הקדמה:

תורם איבר זכאי להחזר כספי עבור רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה או מפני אובדן כושר השתכרות
ההחזר הכספי לתורם יינתן בתנאי שטרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום בפועל עבור הביטוח
ההחזר הכספי יינתן עבור תקופה שלא תעלה על 60 חודשים, ומתחילה באחד מ-3 החודשים שאחרי חודש נטילת האיבר
סך ההחזר המקסימלי הוא 207 ש"ח לחודש (נכון לינואר 2020)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


תורם איבר לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, זכאי להחזר כספי עבור רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, כולל כושר עבודה עסקי, או מפני אובדן כושר השתכרות.

 • ההחזר יינתן עבור ביטוח המכסה תקופה של עד 60 חודשים, שמתחילים באחד מ-3 החודשים הראשונים שאחרי חודש נטילת האיבר.
 • ההחזר המקסימלי הוא בסך 207 ש"ח לחודש (נכון לינואר 2020).
דוגמה
אם תרומת האיבר בוצעה ביום 10.04.2010, ספירת 60 החודשים תחל לכל המאוחר ביום 31.07.2010 (3 חודשים לאחר חודש תרומת האיבר), ותסתיים ביום 30.07.2015.
דוגמה
אם תרומת האיבר בוצעה ביום 27.02.2010 והוגשה תביעה להחזר כספי על פוליסה המכסה את התקופה מיום 01.01.2010 עד יום 31.12.2010, תקופת 60 החודשים שעבורה יינתן ההחזר תחל לכל המוקדם ביום 01.03.2010 (החודש שלאחר חודש נטילת האיבר). התורם יהיה זכאי להחזר יחסי של 10/12 מסכום הפוליסה, החל מיום 01.03.2010, בתנאי שהסכום לא יעלה על התקרה שנקבעה לחודש.

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008.
  2. הנתרם הוא תושב ישראל.
  3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.


תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה בתוך 12 חודשים מהיום שהכספים שולמו בפועל על-ידי התורם (ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום).
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורם, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • כמו כן יש לצרף העתק של הפוליסה הנרכשת על שם התורם.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: .
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).


חשוב לדעת

 • התורם חייב להיות בעל הפוליסה (כלומר הפוליסה תהיה רשומה על שמו), אך אין חובה שהוא יהיה גם המוטב - האדם שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של אירוע ביטוחי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.