הקדמה:

תושב ישראל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60 (בהתאם לתאריך לידתו), ותושב חוזר שלא צבר תקופת אכשרה לקצבת זיקנה, עשויים להיות זכאים לגמלה מיוחדת במקום קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)
שיעורי הגמלה ליחיד זהים לשיעורי קצבת זיקנה בסיסית: 1,558 ש"ח עד גיל 80 ו-1,646 ש"ח מגיל 80 ומעלה (נכון ל- 2021)
בנוסף, תיתכן זכאות לתוספת עבור בני זוג וילדים ותוספת השלמת הכנסה, בהתאם לתנאים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60 ולכן הוא אינו מבוטח בביטוח זיקנה ואינו עונה על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, עשוי להיות זכאי לגמלה מיוחדת, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • כמו כן, עשוי להיות זכאי לגמלה זו תושב חוזר שלא צבר את תקופת האכשרה הנדרשת לקצבת זיקנה.

שיעורי הגמלה

מי זכאי?

 • מי שמשתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
  • עולים שאינם מבוטחים בביטוח זיקנה כי עלו לארץ לאחר גיל 62-60, בהתאם לתאריך לידתם (ראו טבלה בהמשך).
  • תושבים חוזרים שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה (ראו פרטים בהמשך).
 • בנוסף, צריכים להתקיים לגביו כל תנאי הזכאות הבאים:
  • הוא תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
  • גובה הכנסותיו מעבודה-
  • ההכנסות שלא מעבודה שלו ושל בת זוגו שגרה עמו אינן עולות (או עולות רק במעט) על שיעורי קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה (ראו טבלה בהמשך).
  • לגברים: הגבר ובת זוגו אינם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או שבת הזוג מקבלת קצבת זיקנה, או שהיא הגיעה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה והיא מקבלת קצבת נכות מעבודה.
  • לנשים: האישה ובן זוגה אינם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
   • אישה נשואה שנולדה לפני ה-01.08.1932 אינה זכאית לגמלה.
   • אישה נשואה שנולדה אחרי ה-01.08.1932 תהיה זכאית לגמלה בהגיעה לגיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה (70), בתנאי שבעלה אינו מקבל קצבה מהביטוח הלאומי.
 • עולות שהן בנות זוג מאותו מין: ניתן לשלם גמלת זיקנה מיוחדת לכל אחת מבנות זוג (נשים בלבד), אם כל אחת מהן עלתה בהיותה מעל לגיל 62 וזאת בהתאם לאמור בסעיף 3(א) (1) להסכם לתשלום גמלאות מיוחדות. לא ניתן לשלם תוספת עבור בן זוג החי בזוגיות חד מינית. להרחבה ראו גמלת זיקנה מיוחדת לעולות ובנות זוגן.
הערת עריכה
קראתי את ההסכם לתשלום גמלאות מיוחדות ולא הבנתי למה הגמלה ניתנת רק לנשים ולא לגברים, ולא ברור לי מהנוסח של הפסקה (שמצוטטת מתוך המסמך של ביטוח לאומי} אם הגמלה ניתנת רק לעולה.
הערה מאת שרון הורנשטיין 17:10, 2 במאי 2012 (IDT)

זכאות עולים על-פי גיל העלייה לארץ

 • מי שעלה לארץ לאחר גיל 62-60, בהתאם לתאריך הלידה כמפורט בטבלה הבאה, אינו מבוטח בביטוח זיקנה, ועשוי להיות זכאי לגמלת זיקנה מיוחדת.
תאריך הלידה הגיל בעת העלייה לארץ שאינו מאפשר להיות מבוטחים בביטוח זיקנה
עד יוני 1944 מעל 60
בין יולי לאוגוסט 1944 מעל גיל 60 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1944 לאפריל 1945 מעל גיל 60 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1945 מעל גיל 61
בין ינואר לאוגוסט 1946 מעל גיל 61 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1946 לאפריל 1947 מעל גיל 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 ואילך מעל גיל 62
דוגמה
 • אישה שנולדה באפריל 1946:
  • אם עלתה לארץ בגיל 61 ו-3 חודשים, היא עשויה להיות מבוטחת בביטוח זיקנה ולקבל קצבת זיקנה בהתאם לשאר תנאי הזכאות.
  • אם עלתה לארץ בגיל 61 ו-5 חודשים, אין לה אפשרות להיות מבוטחת בביטוח זיקנה ולקבל קצבת זיקנה, אולם היא עשויה להיות זכאית לגמלת זיקנה מיוחדת בהתאם לשאר תנאי הזכאות שצויינו לפני כן.

זכאות תושבים חוזרים

 • תושב חוזר שעונה על כל תנאי הזכאות והשלים את תקופת האכשרה הנדרשת, זכאי לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה).
 • כל תקופות הביטוח שצבר לפני שעזב את הארץ (בתקופה שהתגורר בה כתושב ישראל), יילקחו בחשבון לצורך חישוב תקופת האכשרה שלו.
 • מי שלא צבר את מלוא תקופת האכשרה לפני שעזב את הארץ עשוי להיות זכאי לאחר חזרתו לארץ לגמלת הזיקנה המיוחדת (או לקצבת זיקנה חלקית).
 • תקופת האכשרה תמשיך להיצבר לו מהיום שיוכר שוב כתושב ישראל.
 • אם יצבור את מלוא תקופת האכשרה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה במקום הגמלה המיוחדת.
 • למידע נוסף ראו קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) לתושב חוזר.

זכאות מבוטחים בביטוח סוציאלי במדינות אמנה

 • מי שהיו מבוטחים באחת מהמדינות החתומות עם ישראל על אמנה לביטוח סוציאלי, יכולים לבקש כי תיבחן זכאותם לגמלה על-פי אמנות לביטחון סוציאלי.
 • לשם כך, עליהם לפנות אל האגף לקשרי חוץ.
 • ניתן לפנות בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • פנייה מקוונת באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי
  • פנייה בכתב אל המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשר חוץ, שדרות וייצמן 13, תיבת דואר 90009 ירושלים 9190901
  • פנייה באמצעות פקס 02-6512683
 • קבלת קהל נעשית במשרד הראשי של האגף לקשרי חוץ, רח' הצבי 11, ירושלים, בימי ראשון ובימי חמישי בלבד, בין השעות 12:00-8:30.
 • בירורים בטלפון:
  • למתקשרים מהארץ 6050*
  • למתקשרים מחו"ל 972-8-9369669
  • למתקשרים בנושא האמנה עם רוסיה 2637*

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה על גבי טופס תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • שכירים יצרפו תלושי שכר או אישורי מעסיק מכל תקופת עיסוק ובפרט מהשנתיים שלפני הגשת התביעה.
  • שכירים שהפסיקו לעבוד, או שחל צמצום בהיקף עבודתם, יצרפו אישור מעסיק על כך.
  • אם קיימת הכנסה מהשכרת נכס יש לצרף את חוזה השכירות.
  • אם קיימות הכנסות מריבית או דיווידנדים, יש לצרף אישור מתאים על כך.
 • במקרה שמבקשים במסגרת התביעה תוספת עבור ילד שהגיע לגיל 18, יש לצרף אישור על לימודים, שירות לאומי, עתודה או קד"צ (בהתאם למקרה).
 • מי שמעוניינים לתבוע גם תוספת השלמת הכנסה ימלאו את טופס התביעה להשלמת הכנסה המצורף לטופס התביעה.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • הגמלה משולמת ב-28 בכל חודש, ורק מתחילת החודש שבו הוגשה התביעה.
 • במעבר מקצבת נכות לגמלת זיקנה מיוחדת, הגמלה תשולם החל ממועד הפסקת תשלום קצבת הנכות.

תקרת הכנסות שלא מעבודה (סכומי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה)

 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2021:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 3,237 ש"ח 3,269 ש"ח 3,301 ש"ח
זוג 5,117 ש"ח 5,166 ש"ח 5,216 ש"ח
יחיד/ה + ילד 5,445 ש"ח 5,495 ש"ח 5,545 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים 6,396 ש"ח 6,446 ש"ח 6,496 ש"ח
זוג + ילד 6,068 ש"ח 6,117 ש"ח 6,168 ש"ח
זוג + 2 ילדים 7,019 ש"ח 7,070 ש"ח 7,119 ש"ח


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

חקיקה ונהלים