העובדים זכאים לביטוח הפנסיוני מהיום הראשון לעבודתם, בין אם היו מבוטחים בביטוח פנסיוני לפני כן, ובין אם לאו
למידע נוסף ראו סעיף 9 לצו הרחבה בענף הניקיון


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני בשיעורים הגבוהים מאלו הנהוגים אצל שאר העובדים במשק, בהתאם למפורט בהמשך.

 • העובדים זכאים לביטוח הפנסיוני מהיום הראשון לעבודתם, בין אם היו מבוטחים בביטוח פנסיוני לפני כן, ובין אם לאו (ראו "פסקי דין" בהמשך).

מי זכאי?

הפרשות לקצבה (פנסיה חודשית)

 • על פי צו ההרחבה לעובדים בענף הניקיון כל עובד המועסק ע"י חברה בעבודת ניקיון או תחזוקה זכאי להפרשות לקצבה. צו הרחבה זה הוא הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, שכן סך ההפרשות שנקבע בו הוא גבוה יותר מצו ההרחבה הפנסיוני הכללי במשק והוא אינו מסייג את הזכאות לביטוח פנסיוני לגיל 21 ומעלה בלבד או לאחר תקופת עבודה של 6 חודשים, כפי שמסייג צו ההרחבה הכללי.
 • בית הדין הארצי קבע שלמרות שבצו ההרחבה המיטיב בענף הניקיון אין התייחסות למועד תחילת ההפרשות לביטוח הפנסיוני, אין להחיל את המועד הקבוע בצו ההרחבה הכללי וכי עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון לעבודתם, גם אם לא היו מבוטחים בביטוח פנסיוני קודם.
 • קיימת סבירות גבוהה כי מפסק דין זה ניתן להקיש שלמרות שצו ההרחבה בענף הניקיון אינו מתייחס לגיל העובד המינימלי הזכאי להפרשות פנסיוניות, אין להחיל את המועד הקבוע בצו ההרחבה הכללי, ועל כן כל מי שעובד בחברת ניקיון או תחזוקה, לרבות עובד מתחת לגיל 21, זכאי להפרשות לקצבה.
 • החל מה-01.07.2015, הפרשות לפנסיה של עובדי חברות ניקיון ותחזוקה נקבעות לפי החישוב הבא:
דוגמה
 • עובד ניקיון עבד 100 שעות בחודש יולי 2016. שכר הבסיס שלו היה 2,594 ₪ והוא היה זכאי לדמי הבראה בסך 133.90 ₪.
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 שעות היו שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך 5 ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 125% מהשכר).
 • בנוסף, הוא קיבל הוצאות נסיעה על פי תעריף חופשי חודשי בסך 256 ₪.
 • הפרשות העובד לפנסיה (שנוכו משכרו) הסתכמו ב-208.29 ₪, בהתאם לחישוב הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה רגילות נוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 163.42 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7%).
  • עבור הגמול בגין 10 שעות נוספות נוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 22.70 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 125 אחוז (הגמול) X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7%).
  • עבור דמי ההבראה נוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 9.37 ₪ (133.90 ₪ X‏ 7%).
  • עבור הוצאות הנסיעה נוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 12.80 ₪ (256 ₪ X‏ 5%).
 • הפרשות המעסיק לפנסיה עבור העובד הסתכמו ב-222.26 ₪, בהתאם לחישוב הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה רגילות המעסיק הפריש לפנסיה 175.10 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7.5%).
  • עבור הגמול בגין 10 שעות נוספות המעסיק הפריש 24.32 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 125אחוז (הגמול) X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7.5%).
  • עבור דמי הבראה המעסיק הפריש 10.04 ₪ (133.90 ₪ X‏ 7.5%).
  • עבור הוצאות נסיעה המעסיק הפריש 12.80 ₪ (256 ₪ X‏ 5%).
 • ההפרשה תופיע בתלוש המשכורת כסכום כולל של הפרשת המעסיק בגין תגמולים, ללא חלוקה להפרשות על שכר בסיס, שעות נוספות/מנוחה וקצובת נסיעה. ההפרשות של המעסיק יופרדו מההפרשות של העובד. כמו כן תהיה הפרדה בין ההפרשה לפיצויים והפרשה לקצבה (פנסיה).

הפרשות לפיצויי פיטורים

דוגמה
 • עובד ניקיון שעבד 100 שעות בחודש, שכר הבסיס שלו היה 2,500 ₪, והוא היה זכאי לדמי הבראה בסך 133.90 ₪.
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 שעות היו שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך 5 ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 125% מהשכר).
 • העובד היה זכאי להפרשות עבור פיצויים באופן הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה העובד היה זכאי להפרשות בסך 187.5 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות X‏ 25 ₪ לשעה X‏ 8.33%).
  • עבור הגמול בגין שעות נוספות (10 שעות נוספות - שעתיים בכל יום במשך 5 ימים) זכאי העובד להפרשות בסך 18.75 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 1.25% X‏ 25 ₪ לשעה X‏ 6%).
  • עבור דמי ההבראה זכאי העובד להפרשות בסך 11.16 ₪ (133.90 ₪ X‏ 8.33%).
  • סך ההפרשות של המעסיק על חשבון הפיצויים הסתכמו באותו חודש ב-217.41 ₪.
 • ההפרשה תופיע בתלוש השכר תחת סעיף "הפרשה לפיצויים", ללא הפרדה בין הפרשה על שכר הבסיס והפרשה על גמול שעות נוספות/שעות מנוחה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

נתוני עבר

גובה ההפרשות לפני 01.07.2015 (במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי)

עובדי חברות ניקיון העובדים בפועל במגזר הפרטי - לפני מרץ 2014

 • מעסיקים היו חייבים להעביר אל קרן פנסיה מוכרת תשלום בגובה 6% מהשכר החודשי. העובדים הוסיפו לכך תשלום בשיעור 5.5% מהשכר, באופן אוטומטי.
 • בנוסף, על מעסיקים היה להפריש 8.33% מהשכר החודשי לקרן פנסיה עבור פיצויי פיטורים.
 • הביטוח התחיל בחודש השביעי להעסקה, וחל רטרואקטיבית מתחילת העבודה.
 • אם קבלן שביטח בקרן פנסיה עזב, הקבלן הנכנס במקומו היה חייב להמשיך את ההפרשות לקרן מהיום הראשון.
 • שיעורי ההפרשות הללו חלו על מעסיקים ועובדים במגזר הפרטי עד פברואר 2014 (כולל). על עובדי ניקיון בבתי מלון ומעסיקיהם חלו שיעורים אלה עד חודש יוני 2014 כולל.

עובדי חברות ניקיון העובדים בפועל בגופים ציבוריים - לפני ספטמבר 2013

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים