הפניה ל:

  • חובת השימוע לעובד קבלך במקרה של הפסקת עבודתו אצל מזמין העבודה חלה הן על מזמין העבודה והן על קבלת כח האדם או השירות