עובדי קבלן המועסקים בתחום הניקיון או בתחום השמירה והאבטחה בגופים ציבוריים זכאים להפרשות מוגדלות לביטוח פנסיוני
ההטבה ניתנת החל מספטמבר 2013 - ובמקרים מסוימים גם מוקדם יותר
החל מחודש יולי 2015 הועלו שיעורי ההפרשות לעובדי ניקיון בלבד


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

החל מספטמבר 2013, זכאים עובדי הקבלן בתחום השמירה והניקיון העובדים בגופים ציבוריים, להפרשות לביטוח פנסיוני בשיעורים הגבוהים מאלו הנהוגים אצל שאר העובדים במשק.

 • עובדי שמירה או ניקיון המוצבים במשרדי ממשלה זכאים להטבה זו רטרואקטיבית החל ממאי 2012.
 • עובדי ניקיון בלבד זכאים להגדלה נוספת בשיעורי ההפרשות לתגמולים בחודש יולי 2015.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בגופים ציבוריים,
  • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

הפרשות לקצבה (פנסיה חודשית)

דוגמה
 • עובד ניקיון/שמירה עבד בחודש יולי 2016 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2594 ₪, והוא זכאי לדמי הבראה בסך 133.90 ₪).
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 מהן הן שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך חמישה ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 125% מהשכר).
 • בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה על פי תעריף חופשי חודשי בסך 256 ₪.
 • הפרשות העובד לפנסיה, שינוכו משכרו, יסתכמו ב-208.29 ₪, אשר יחושבו באופן הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה רגילות ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 163.42 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7%).
  • עבור הגמול בגין 10 שעות נוספות ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 22.70 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 125 אחוז (הגמול) X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7%).
  • עבור דמי ההבראה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 9.37 ₪ (133.90 ₪ X‏ 7%).
  • עבור הוצאות הנסיעה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 12.80 ₪ (256 ₪ X‏ 5%).
 • הפרשות המעסיק לפנסיה עבור העובד יסתכמו ב-222.26 ₪, בהתאם לחישוב הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה רגילות יפריש המעסיק לפנסיה סך של 175.10 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7.5%).
  • עבור הגמול בגין 10 שעות נוספות יפריש המעסיק סך של 24.32 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 125אחוז (הגמול) X‏ 25.94 ₪ לשעה X‏ 7.5%).
  • עבור דמי ההבראה יפריש המעסיק הפרשות בסך 10.04 ₪ (133.90 ₪ X‏ 7.5%).
  • עבור הוצאות הנסיעה יפריש המעסיק הפרשות בסך 12.80 ₪ (256 ₪ X‏ 5%).
 • ההפרשה תופיע בתלוש המשכורת כסכום כולל של הפרשת המעסיק בגין תגמולים, ללא חלוקה להפרשות על שכר בסיס, שעות נוספות/מנוחה וקצובת נסיעה. ההפרשות של המעסיק יופרדו מההפרשות של העובד. כמו כן תהיה הפרדה בין ההפרשה לפיצויים והפרשה לקצבה (פנסיה).

הפרשות לפיצויי פיטורים

 • המעסיק יפריש לקופת הגמל על חשבון הפיצויים 8.33% משכר הבסיס של העובד ומתשלום דמי ההבראה.
 • בעבור הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או עבודה במנוחה השבועית או גמול עבור העסקה ביום חג, יפריש המעסיק 6% מהשכר באותם ימי מנוחה/שעות נוספות. (כלומר על התוספת בעד העבודה בשעות הנוספות או בימי המנוחה יפריש המעסיק 6%. על שכר הבסיס המשולם עבור העבודה בימי מנוחה או בשעות נוספות יופרשו 8.33%).
דוגמה
 • עובד ניקיון/שמירה שעבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2,498 ₪, והא זכאי לדמי הבראה בסך 132.66 ₪).
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 מהן הן שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך חמישה ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 25% מהשכר), ו-10 שעות הן שעות במנוחה השבועית (5 שעות בכל פעם, שהגמול עליהן הוא 50%).
 • העובד יהיה זכאי להפרשות עבור פיצויים באופן הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 100 שעות עבודה זכאי העובד להפרשות בסך 208 ₪ (לפי חישוב של 100 שעות X‏ 24.98 ₪ לשעה X‏ 8.33%).
  • עבור הגמול בגין עבודה בשעות נוספות זכאי העובד להפרשות בסך 3.75 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 25 אחוז (הגמול) X‏ 24.98 ₪ לשעה X‏ 6%).
  • עבור הגמול בגין עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד להפרשות בסך 7.50 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 50 אחוז (הגמול) X‏ 24.98 ₪ לשעה X‏ 6%).
  • עבור דמי ההבראה זכאי העובד להפרשות בסך 11.05 ₪ (132.66 ₪ X‏ 8.33%).
  • סך ההפרשות של המעסיק על חשבון הפיצויים יסתכמו באותו חודש ב-230.30 ₪.
 • ההפרשה תופיע בתלוש השכר תחת סעיף "הפרשה לפיצויים" ללא הפרדה בין הפרשה על שכר הבסיס והפרשה על גמול שעות נוספות/שעות מנוחה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

חשוב לדעת

נתוני עבר

 • החל ממשכורת ספטמבר 2013 ועד 30.06.2015 הפרשות לפנסיה של עובד קבלן בתחום השמירה או הניקיון בגופים הציבוריים יהיו לפי החישוב הבא:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים