עובדי בניין ושיפוצים זכאים לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, גם אם הם מתחת לגיל 21
שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני הם 13.1% מהשכר על חשבון המעסיק ו-% 6.6 על חשבון העובד
שיעורי ההפרשות עבור עובדים פלסטינים הם 15.43% מהשכר על חשבון המעסיק ו-6.6% על חשבון העובד, ועל המעסיקים לשלם את חלקם וחלק העובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
על מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניין להפקיד את כספי הביטוח הפנסיוני בקופת פיקדון נפרדת בבנק מזרחי טפחות
למידע נוסף ראו את צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוצים והחקיקה בפסקת חקיקה ונהלים בתחתית דף זה


עובדי בניין (כולל עובדי שיפוצים) זכאים לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, גם אם הם מתחת לגיל 21.

 • הביטוח הפנסיוני ייעשה בקרן פנסיה מקיפה חדשה, בקופת גמל או בביטוח מנהלים על פי בחירתו של העובד.
 • עובד בניין ושיפוצים המבוטח בקרן פנסיה ותיקה, ימשיך להיות מבוטח בקרן הפנסיה הוותיקה, והמעסיק יעביר את ההפרשות והניכויים הנדרשים.
 • הזכאות לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד כאמור החל מיום עבודתו הראשון, וגם אם הוא מתחת לגיל 21.

שיעור ההפרשות

שיעור ההפרשות לקרן פנסיה

 • שיעור ההפרשות המינימליות לקרן פנסיה מקיפה, בהתאם לתקופות השונות:
תקופה הפרשות מעסיק לפנסיה הפרשות עובד לפנסיה הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורים סה"כ הפרשות
החל מיום 01.06.2018 7.1% 6.6% 6% 19.7%
מיום 01.01.2018 ועד ליום 31.05.2018 6.5% 6% 6% 18.5%
מיום 01.07.2016 ועד ליום 31.12.2017 6.25% 5.75% 6% 18%
החל מיום 01.01.2014 ועד ליום 30.06.2016 6% 5.5% 6% 17.5%
 • שיעור ההפרשות המצוין בטבלה, הנו שיעור ההפרשות המינימלי שחובה על המעסיק להפריש לפיצויים, אך הצדדים יכולים להסכים בניהם על הפרשת גבוהות יותר, כולל הגדלת רכיב הפיצויים ל-8.33% מהשכר המבוטח.

שיעור ההפרשות לקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה

 • אם העובד מבוטח בביטוח מנהלים או בקופת גמל, שיעור ההפרשות יהיה כדקלמן:
הפרשות מעסיק לפנסיה הפרשות עובד לפנסיה הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורים
7.1% - 7.5% (ראו הסבר מתחת לטבלה) 6.6% 8.33%
 • הפרשות המעסיק חייבות להיות לכל הפחות 7.1% מהשכר ולכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.
  • שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכישת הכיסוי הביטוחי), חייב להיות לפחות 5% מהשכר המבוטח.
  • על סכום זה צריכה להתווסף עלות רכישת הכיסוי הביטוחי. אם רכישת הכיסוי הביטוחי עולה על 2.1% מהשכר, על המעסיק לרכוש אותו, כל עוד העלות הכוללת של המעסיק לרכיב התגמולים והכיסוי הביטוחי יחד לא יעלה על 7.5% מהשכר המבוטח.

שיעור הפרשות לעובדים פלסטינים העובדים בענף הבנייה

 • שיעור ההפרשות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה הנו:
הפרשות מעסיק לפנסיה הפרשות עובד לפנסיה הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורים סה"כ הפרשות
7.1% 6.6% 8.33% % 22.03

השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש לביטוח פנסיוני ולפיצויים

 • את ההפרשות לביטוח הפנסיוני יש לחשב כאחוזים מתוך "השכר הקובע" המורכב מרכיבי השכר המפורטים להלן.
 • רכיבי השכר הבאים בחשבון השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים לביטוח הפנסיוני הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.
 • תוספת הכשרה לעובד שיפוצים הינה חלק מהשכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש לביטוח פנסיוני ולפיצויים.
 • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק - לפי הנמוך מביניהם, אך בכל מקרה השכר המבוטח לא יפחת מהשכר התעריפי המינימלי של עובדי הבניין או עובדי השיפוצים או מנהלי העבודה בהתאמה.
 • תוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד אינה חלק משכר היסוד ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם אישי בין הצדדים. עם זאת, כאשר מדובר בתוספת פיקטיבית (שנועדה לאפשר למעסיק לשלם שכר מבלי להפריש עבורו סכומים לביטוח הפנסיוני) יש להתייחס אליה כחלק משכר היסוד של העובד.
 • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק באיזה סוג ביטוח פנסיוני הוא מעוניין.
 • על העובד להודיע למעסיק באיזה גוף מוסדי (קופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח) מסוים הוא בוחר לניהול החיסכון, ושאליו יש להעביר את הכספים.
 • על העובד למלא את הטפסים הנדרשים לצורך הצטרפות לביטוח הפנסיוני של הגוף המוסדי שבו בחר לנהל את הביטוח ולהחתים עליהם את המעסיק. ניתן להיעזר לשם כך בסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני מטעם המעסיק או מטעם העובד.
 • החל מ-01.11.2016 אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים במכרז.
שימו לב
למעסיק אסור לגבות מהעובד תשלום כלשהו עבור הטיפול בביטוח הפנסיוני (כגון: "דמי פתיחת תיק וניהול"). כמו כן, גם הגוף המוסדי (קופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח) המנהל את הביטוח הפנסיוני אינו רשאי לגבות סכומי כסף מהעובד מלבד דמי ניהול (קיימת הגבלה על שיעור דמי הניהול המותר לגבייה).

עובדים זרים

עובדים פלסטינים

 • החל מיום 01.05.2023 רשות האוכלוסין וההגירה תדווח לחברת "עמיתים" מהו הסכום שיש לגבות מהמעסיק עבור ביטוח פנסיוני של כל עובד פלסטיני, וחברת "עמיתים "תגבה את הסכום ישירות מהמעסיק באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק (עד למועד זה על המעסיק היה להעביר את התשלום ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה שהעבירה את הכספים לקופה ייעודית בניהולה):
  • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה שנשלח למעסיק בתחילת כל חודש.
  • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
  • למעסיק יישלח משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דיווח שכר.
  • אם דיווח השכר עבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים, והנתונים (כולל הסכום לתשלום) יישלחו למעסיק בדוא"ל.
  • במקביל, הרשות תדווח לחברת עמיתים מהו הסכום שיש לגבות מכל מעסיק עבור כל עובד.
  • חברת עמיתים תגבה את הסכום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ותשייך את הסכומים שנגבו מן המעסיק עבור כל אחד מעובדיו בהתאם לנתונים שקיבלה מהרשות
  • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
 • מעסיקים של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות נדרשים להפריש את כספי הביטוח הפנסיוני לקופת גמל כדין. אם לא נמצאה קופה שהסכימה לבטח את העובדים האלה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב" (בדומה לעובדים זרים), לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש.למידע נוסף ראו:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

חובת המעסיק להעביר את הכספים לגוף הפנסיוני

 • למידע אודות חובת המעסיק להעביר את הכספים לביטוח הפנסיוני, והסנקציות נגדו אם הפר את חובתו ראו כאן.

הפרת חובת המעסיק

דוגמה
 • מעסיק שלא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד במשך כל תקופת העבודה או בחלקה.
 • העובד הגיע לגיל פרישה, או שנגרמה לו נכות ואובדן כושר עבודה, וקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים מסרבים לשלם לעובד קצבה שכן הוא אינו מבוטח.
 • העובד רשאי לתבוע מהמעסיק את כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבל מהביטוח הפנסיוני אילו המעסיק הפריש את כל הסכומים במועד, כמו קצבת פנסיית נכות (אם נגרמה לו נכות) או קצבת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ועד סוף החיים.
 • אם המעסיק ניכה את חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר, אך עיכב או לא העביר כלל את התשלומים אל הגוף המוסדי שבו מתנהל החשבון הפנסיוני של העובד, הוא עשוי להיחשב כמי שמבצע הלנת שכר ואף עבירה פלילית, וניתן להטיל עליו פיצויי הלנת שכר או עונשי מאסר או קנס.

הפרשות לביטוח פנסיוני בתקופת היעדרות של העובד מהעבודה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות