עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים להפרשות מוגדלות לביטוח פנסיוני ובמועד מוקדם יותר בהשוואה למקצועות אחרים
הזכאות היא מהיום הראשון לעבודה והיא מבוצעת בפועל בתום חודש עבודה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה או בתום השנת המס לפי המוקדם מביניהם
בעבר היו הבדלים במועד תחילת הזכאות בין עובדים במגזר הציבורי ועובדים במגזר הפרטי, כפי שמפורט בהמשך
החל מיולי 2015 הועלו שיעור ההפרשות לביטוח פנסיוני לעובדי שמירה בשל הצמדתם לשינוי בהפרשות של עובדי שירות המדינה


עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני בשיעורים הגבוהים מאלו הנהוגים אצל שאר העובדים במשק, ואשר מפורטים בהמשך.

 • העובד זכאי לביטוח פנסיוני לאחר השלמת חודש עבודה אצל המעסיק או בתום שנת המס (המוקדם מביניהם), וזאת רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו.
 • מועד תחילת הזכאות משתנה בין עובדים במגזר הציבורי ועובדים במגזר הפרטי.
 • על-פי סעיף 9(ב)(4) לצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה, אם יחול שינוי בשיעור ההפרשות לביטוח פנסיוני של עובדים בשירות המדינה המועסקים על פי הסכמים קיבוציים, יחול שינוי זה גם על עובדי שמירה ואבטחה.
  • מסיבה זו הועלו ביולי 2015 שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עובדי שמירה ואבטחה מעל לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה.
  • למידע על שינויים בשיעורי ההפרשות בשירות המדינה ראו חוזר החשב הכללי של משרד האוצר מיום 14.07.2015.

מי זכאי?

הפרשות לקצבה (פנסיה חודשית)

 • החל מה-01.07.2015 (בעקבות שינויים בשיעורי ההפרשות בשירות המדינה, כפי שהוסבר לפני כן), הפרשות לפנסיה של עובד קבלן בתחום השמירה והאבטחה יהיו לפי החישוב הבא:
דוגמה
 • מאבטח עבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 35.53 ₪ לשעה, והוא זכאי לדמי הבראה בסך 132.03 ₪).
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 מהן היו שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך 5 ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 125% מהשכר).
 • בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה על פי תעריף חופשי חודשי בסך 256 ₪.
 • הפרשות העובד לפנסיה שינוכו משכרו, יסתכמו ב-226.53 ₪, שיחושבו באופן הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה רגילות ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 223.84 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות × 35.53 ₪ לשעה × 7%).
  • עבור הגמול בגין 10 שעות נוספות ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 31.09 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות ×‏ 125% (הגמול) ×‏ 35.53 ₪ לשעה ×‏ 7%).
  • עבור דמי ההבראה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 9.24 ₪ (132.03 ₪ ×‏ 7%).
  • עבור הוצאות הנסיעה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 12.80 ₪ (256 ₪ ×‏ 5%).
 • הפרשות המעסיק לפנסיה עבור העובד יסתכמו ב-241.80 ₪, בהתאם לחישוב הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 90 שעות עבודה רגילות יפריש המעסיק לפנסיה סך של 239.83 ₪ (לפי חישוב של 90 שעות ×‏ 35.53 ₪ לשעה ×‏ 7.5%).
  • עבור הגמול בגין 10 שעות נוספות יפריש המעסיק סך של 33.31 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות ×‏ 125% (הגמול) ×‏ 35.53 ₪ לשעה ×‏ 7.5%).
  • עבור דמי ההבראה יפריש המעסיק סך של 9.90 ₪ (132.03 ₪ ×‏ 7.5%).
  • עבור הוצאות הנסיעה יפריש המעסיק סך של 12.80 ₪ (256 ₪ ×‏ 5%).
 • ההפרשה תופיע בתלוש המשכורת כסכום כולל של הפרשת המעסיק בגין תגמולים, ללא חלוקה להפרשות על שכר בסיס, שעות נוספות/מנוחה וקצובת נסיעה. ההפרשות של המעסיק יופרדו מההפרשות של העובד. כמו כן תהיה הפרדה בין ההפרשה לפיצויים והפרשה לקצבה (פנסיה).

הפרשות לפיצויי פיטורים

דוגמה
 • מאבטח שעבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 35.53 ₪ לשעה, והוא זכאי לדמי הבראה בסך 132.03 ₪).
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 מהן היו שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך 5 ימים, כאשר הגמול עליהן הוא בשיעור 125% מהשכר), ו-10 שעות הן שעות בימי המנוחה השבועית (5 שעות בכל פעם, שהגמול עליהן הוא בשיעור 150% מהשכר).
 • העובד יהיה זכאי להפרשות עבור פיצויים באופן הבא:
  • עבור שכר הבסיס בגין 80 שעות עבודה רגילות (100 שעות פחות 10 שעות נוספות ו-10 שעות במנוחה השבועית) זכאי העובד להפרשות בסך 236.77 ₪ (לפי חישוב של 80 שעות ×‏ 35.53 ₪ לשעה ×‏ 8.33%).
  • עבור הגמול בגין עבודה בשעות נוספות זכאי העובד להפרשות בסך 26.65 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות ×‏ 125% (הגמול) ×‏ 35.53 ₪ לשעה ×‏ 6%).
  • עבור הגמול בגין עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד להפרשות בסך 31.98 ₪ (לפי חישוב של 10 שעות ×‏ 150% (הגמול) ×‏ 35.53 ₪ לשעה ×‏ 6%).
  • עבור דמי ההבראה זכאי העובד להפרשות בסך 10.99 ₪ (132.03 ₪ ×‏ 8.33%).
  • סך ההפרשות של המעסיק על חשבון הפיצויים יסתכמו באותו חודש ב-247.94 ₪.
 • ההפרשה תופיע בתלוש השכר תחת סעיף "הפרשה לפיצויים" ללא הפרדה בין הפרשה על שכר הבסיס והפרשה על גמול שעות נוספות/שעות מנוחה.
 • ההפרשות לפיצויים הן במקום תשלום פיצויי פיטורים, וחל עליהם סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כלומר: עבור רכיבי השכר שעבורם הפריש המעסיק את מלוא 8.33% מהשכר, הוא לא יהיה חייב לשלם פיצויי פיטורים לעובד במקרה של פיטורים, ועבור הרכיבים שבגינם הפריש פחות מ-8.33% הוא יהיה חיייב לשלם לעובד פיצויים רק על החלק היחסי. בכל מקרה הסכומים שהופרשו לפיצויים יהיו ברשות העובד גם במקרה של התפטרות.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

נתוני עבר

עובדי שמירה ואבטחה לפני 01.07.2015 (במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי)

עובדי חברות שמירה ואבטחה העובדים בפועל במגזר הפרטי - לפני נובמבר 2014

 • מעסיקים חייבים להעביר אל קרן פנסיה מוכרת תשלום בגובה 6% מן השכר החודשי. העובדים מוסיפים לכך תשלום בגובה 5.5% מהשכר, באופן אוטומאטי.
 • בנוסף, על מעסיקים להפריש אחוז מסוים מהשכר החודשי לקרן פנסיה עבור פיצויי פיטורים.(1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 עד חודש נובמבר).
 • הביטוח מתחיל בחודש השביעי להעסקה. אם העובד התקבל לעבודה כשהוא מבוטח בקרן פנסיה, הוא יהיה זכאי להמשך הביטוח הפנסיוני בידי מעסיקו החדש כבר מיומו ראשון לעבודה (בפועל המעסיק יתחיל להפריש את חלקו ולנכות את חלק העובד מהשכר באופן רטרואקטיבי בתום שלושה חודשי עבודה).
 • שיעורי ההפרשות הללו חלים על מעסיקים ועובדים במגזר הפרטי עד אוקטובר 2014 (כולל). על עובדים בחברות אבטחה המעניקות שירתי אבטחה לטיולים ועל מעסיקיהם חלים שיעורים אלה עד חודש פברואר 2015 כולל.

עובדי חברות שמירה ואבטחה העובדים בפועל בגופים ציבוריים - לפני ספטמבר 2013

חשוב לדעת

 • אם הועסק עובד באותו מקום עבודה על ידי מעסיק מסוים ולאחר מכן התחלף מעסיקו באותו מקום עבודה עקב מכרז, זכאי העובד לביטוח פנסיוני מיומו הראשון אצל מעסיקו החדש ללא צורך בהמתנה של חודש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים