הקדמה:

כל אדם רשאי להגיש לנציב תלונות הציבור על שופטים תלונה על שופט, רשם, דיין, קאדי או קאדי מד'הב בנוגע להתנהגותם במסגרת מילוי תפקידם, ובין היתר על דרך ניהול משפט על ידם
הליך התלונה אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטה או פסק דין שנתן אותו שופט, ולא ניתן במסגרתו לבחון החלטות שיפוטיות ופסקי דין לגופם
לא ניתן להגיש תלונה בעילום שם
למידע נוסף ראו אתר משרד המשפטים

כל אדם רשאי להגיש תלונה על שופט, רשם, דיין, קאדי או קאדי מד'הב בנוגע להתנהגותם במסגרת מילוי תפקידם, ובין היתר על דרך ניהול משפט על ידם.

 • התלונה מוגשת לנציב תלונות הציבור על שופטים.
 • הליך התלונה אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטה או פסק דין שנתן אותו שופט ולא ניתן במסגרתה לבחון החלטות שיפוטיות ופסקי דין לגופם.
 • אין הנציב מוסמך לטפל בבקשה לפסילת שופט מלשבת בדין.
 • הגשת התלונה ובירורה אינם כרוכים בתשלום

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם המעוניין להגיש תלונה על אחד מאלה:
 • ניתן להגיש תלונות המתיחסות להתנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם, ובין היתר על דרך ניהול משפט על ידם.
 • הנציב רשאי לא לברר תלונה אם סבר שהיא אינה מתאימה להתברר על ידו מחמת שהיא מתאימה יותר לטענת פסלות מלשבת בדין.

תלונות שהנציב לא יברר

 • הנציב לא יברר תלונה שהיא כמפורט להלן:
  • התלונה אינה על שופט או שאינה בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט כולל בדרך ניהול משפט על ידיו.
  • התלונה היא קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים.
  • ענינה של התלונה בשאלה משפטית או ראייתית מהותית.
  • התלונה היא בעניין הניתן לערעור על פי דין, מלבד בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט כולל בדרך ניהול המשפט על ידיו.
  • בקשה של בעל דין ששופט פלוני יפסול עצמו מלשבת בדין. עם זאת במקרים שבהם התלונה כוללת בנוסף על בקשת הפסלות גם עניינים שרשאי הנציב לברר, יברר הנציב את אותו החלק שבו לא התבקשה פסלות השופט.
  • התלונה היא על מעשה שמתנהלת בעקבותיו חקירה במשטרה או שהוגשה בגינו קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.

תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת

 • במקרים הבאים הנציב יברר את התלונות, רק אם יש יש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן.
  • התלונה הוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, או מיום מתן פסק הדין בעניינו בהליך שאליו מתייחסת התלונה, לפי המאוחר.
  • תלונה בעניין שניתנה בו החלטה, שעליה אפשר או היה אפשר, להגיש ערעור, והיא אינה מסוג התלונות שאין לברר אותן.
  • הנציב רשאי לא לברר תלונה אם סבר שהיא אינה מתאימה להתברר על ידו מחמת שהיא מתאימה יותר לטענת פסלות מלשבת בדין.
 • החלטות הנציב במקרים הללו יהיו בכתב ומנומקות.

למי ואיך פונים

מילוי טופס תלונה

 • יש למלא טופס תלונה באחד מהפורמטים הבאים.
 • יש לצרף מסמכים או פרוטוקולים, אם קיימים כאלה.
 • יש לציין את פרטי הצדדים לתיק ובאי כוחם, אם היו, ואת דרכי ההתקשרות עמם וכן את פרטיו של כל מי שיכול לתמוך בתלונה.
 • תלונה שמגישים אסירים, עצורים או כלואים תוגש במעטפה סגורה למנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מתקן הכליאה, לפי העניין, והוא יעביר אותה מבלי לפתוח, אל הנציבות.
 • אם התלונה לא מוגשת על ידי המתלוננים (במקרה שאדם אחר ממלא את טופס התלונה בשמו של אדם אחר) יש לצרף הסמכה בכתב (ייפוי כוח) להגיש תלונה בשמו של אחר.
 • יש לחתום על התלונה (אם מגישים אותה באופן מקוון - יש להוסיף חתימה אלקטרונית) ובכל מקרה יש למלא את פרטי המתלונן.
  • הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם.
  • עם זאת, החוק מאפשר לנציב לברר את התלונה מבלי למסור לשופט שעליו הוגשה התלונה או לכל גורם אחר את פרטי המתלונן, אם הוא סבור כי הדבר אינו דרוש לצורך בירור התלונה.

דרכי משלוח התלונה

 • את התלונה ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון: יש למלא את טופס התלונה המקוון ולצרף לטופס את המסמכים הרלבנטיים. בסיום מילוי הטופס יש ללחוץ על כפתור "שלח" בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
  • בדואר: יש לשלוח את טופס התלונה והמסמכים המצורפים לכתובת: נציבות תלונות הציבור על שופטים, רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים, 9548401.
  • בדואר אלקטרוני: יש לשלוח את טופס התלונה והמסמכים המצורפים לכתובת באחת מהדרכים הבאות:
   • להדפיס את טופס התלונה, לחתום ידנית ולאחר מכן לסרוק או לצלם את טופס התלונה ולשלוח בדואר אלקטרוני את הקובץ.
   • להוסיף על גבי קובץ טופס התלונה חתימה אלקטרונית מאושרת על פי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א–2001 ולשלוח בדואר אלקטרוני את הקובץ החתום אלקטרונית.
  • בפקס: 02-6467973.

המועד להגשת התלונה

 • יש להגיש את התלונה תוך שנה מיום המעשה, מיום מתן פסק הדין בהליך שאליו מתייחסת התלונה, או מיום שנודעה למתלונן עילת התלונה, לפי התאריך המאוחר מבין השלושה.
 • למרות זאת, במקרים חריגים ניתן להגיש את התלונה מאוחר יותר אולם במקרה כזה יש לציין מהי הסיבה המיוחדת שמצדיקה לברר את התלונה כעת.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת התלונה תשלח נציבות תלונות הציבור על שופטים למתלוננים אישור בדואר על קבלת התלונה בצירוף מספר התלונה בנציבות.
 • לאחר סיום הבירור, תשלח למתלוננים בדואר החלטת הנציב בתלונתם.
 • בירור תלונה אמור להסתיים לכל המאוחר עד שנה אחת מיום קבלתה בנציבות.

גורמי ממשל

חשוב לדעת

 • הגשת התלונה ובירורה אינם כרוכים בתשלום.
 • נציב תלונות הציבור על שופטים אינו מוסמך לבחון החלטות שיפוטיות שניתנו או לטפל בבקשה לפסול שופט, רשם, דיין או קאדי מלשבת בדין.
 • התלונה מתבררת במישור האתי, ואין לה השפעה על התיק שהתנהל בבית המשפט. העובדה שתלונה נמצאה מוצדקת אינה מבטלת פסק דין או החלטה, ואינה מאריכה את המועד להגשת הליכי ערעור.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים