הקדמה:

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל
פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל עלול לשלול את זכאותו של התושב לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים
גובה התשלום בתקופת השהות בחו"ל תלוי בקיומן של הכנסות בישראל לתושב בתקופת שהותו בחו"ל
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי
  • אדם המוגדר כתושב ישראל, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקצבאות הביטוח הלאומי, לפי הכללים שנקבעו בחוק.
  • חובת תשלום דמי ביטוח לאומי חלה גם בעת שהייתו בחו"ל.
  • פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותו של התושב לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • כאשר המעסיק הוא ישראלי, חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק.
  • אם מדובר במעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי, והמבוטח משלם דמי ביטוח באותה מדינה, הוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.
  • למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל העובד בחו"ל.
  • אם המבוטח הוא פנסיונר, תושב ישראל, הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל - ימשיך משלם הפנסיה לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה של המבוטח, גם בזמן שהייתו בחו"ל.
  • בכל מקרה אחר שבו על מבוטח לשלם את דמי הביטוח בעצמו, ניתן לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמו של התושב השוהה בחו"ל. למידע נוסף על דרכי התשלום של דמי הביטוח הלאומי ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

שעור התשלום

חשוב לדעת