הקדמה:

נכה צה"ל שמעוניין בלימודי הכשרה מקצועית או לימודי תואר ראשון, יכול להגיש בקשה לקבלת סיוע במימון לימודיו
את הבקשה ניתן להגיש עד 5 שנים מהיום שהתקבלה החלטת הוועדה הרפואית לגבי דרגת נכותו של המבקש


נכי צה"ל שמעוניינים ללמוד לימודי הכשרה מקצועית או לימודי תואר ראשון, יכולים להגיש לאגף השיקום בקשה לקבלת סיוע במימון לימודיהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שהוכרה לו נכות בשיעור של 20% לפחות (או 10% אם הוכר כנכה לפני יום 01.01.1996), ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • אין לו מקצוע.
  • עקב הנכות המוכרת, הוא אינו מסוגל לעסוק במקצועו.
  • הוא זקוק להשתלמות מקצועית לצורך ביסוס במקום עבודתו.

נכה משוקם

 • בנוסף, תיתכן זכאות ל"נכה משוקם" - מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא קיבל מהמדינה עזרה ממשית להקמת עסק, ללימודי הכשרה מקצועית או ללימודי תואר.
  • יש לו מקור קבוע של הכנסה המספקת למחייתו.
  • הוא בעל השכלה או מקצוע המאפשרים לו לעסוק בעבודתו.
 • אגף השיקום רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לאשר את מימון הלימודים גם לנכה משוקם, אם שוכנע שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • חלה החמרה בנכותו המוכרת, שמונעת ממנו להמשיך ולעסוק בעבודתו.
  • הוא הפסיק את עבודתו בשל סיבות שאינן תלויות בו.
  • הלימודים המבוקשים מהווים תנאי לשילובו ההתחלתי או להמשך העסקתו במקום העבודה.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה יש להגיש עד 5 שנים מהיום שנמסרה לפונה, לראשונה, החלטת הוועדה הרפואית לגבי דרגת נכותו.
 • הממונה על הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה באגף השיקום רשאי לאשר בקשה שהוגשה לאחר תקופה זו, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הבקשה למימון מוצדקת לדעת הממונה.
  2. העיכוב בהגשת הבקשה נבע מהמצב הרפואי של המבקש, כולל טיפולים שנזקק להם או סיבות שאינן תלויות בו.
  3. העיכוב בהגשת הבקשה לא גרם להכבדה ניכרת על כספי המדינה.
 • יש לפנות ללשכת השיקום המחוזית של אגף השיקום שבה מטופל המבקש.
 • "נכה משוקם" יגיש את הבקשה בכתב למנהל מחוז השיקום שאליו הוא משתייך.

שלבי ההליך

 • יש לפנות אל עובד השיקום בלשכת השיקום המחוזית שאליה משתייכים ולגבש עימו תוכנית לימודים.
 • עובד השיקום יודיע לעובד הרווחה על אישור תוכנית הלימודים.
 • המבקש ימלא ויגיש לעובד הרווחה טופס ש/73/1 א' (ניתן להשיג את הטופס בלשכות השיקום).
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור לימודים מהמוסד הכולל את אישור קבלתו של הפונה למוסד הלימודים.
  • תוכנית הלימודים המיועדת למבקש.
  • אישור על גובה שכר הלימוד שאותו נדרש המבקש לשלם.
  • מי שנרשם ללימודים בחו"ל יצרף, בנוסף, גם אישור ממשרד החינוך כי התואר שמעניק המוסד הוא תואר מוכר בארץ.
 • הבקשה תועבר לאישור הוועדה המחוזית להכשרה מקצועית והשכלה גבוהה של אגף השיקום.
 • ההודעה לגבי החלטת הוועדה תימסר למבקש על ידי עובד הרווחה בלשכת השיקום המחוזית בתוך 21 ימים מהיום שהמבקש הגיש את כל האישורים הנדרשים לבקשה.
 • אישור המימון ניתן עבור שנה אחת. כדי להמשיך ולקבל את הסיוע, יש להגיש בקשה להמשך קבלת המימון בכל שנה מחדש.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה (על-ידי עובד הרווחה, עובד השיקום או הוועדה המחוזית), רשאי לערער על ההחלטה לוועדת ערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות עובד השיקום.
 • המחוז יודיע מהי החלטת ועדת הערר למערער, ויפעל בהתאם להחלטה, עד 7 ימים מיום הגשת הערעור.
 • ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בבית המשפט.

חשוב לדעת

 • מי שכבר החל ללמוד בזמן הגשת הבקשה למימון לימודיו, יהיה זכאי לקבלת מענק מימון להמשך לימודיו אם תקופת לימודיו לא הסתיימה, ובתנאי שיוכיח לממונה כי למד ברציפות או בהפסקות קצרות המוצדקות לנוכח הנסיבות.
 • הממונה רשאי לאשר מימון שכר לימוד גם עבור התקופה שקדמה לבקשה למימון לימודים, אם עבור תקופה זו כבר היה זכאי המבקש למימון והגשת הבקשה באיחור נבעה מסיבות שאינן תלויות בו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.