מעסיק של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדים על חשבונו ביטוח בריאות פרטי, אלא אם העובד מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד עד שליש מהסכום שהוציא על הביטוח הרפואי הפרטי ולא יותר מ-134.46 ₪ בחודש (נכון ל-2023)
פוליסת הביטוח הפרטית לעובדים תקפה לשנה בלבד, ויש לחדש אותה לשנה נוספת 3 חודשים לפני מועד סיומה


מעסיק של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדים על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, אלא אם העובד חבר בקופ"ח והוא מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי.

פוליסת הביטוח הפרטית

 • פוליסת ביטוח הבריאות הפרטית הבסיסית של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות כוללת את הכיסויים הרפואיים הבאים: ניתוחים, רפואה ראשונית (רופא משפחה), קבלת מרשמי תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים וחדר מיון, בדיקות אבחוניות, שירותי המוקד הרפואי הטלפוני, אבחון, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הליכון, צילום ריאות, כסא גלגלים, בדיקות הדמיה, בדיקות מנטו, ניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, CT, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), פינוי באמבולנס, בריאות האישה, ביטוח נכות, העברת גופה במקרי מוות, ביטוח למקרה מוות ועוד (בהתאם לסעיפים המצוינים בפוליסה).
 • אין חובה לכלול בפוליסה טיפולים בתחומים: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, מצב מחלתי קיים, שירותי סיעוד, אשפוז או טיפול באין אונות, טיפולי פוריות ובעיות בתפקוד המיני.
 • לפירוט תנאי הפוליסה ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • הפוליסה אינה מכסה:
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת דרכים. נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום עבור שירותים רפואיים בעקבות התאונה (ראו פרטים נוספים).
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת עבודה.
  • למרות זאת, אם בתוך 3 חודשים לא נקבע על-ידי הביטוח הלאומי שהפגיעה היא פגיעת עבודה, יחול הביטוח הרפואי על שירותי הרפואה שהוענקו לעובד, וזאת גם אם השירותים לא ניתנו על ידי ספק שירותים מטעם המבטח.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להקפיד לבחור מבטח רפואי שהוא בעל רישיון בתוקף לספק ביטוח בריאות לעובדים זרים, המונפק על-ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
 • על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות הכתוב בשפה הערבית וכולל שאלון רפואי.
 • לאחר שליחת טפסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד.
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בפוליסה הפרטית שנרכשת עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות אין דרישה לתקופת אכשרה, והכיסוי הביטוחי ייכנס לתוקף כבר עם העברת התשלום לפוליסה והנפקתה.
 • פוליסת ביטוח הבריאות הפרטית המיועדת לעובדים אלה תקפה למשך שנה בלבד, ויש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.

ניכוי דמי השתתפות בביטוח הבריאות הפרטי משכרו של העובד

 • עבור עובד פלסטיני (המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות) ניתן לנכות דמי השתתפות בביטוח הבריאות הפרטי בהתאם לקבוע בתקנות עובדים זרים לגבי עובד זר.
 • בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
  • לעובד זר שלא עובד בתחום הסיעוד ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק (או שהתחייב להוציא) על הביטוח הרפואי. הניכוי משכר העובד לא יעלה על 134.46 ₪ בחודש (נכון ל-2023).
  • לעובד זר בסיעוד ניתן לנכות עד מחצית מהסכום. הניכוי משכר העובד לא יעלה על 154.29 ₪ בחודש (נכון ל-2023).

קבלת שירותי הבריאות בקופת חולים כללית

 • לחברות הביטוח הפרטיות המציעות ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, יש הסכם עם קופת חולים כללית, המספקת להן את השירותים הרפואיים.
 • מהרגע שהעובד מבוטח, הוא אמור לקבל כרטיס של קופת החולים, שבאמצעותו יקבל את השירות הרפואי.

חשוב לדעת

 • מעסיק שנדרש על פי הדין לבטח את עובדיו בביטוח בריאות פרטי ולא יעשה כן , צפוי לקנסות ולעונשים בגין עבירה פלילית, לרבות תקופת מאסר של חצי שנה או קנס.
 • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ללא ביטוח בריאות לא יהיה מכוסה עבור ביקורים רפואיים ואשפוזים, שעלותם גבוהה ביותר.
 • כל אדם הזקוק לטיפול רפואי במצב חירום רפואי יקבלו בבתי החולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לו כיסוי ביטוחי הוא יחויב עבור הטיפול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים