עובד זר המועסק בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו
אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש
בענפים מסוימים ובמקומות עבודה המפורטים בהמשך צריכים המעסיקים להפקיד את סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק בחשבון פיקדון המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה
מעסיק של מבקש מקלט (מסתנן) מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי בשיעור 16% משכר העובד, במקום ההפרשות לביטוח הפנסיוני

תקציר

לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי עובד זר בישראל להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק.

 • על מעסיק של עובדים זרים חלה חובה להפריש עבור עובדים אלה הפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו . שיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני של העובדים הזרים זהים לשיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים.
 • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי).
 • מעסיקים של עובדים זרים המועסקים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, בחברות סיעוד, בענף המלונאות, בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד- יפקידו את סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעליהם להפריש עבור ביטוח פנסיוני לעובד במשרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו, בחשבון פיקדון המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה . למידע נוסף ראו בהמשך.
 • מעסיק של מבקש מקלט - מעסיק של עובד מבקש מקלט מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי בשיעור 16% משכר העובד, במקום ההפרשות לביטוח הפנסיוני.למידע נוסף ראו בהמשך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • על המעסיק להפריש מדי חודש עבור העובד כספים עבור ביטוח פנסיוני כקבוע בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק או בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על העובד.
 • על פי צו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני, שיעור ההפרשות, החל ממשכורת ינואר 2017, הוא 18.5% משכר העובד ברוטו, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד במהלך תקופת עבודתו עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים (12.5% משכר העובד).
 • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו של המעסיק (כגון חשבון בנק ייעודי) ולשחרר לעובד כספים אלה לטובת העובד בסיום יחסי העבודה. במקרה כזה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, ועליו להפריש את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה. רצוי לפנות לארגונים המסייעים לעובדים זרים (ראו "ארגוני סיוע" בהמשך).

עובדים בענף סיעוד המועסקים במשותף על-ידי חברת הסיעוד והמטופל

שחרור הכספים שהופרשו לביטוח פנסיוני בסיום יחסי העבודה

 • בסיום יחסי העבודה, זכאי העובד לשחרור הכספים שהיה על המעסיק להפקיד עבור הביטוח הפנסיוני, בהתאם לצו ההרחבה.
 • הזכאות של העובד לקבל את רכיב התגמולים ורכיב הפיצויים שעל המעסיק היה להפקיד עבורו, חלה גם אם העובד פוטר וגם אם העובד התפטר.
 • אם העובד פוטר (או התפטר בנסיבות המזכות אותו במלוא פיצויי הפיטורים), והמעסיק לא הפריש עבור העובד במסגרת הביטוח הפנסיוני את מלוא רכיב הפיצויים (8.33% מהשכר), על המעסיק להשלים ולשלם לעובד את יתרת כספי הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.
  • אם המעסיק הפריש עבור העובד פיצויים בגובה 6% מהשכר בלבד, זכאי העובד לתשלום השלמת פיצויי פיטורים בגובה 2.33% מהשכר כפול מספר חודשי עבודתו אצל המעסיק.
 • אם המעסיק הפריש עבור העובד את כספי הביטוח הפנסיוני לפיקדון המנוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, כנדרש על פי הדין, יהיה העובד רשאי לשחרר את כספי הפיקדון רק בעת יציאתו מהארץ.
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק הפריש לפיקדון רק 6% עבור פיצויים, זכאי העובד לתשלום השלמת פיצויי פיטורים בגובה 2.33% מהשכר כפול מספר חודשי עבודתו אצל המעסיק.
 • למידע נוסף ראו: משיכת כספי הפיקדון על ידי עובדים זרים ומשיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן.

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים לקופת גמל במהלך תקופת העבודה, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר: תגמולי המעסיק (6.5% מהשכר ברוטו החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% מהשכר ברוטו החל מ-2014 ).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017).

הפקדת פיקדון עבור עובדים זרים המועסקים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, בחברות סיעוד, בענף המלונאות, בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד

 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי עבור כל עובד זר שהם מעסיקים. גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש לביטוח פנסיוני לעובד במשרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו. לפרטים נוספים ראו הפקדת פיקדון חודשי על ידי מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ולחברות סיעוד.
 • החל מה-01.02.2019, גם מעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות צריכים להפקיד עבור כל עובד זר (למעט עובד יומי), פיקדון חודשי בסכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש לעובד במשרה מלאה עבור ביטוח פנסיוני, בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון חודשי על ידי מעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות.
 • *החל מחודש ינואר 2021 גם מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד פיקדון חודשי עבור כל עובד זר בחשבון בנק יעודי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה. הפיקדון הוא בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק, שעל המעסיק להפריש לעובד במשרה מלאה עבור ביטוח פנסיוני, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון חודשי על ידי מעסיקים של עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה.
 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את חובת המעסיק להפריש לעובד לביטוח פנסיוני על פי הדין או על פי הסכם קיבוצי החל עליו, אך אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון או עבור חלק הפיצויים שעבורו לא הפקיד לקופת הפיקדון.
 • חובת ההפרשה של המעסיק לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון. לפרטים נוספים ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובדים זרים.

הפקדת פיקדון עבור עובדים זרים מבקשי מקלט ( מסתננים)

 • החל מה-01.05.2017, מעסיקים של עובדים זרים שהם מסתננים מחוייבים להפקיד פיקדון חודשי בחשבון מיוחד המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה. הפקדת הפיקדון כדין, מחליפה את חובת המעסיק להפריש עבור העובד לביטוח פנסיוני .
 • בפסק דין מיום 23.04.2020 פסק בית המשפט העליון שמעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפריש 16% בלבד משכר העובד לפיקדון החודשי, החל מיום העבודה הראשון.
  • בפסיקתו זו ביטל בית המשפט העליון את את ההוראה שהיתה קיימת עד מועד זה, לפיה בנוסף להפרשה של המעסיק בגובה 16% משכר העובד, היה על המעסיק לנכות 20% משכרו של העובד עבור קופת הפיקדון. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון לעובדים מבקשי מקלט (מסתננים).
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון. למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד מבקש מקלט (מסתנן).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.

הרחבות ופירסומים