היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות הוקמה במסגרת החלטת ממשלה מספר 1958 מיום 19.08.2016 בנושא "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית". היחידה הוסמכה על ידי הממשלה, בין היתר, לקבל תלונות בנושא גזענות ממסדית ולנתב הטיפול בהן לגורמים המוסמכים, לרכז מידע בנושא המאבק בגזענות, לפעול למניעת גזענות ולהגיש דוח לממשלה על פעילות משרדי הממשלה השונים למיגור גזענות.

פרטים

שיוך:משרד המשפטים
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:antiracismunit@justice.gov.il
טלפון:3406*
פקס:02-6468016

תפקידי היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות

  • תיאום וסנכרון הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה על רקע גזענות כלפי אוכלוסיות שונות, בהן החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, חרדים, עולים ממדינות שונות ויוצאי עדות המזרח.
  • קליטת תלונות בגין גילויי גזענות ואפליה על רקע גזענות, הפנייתן לטיפול הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הטיפול.
  • מעקב אחר יישום המלצות הצוות הבינמשרדי למיגור גזענות (ועדת פלמור).
  • כתיבה ופרסום של דוח שנתי המפרט את פעילות היחידה ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בתלונות בגין גזענות ואפליה, וצעדי מניעה ומדיניות שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת אפליה.
  • בחינת הצורך בשינוי חקיקה הדרושים למניעת גזענות ואפליה, והעלאת הצעות בנושא בפני שרת המשפטים וקידומן עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד המשפטים.
  • גיבוש רשימת מומחים, אנשי מקצוע, שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלבנטיים מקרב אוכלוסיות שונות והנגשת הרשימה לאמצעי תקשורת לגיוון רשימת המומחים המופיעים בתקשורת.
  • הפקת שידורים יזומים, שיופצו מטעם הממשלה ואשר יקדמו מסרים מתאימים למיגור הגזענות.

הגשת תלונה אל היחידה

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע