אסור לגבות דמי תיווך מעובדים זרים בסיעוד המועסקים בבית המטופל, מעבר לדמי התיווך המפורטים בהמשך
לשכה פרטית בישראל רשאית לגבות מהעובד דמי תיווך רק אם אשרת הכניסה הראשונה לישראל הונפקה החל מיום 14.10.2022 והלשכה חתמה עם העובד על חוזה תיווך בשפתו ומסרה לעובד עותק ממנו
אסור ללשכה פרטית לגבות דמי תיווך מעובד זר הנמצא כבר בישראל וזאת גם אם הלשכה הפרטית טיפלה בעבר בהבאת העובד הזר לישראל ובתיווך לעבודתו בישראל
עובדים שלא הגיעו לישראל או עזבו אותה ב-3 השנים הראשונות או השתכרו מתחת לשכר המפורט בהמשך עשויים להיות זכאים להחזר חלקי או מלא מדמי התיווך ששילמו


אסור לגבות דמי תיווך מעובד זר המועסק בסיעוד ביתי מעבר לדמי התיווך המפורטים בהמשך.

 • ההיתר שניתן ללשכות הפרטיות בישראל לגבות מהעובדים הזרים בסיעוד הביתי דמי תיווך עבור הבאתם לארץ בתוקף עד ליום 13.10.2025 אלא אם יוארך.
 • למידע על הגבלת סכום דמי התיווך שניתן לגבות מעובדים זרים שאינם עוסקים בענף הסיעוד הביתי ראו הגבלת סכום דמי התיווך שניתן לגבות מעובד זר.

דמי תיווך שלשכה זרה רשאית לגבות מהעובד

 • לשכה זרה שפועלת מחוץ לישראל בנושא תיווך עבודה בישראל לעובד זר, רשאית לגבות מהעובד סכום השווה לסכום שנקבע בחוזה בינה ובין הלשכה הפרטית בישראל, ובתנאי שסכום זה לא יעלה על 4,146.34 ₪, נכון לינואר 2024 (4,012 ₪ ב-2023).
 • במקרה של גיוס במסגרת הסכם בילטראלי, הגביה מטעם המדינה הזרה השולחת הוא בכפוף לקבוע בהסכם אך לא יותר מהסכום האמור.
 • אם הלשכה הזרה גבתה מהעובד הזר תשלום גבוה יותר, העובד זכאי לקבל מהלשכה הזרה החזר בגובה ההפרש שבין התשלום ששילם לבין התשלום שמותר היה ללשכה לגבות ממנו.

דמי תיווך שלשכה פרטית בישראל רשאית לגבות מהעובד

 • לשכה פרטית בישראל רשאית לגבות מעובד זר בסיעוד הביתי דמי תיווך עבור הבאתו לארץ רק אם אשרת הכניסה הראשונה לישראל ("הברקה") הונפקה עבור העובד בקונסוליה בחו"ל החל מיום 14.10.2022.
 • הלשכה רשאית לגבות את דמי התיווך רק אם העובד חתם על חוזה תיווך או כתב התחייבות בשפתו של העובד, המפרט בין היתר את תנאי התיווך, והיא מסרה לעובד הזר עותק ממנו.
 • בעת התשלום חייבת הלשכה הפרטית למסור לעובד קבלה על קבלת התשלומים וכן למסור לעובד העתק רישום הכולל את שמו, מספר הדרכון, הסכומים שנדרש לשלם וששילם בפועל, מועד ואופן התשלום.
 • סכום דמי התיווך שלשכה פרטית העומדת בתנאי הזכאות רשאית לגבות מעובד הזר בתחום הסיעוד הוא 5,394.24 ₪ + מע"מ, ב-3 תשלומים:
  1. סך של 3,533.78 ₪ + מע"מ נכון לשנת 2024 (3,419 ₪ +מע"מ ב-2023).
   • עובדים זרים בסיעוד שהובאו לארץ במסגרת הסכמים בילטראליים - תשלום זה יופקד על ידי העובד בחשבון בנק ייעודי שהוסכם על ידי מדינתו לפני עלייתו למטוס לישראל, ויועבר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הלשכה הפרטית עד 3 ימים מיום הגעתו של העובד הזר לישראל.
   • שאר העובדים - התשלום ישולם במועד כניסתו של העובד הזר לראשונה לישראל. הסכום ישולם לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל 21 ימים לפני הגעתו של העובד לישראל. ניתן גם לשלם בהעברה בנקאית או בהמחאה בנקאית נקובה במטבע זר.
  2. סך של 930.23 ₪ + מע"מ, נכון לשנת 2024 (900 ₪ + מע"מ ב-2023) בתום 26 חודשים מיום כניסת העובד לישראל - בתנאי שהלשכה מסרה לעובד הודעה מראש על ביצוע התשלום לפחות 30 ימים לפני מועד התשלום.
  3. סך של 930.23 ₪ + מע"מ, נכון לשנת 2024 (900 ₪ + מע"מ ב-2023) בתום 38 חודשים מיום כניסת העובד לישראל - בתנאי שהלשכה מסרה לעובד הודעה מראש על ביצוע התשלום לפחות 30 ימים לפני מועד התשלום.
אזהרה
איסור גביית דמי תיווך אם אשרת הכניסה הראשונה של העובד הונפקה לפני 14.10.2022
אסור ללשכה הפרטית בישראל או לכל גורם אחר בישראל לגבות דמי תיווך מהעובד אם אשרת הכניסה של העובד הזר הונפקה לפני 14.10.2022 (גם אם העובד נכנס לישראל לאחר תאריך זה). במקרה כזה רק הלשכה הזרה רשאית לגבות מהעובד דמי תיווך כמפורט בפסקה למעלה.

החזר דמי תיווך לעובד זר שלא הגיע לישראל או שקיבל שכר נמוך

 • לשכה פרטית שגבתה או קיבלה תשלומים מעובד זר, תחזיר לעובד הזר את כל התשלומים שקיבלה או גבתה ממנו, אם התקיים אחד מאלה:
 • העובד הזר לא הגיע לישראל בתוך זמן סביר ממועד התשלום.
 • העובד הזר הגיע לישראל, אך בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר, או שהשכר שקיבל היה נמוך מ-70,560.24 ₪ (12 פעמים שכר המינימום החודשי).
 • למידע נוסף ראו החזר תשלום מלשכות גיוס עובדים זרים.

החזר דמי תיווך לעובד שעזב את ישראל לצמיתות

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות בטרם חלפו 36 חודשים ממועד כניסתו לישראל זכאי מהלשכה הפרטית להחזר יחסי מהתשלום שהוא שילם לה עם כניסתו לישראל כדלקמן:
  • 60% מהסכום שהלשכה הפרטית גבתה, אם העובד הזר עזב בטרם חלפו 18 חודשים ממועד כניסתו לישראל.
  • 33% מהסכום שהלשכה הפרטית גבתה אם העובד הזר עזב אחרי שחלפו 18 חודשים ובטרם חלפו 36 חודשים ממועד כניסתו לישראל.
  • התשלום יתבצע תוך 30 יום מהיום שנודע ללשכה הפרטית על עזיבתו של העובד את ישראל לצמיתות.

מי זכאי?

אזהרה
לשכה פרטית בישראל או כל גורם אחר בארץ אינם רשאים לגבות דמי תיווך מעובד זר המועסק בסיעוד במוסדות סיעוד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • עובד זכאי לתבוע את החזר התשלום ממי שגבה ממנו דמי תיווך שלא כדין.
 • בנוסף, ניתן להגיש תלונה אל הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה.
 • מומלץ לשמור על תיעוד התשלום (למשל: אישור בכתב של מקבל התשלום על קבלת התשלום).
טיפ
ניתן להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.

חשוב לדעת

 • מעסיק או לשכה פרטית אשר מימנו לעובד הזר את הטיסה לישראל, רשאים לגבות או לקבל מהעובד הזר החזר עבור הוצאות הטיסה שבה הגיע לישראל בתנאי שיש בידם קבלות או מסמכים המאמתים הוצאות אלו. למידע נוסף ראו החזר הוצאות עבור טיסת העובד הזר.
 • תשלום האגרה עבור היתר העסקת עובד זר חל על המעסיק בלבד ואסור לו לנכות סכום זה משכרו של העובד.
 • תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד.
  • למרות זאת, במרבית המקרים תשלום האגרה מתבצע על ידי המעסיק, שכן ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי ישראלי בלבד ורוב העובדים הזרים לא מחזיקים בכרטיס מסוג זה. במקרה זה רצוי לחתום מראש עם העובד על הסכמה לפיה המעסיק ישא בתשלום האגרה ויהיה רשאי לקזז תשלום זה משכרו של העובד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים