אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים
כמו כן אין לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, במהלך שירותו במילואים. עובד ששירת מעל יומיים רצופים, אסור לפטר גם במשך 30 ימים מתום השירות. זאת מלבד במקרים שבהם ניתן למעסיק היתר פיטורים מיוחד
עובד שפוטר ללא היתר רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון ובנוסף להגיש תלונה נגד המעסיק אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


טיפ
לשאלות ותשובות על זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי או לפורטל חרבות ברזל - זכויות במצב חירום.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.

 • בנוסף, החוק אוסר לפטר עובד מכל סיבה שהיא:
  • בתקופת היותו במילואים.
  • במהלך 30 ימים מתום שירות המילואים - לגבי עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים.
 • זאת, מלבד בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון וקיבל היתר לפיטורים, לאחר שהוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים.
 • במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים אין למנות את 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים (שבהם חל איסור לפטר את העובד ללא קבלת היתר של ועדת התעסוקה במשרד הביטחון). כלומר ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים. אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים, תיעצר תקופת ההודעה המוקדמת עם תחילת השירות, והיא תימשך לאחר שחלפו 30 יום מתום השירות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • עובד שפוטר ללא היתר במהלך השירות או במהלך 30 ימים מתום השירות, רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • ניתן להגיש את התביעה לוועדת התעסוקה באופן עצמאי או לקבל סיוע בהגשת התביעה באמצעות עורכי דין מטעם משרד הביטחון (השירות ניתן בחינם). למידע נוסף ראו סיוע משפטי לעובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים.
 • ועדת התעסוקה מוסמכת להחליט על:
  • מתן צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר את העובד לעבודה.
  • מתן צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה ל-5 פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי לקבל עבור חודש העבודה הסמוך לפיטוריו, או בסכום השווה ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק. הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.
  • מתן צו משולב - צו להעסקה וצו לפיצויים. סכום הפיצויים בצו משולב ייקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.
 • לפרטים נוספים, ראו ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • בנוסף, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.

ערעור על החלטת ועדת התעסוקה

חיילי מילואים שהם עובדי קבלן כוח אדם

 • על מעסיק בפועל חל איסור לגרום לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובד בניגוד להוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה).
 • אם ועדת תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם לפיטוריו (על המעסיק בפועל להוכיח שלא הוא גרם לפיטורי העובד).
 • צו להעסקה יינתן כנגד קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל, אלא אם נקבע אחרת.
 • צו לפיצויים יינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם המעסיק בפועל לא גרם לפיטורים וקבלן כוח האדם פיטר את העובד. במקרה כזה יינתן צו נגד קבלן כוח האדם.
 • אם קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל פיטרו את העובד, יינתן צו פיצויים נגד שניהם, בהתאם לחלוקת האחריות ביניהם.
 • ככלל, הוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) לא יחולו על פיטורים של עובד קבלן כוח אדם בתום תקופת העסקה של 9 חודשים (או 15 חודשים לפי העניין) בה מועסק עובד על-ידי קבלן כוח אדם, אלא אם כן קבעה ועדת התעסוקה אחרת.

חשוב לדעת

 • בנוסף לסיוע מטעם משרד הביטחון בתביעה לוועדת התעסוקה, האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק (בהתאם לתנאי הזכאות) סיוע משפטי בנושאים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם (כולל פיטורים במהלך שירות מילואים).
 • כפיטורים ייחשב גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה (תקופה מוגדרת מראש שתאריך ההתחלה והסיום שלה מצוינים בחוזה) שהוא אחד מאלה:
  • חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
  • חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהסתיימה לפני ובסמוך לתחילת תוקפו של החוזה.
 • עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים, צריך ליידע על כך את המעסיק בתוך זמן סביר מקבלת הצו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים