קופת גמל להשקעה רשאית לגבות דמי ניהול מהחוסכים עד לתקרה הקבועה בתקנות והמפורטת בהמשך
אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מהתקרה
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון

קופת גמל להשקעה רשאית לגבות דמי ניהול מהחוסכים עד לתקרה המפורטת בהמשך.

 • דמי הניהול מורכבים משני רכיבים:
  1. דמי ניהול מהפקדות – אחוז מסוים שגובה הגוף המנהל את החיסכון מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
  2. דמי ניהול קבועים מיתרה צבורה - אחוז מסוים שגובה הגוף המנהל את החיסון מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון.
 • אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מהתקרה.
 • ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון.

דמי ניהול מקסימליים

 • דמי הניהול המקסימליים שקופת גמל להשקעה רשאית לגבות מהחוסכים הם:
  • 4% מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
  • 1.05% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד.

הנחה בדמי ניהול והגבלות על העלאתם

 • קופת גמל להשקעה יכולה לגבות דמי ניהול נמוכים מדמי הניהול המקסימאליים הנ"ל, בתנאי שהטבה זו תימשך לפחות שנתיים, כלומר: בכל מקרה שדמי הניהול נמוכים מהשיעור המקסימלי, אסור להעלות אותם במשך שנתיים.
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר לגוף המוסדי להעלות את דמי הניהול (ובכל מקרה לא יותר מהתקרה הנ"ל):
  • משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר בקופת הגמל.
  • כאשר נקבע בהסכם או בתנאי תוכנית הביטוח, מנגנון המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה על שוק ההון, אך לא מנגנון המבוסס על ותק של העמית.
 • בכל מקרה העלאת דמי הניהול אפשרית בתנאי שנמסרה לעמית הודעה באחד משני האופנים הבאים:
  • הודעה במסמך נפרד, על זכותו של הגוף המוסדי להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מהמקרים הנ"ל, והודעה זו נמסרה תוך שלושה חודשים מיום מתן ההנחה בדמי הניהול; או
  • ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול, על זכותה של החברה המנהלת לבטל את ההנחה בדמי הניהול, ובנוסף ניתנה לו הודעה במסמך נפרד, עד חודשיים לאחר מועד העלאת דמי הניהול.
 • תחילתה של העלאה בדמי הניהול תהיה בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה אל העמית או במועד מאוחר יותר (אם נקבע מועד כזה בהודעה עצמה), ובתנאי שלא יחלפו יותר מ-4 מחודשים בין מועד משלוח ההודעה לבין מועד ההעלאה.

חשוב לדעת

 • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.