אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית) בימי ההיעדרות בגין הטיפולים משך כל תקופת הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות, וזאת ללא תלות בוותק של העובד/ת
אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת שעובר/ת טיפולי פוריות ולא נעדר/ה בשל כך מהעבודה, וזאת במשך כל תקופת הטיפולים או עד 150 ימים מתחילת הטיפולים (המאוחר ביניהם) ובתנאי שהעובד/ת מועסק/ת אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים
עם זאת, מעסיק יהיה רשאי לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, או בהתקיים נסיבות מיוחדות שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו סעיפים 9(ה) ו-9א לחוק עבודת נשים

סעיף 9א לחוק עבודת נשים קובע שלמעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית) בתקופה שבה חלה הגבלה על פיטוריהם, אלא בהיתר מאת משרד העבודה.

 • מעסיק המעוניין לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולים אלה, צריך להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים. ההיתר יינתן רק אם הפגיעה אינה קשורה לטיפולי הפוריות.

נסיבות שבהן אפשר לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה גם ללא היתר ממשרד העבודה

 • למרות האיסור, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובד/ת, אף ללא היתר ממשרד העבודה:
  • העובד/ת ביקש/ה להפחית את היקף המשרה בשל מצבו/בה הרפואי.
  • הפגיעה בהכנסה נעשית מכוח הסכם קיבוצי.
  • מדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, ותפוקת העובד/ת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מי זכאי?

עובד/ת שנעדר/ה מהעבודה בגין טיפולי הפוריות

 • למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדים שנעדרו בגין טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית), במשך תקופת היעדרותם ובמשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות (ללא תלות בוותק של העובדים במקום העבודה).
 • מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
 • טרם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות.

עובד/ת שלא נעדר/ה מהעבודה בגין טיפולי הפוריות

 • למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדים העוברים טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרו ממקום העבודה, במשך כל תקופת הטיפולים או עד 150 ימים מתחילת הטיפולים (המאוחר ביניהם) אם הם עונים על כל התנאים הבאים:
  • הם עבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.
  • הם הודיעו למעסיק על הטיפולים (לא ברור מלשון החוק מתי על העובד להודיע על הטיפולים לצורך ההגנה מפני פגיעה בהכנסה, ועל כן רצוי להודיע על כך למעסיק מיד בסמוך להודעה על הפגיעה בשכר).
  • מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם מעסיק פגע בשכר של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות בניגוד לדין, העובד/ת רשאי/ת לתבוע ממנו פיצויים בגובה השכר שנפגע. לשם כך יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים