

 • האיסור על הפגיעה חל עד ליום קבלת הילד לאומנה, או עד תום 9 חודשים מהמועד שבו משרד הרווחה והביטחון החברתי הודיע לעובדים כי הם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אומנה (לפי המוקדם מביניהם).
 • מעסיק המעוניין להפחית את היקף המשרה או השכר של העובד/ת, צריך להגיש בקשה להיתר מהממונה על חוק עבודת נשים.
 • הממונה על חוק עבודת נשים תיתן היתר רק אם שוכנעה כי הפגיעה לא קשורה לעניין האומנה.
 • למרות זאת, במקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובד/ת:
  • העובד/ת ביקש/ה להפחית את היקף המשרה עקב מצבו/ה הרפואי.
  • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.
  • מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובד/ת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

 • עובד או עובדת שקיבלו הודעה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים על כך שהם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אומנה לתקופה העולה על 6 חודשים, והודיעו למעסיקם על האומנה המתוכננת.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע למעסיק על האומנה המתוכננת (האיסור על הפיטורים חל רק מהמועד שהעובדים הודיעו על כך למעסיק). מומלץ להגיש את ההודעה בכתב.
 • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם מעסיק פגע בשכר של העובד/ת ללא היתר, העובד/ת רשאי/ת לתבוע ממנו פיצויים בגובה השכר שנפגע. לשם כך יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים