צרכן רשאי לקרוא את מונה החשמל בעצמו ולדווח על כך לחברת החשמל לצורך עריכה או תיקון של חשבון החשמל
ניתן לדווח על קריאת מונה פעם אחת ביממה
השירות הוא ללא תשלום
למידע נוסף ראו בספר אמות המידה באתר חברת החשמל

צרכן רשאי לדווח לחברת החשמל על קריאת מונה החשמל העדכנית, ובהתאם לכך ייערך חשבון החשמל.

 • קריאת מונה החשמל על ידי הצרכן מתבצעת בדרך כלל באחד המצבים הבאים:
  • כאשר חשבון החשמל האחרון נערך על פי הערכה, והצרכן מעוניין לתקן אותו בהתאם לקריאת המונה בפועל;
  • כאשר יש צורך בעריכת חשבון חשמל מיוחד (שלא במועדים הרגילים), למשל במקרים של מעבר דירה;
  • כאשר הצרכן מעוניין מראש לדווח על קריאת המונה העדכנית לפני עריכת חשבון החשמל ושליחתו לצרכן.

מי זכאי?

 • כלל צרכני החשמל בישראל, המקבלים חשבון חשמל דו חודשי.
 • אם הדיווח על קריאת המונה נעשה לצורך תיקון חשבון החשמל האחרון, ניתן לדווח על מצב מונה ולדרוש את תיקון חשבון החשמל בהתאם רק אם הפער בין מצב הקריאה בחשבון החשמל לבין הקריאה המעודכנת אינו עולה על 2,500 קוט"ש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לדווח על קריאת המונה בטופס המקוון באתר חברת החשמל.
 • יש להצטייד בחשבון החשמל האחרון, ובפרטים הבאים: מספר חשבון חוזה, מספר המונה המלא כפי שמוטבע על לוח המונה בארון החשמל, תאריך עריכת החשבון, מצב הקריאה הנוכחית המודפס בחשבון החשמל ומצב הקריאה המעודכן.
 • אם קיים יותר ממונה אחד, יש לרשום את מספרי המונים ומצבי הקריאה של כל המונים, ולא רק של המונה שעבורו מתבקש התיקון.
 • אם הדיווח על קריאת המונה נעשה לצורך תיקון חשבון החשמל האחרון:
  • לאחר הדיווח של הצרכן תשלח חברת החשמל חשבון חדש שייערך בהתאם לקריאה המתוקנת.

חשוב לדעת

 • דיווח עצמי על קריאת המונה אפשרי רק כאשר חשבון החשמל הוא דו חודשי. צרכן המקבל חשבון חד חודשי, לא יוכל לדווח באופן עצמי על קריאת המונה. אם חשבון החשמל שקיבל אינו תואם את קריאת המונה בפועל, הוא רשאי להגיש השגה על חשבון החשמל. במהלך תקופת הטיפול בהשגה לא יופעלו נגדו הליכי גבייה (למשל פתיחת תיק בהוצאה לפועל) או הליכי ניתוק.
 • לא ניתן לתקן חשבון חשמל שנשלח לצרכן באמצעות דיווח עצמי, אם הפער בין מצב הקריאה בחשבון החשמל לבין הקריאה המעודכנת עולה על 2,500 קוט"ש. במקרה כזה יש לפנות לשירות למוקד חברת החשמל בטלפון 103.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים