הקדמה:

אסור לפטר עובדים, שילדם או בן זוגם נפטר עקב שירותו הצבאי, במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה, ויש להמשיך ולהעסיקם עד גיל 67 לנשים ו-72 לגברים, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה שהם אינם כשרים להמשיך ולעבוד לאחר גיל פרישה
זכאות זו חלה רק בתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעו לגיל פרישה
עובד כאמור שפוטר מעבודתו לפני גיל פרישה זכאי להמשיך בעבודתו לאחר גיל פרישה , בתנאי שיוכיח שפיטוריו סמוך לגיל הפרישה נעשו על מנת להימנע מהעסקתו לאחר גיל זה
אמהות שכולות אשר הגיעו לגיל 67 ועומדות בכל תנאי הזכאות, רשאיות להמשיך בעבודתן עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבן לפרוש מעבודתן עקב גילן


סעיף 33א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 קובע שאסור לפטר עובדים, שילדם או בן זוגם נפטר עקב שירותו הצבאי, במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה, ויש להמשיך ולהעסיקם עד גיל 67 לנשים ו-72 לגברים, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה שהם אינם כשרים להמשיך ולעבוד לאחר גיל פרישה

 • החוק חל רק על עובדים שעבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעם לגיל פרישה (גיל 62 לנשים, וגיל 67 לגברים).
 • עובד כאמור שפוטר מעבודתו לפני גיל פרישה זכאי להמשיך בעבודתו לאחר גיל פרישה , בתנאי שיוכיח שפיטוריו סמוך לגיל הפרישה נעשו על מנת להימנע מהעסקתו לאחר גיל זה
 • חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך החל משנת 2018 ולמשך 4 שנים את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה אשר ילדו נפטר לגיל 71 . למידע נוסף ראו גיל פרישת חובה מהעבודה להורה שילדו נפטר.
 • לאור האמור בסעיף 33 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, וחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) גיל פרישת החובה הנו כדלקמן:
  • אלמנה שבן זוגה נפטר עקב שירותו הצבאי, אשר הגיע לגיל פרישה (62) ועומדת בכל תנאי הזכאות כמפורט בהמשך, רשאית(אך אינה חייבת) להמשיך בעבודתה עד גיל 67, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת.
  • אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי,אשר הגיע לגיל פרישה (67) ועומד בכל תנאי הזכאות כמפורט בהמשך, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו עד גיל 72, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת.
 • אם שכולה שילדה נפטר עקב שירותו הצבאי,אשר הגיעה לגיל פרישה (62) ועומדת בכל תנאי הזכאות כמפורט בהמשך, רשאית (אך אינה חייבת) להמשיך בעבודתה עד לגיל 67 אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת. לאחר גיל 67 היא רשאית להמשיך את עבודתה עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבה לפרוש מעבודתה בשל גילה, בתנאי שהיא עומדת בתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • עובד אשר הגיע לגיל פרישה (62 לנשים, ו-67 לגברים) ועומד בכל התנאים הבאים:
  1. העובד הנו הורה אשר ילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, כולל הורה חורג והורה מאמץ, או שהעובדת הנה אלמנה שבן זוגה נפטר עקב שירותו הצבאי.
  2. העובד עבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעו לגיל פרישה.
  3. ועדת תעסוקה של משרד הביטחון לא קבעה כי העובד אינו כשיר לעבוד לאחר גיל פרישה .
שימו לב
כשיש לילד שנפטר הורה מלידה והורה חורג או מאמץ בני אותו מין, רק על אחד מההורים יחולו הוראות אלה, בהתאם להחלטת קצין תגמולים אשר יחליט למי מההורים היתה זיקה חזקה יותר לילד שנפטר.

החלטת ועדת תעסוקה של משרד הביטחון על אי כשירותו של עובד

 • ועדת תעסוקה רשאית להחליט על אי-כשירות של עובד להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
  • העובד אשם בהתנהגות חמורה הפוגעת במקום העבודה, במעסיק או בשמם הטוב.
  • העובד הפסיק מרצונו הטוב את עבודתו והמעסיק לא חייב אותו לפרוש מעבודתו.
  • העובד נמצא בלתי כשיר להמשיך בעבודתו הקודמת או בכל התעסקות אחרת באותו מקום עבודה מחמת מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי.
 • ועדת תעסוקה רשאית, לקבוע שעובד כשיר לעסוק בהתעסקות אחרת באותו מקום עבודה, ובלבד שיש אפשרות מעשית להעסקתו באותה משרה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים אשר עומדים בתנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • מעסיק שמפטר עובד או מחייבו לפרוש מעבודתו בניגוד להוראות אלה, דינו מאסר 6 חודשים או קנס כספי.
 • עובד אשר מעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה אזרחית כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה, ותלונה למינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

חקיקה ונהלים