עובד רשאי להיעדר מעבודתו עקב מזג האוויר, וזאת בהסכמת המעסיק בלבד
המעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה ולהוציא את כל העובדים לחופשה
ההיעדרות הינה על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד

תקציר

ככלל, מזג אוויר אינו מהווה עילה להיעדרות מעבודה.

 • עובד אינו רשאי להיעדר מעבודתו על דעת עצמו בשל מזג האוויר מבלי לקבל את הסכמת המעסיק.
 • עובד שקיבל אישור ממעסיקו להיעדר מעבודתו, רשאי להיעדר מהעבודה, אולם ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר ינוכה יום חופש אחד בגין כל יום היעדרות.

עובד שלא הצליח להגיע לעבודה בשל מזג האוויר

 • עובד שלא הגיע לעבודתו עקב מזג האוויר (למשל בשל חסימת כבישים או הפסקת תחבורה ציבורית), ייחשב כמי שנעדר מעבודתו על חשבון החופשה השנתית.
 • ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד, ינוכה יום חופש אחד בגין כל יום היעדרות.

מעסיק הסוגר את מקום העבודה עקב מזג האוויר

 • המעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה בשל מזג האוויר, ולהוציא את העובדים לחופשה במהלך ימים אלה.
 • גם במקרה כזה ינוכה לכל עובד יום חופש אחד ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר על כל יום היעדרות.
 • יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • אם ישנם עובדים שאין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק לנקוט את אחת הפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד (כלומר, לשלם להם שכר רגיל במהלך ההיעדרות).
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.

מי זכאי?

 • כלל העובדים לאחר קבלת אישור מהמעסיק להיעדרות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי לכל עובדי המדינה.

חשוב לדעת

 • היעדרות בגין מזג האוויר היא על חשבונו של העובד (חופשה ללא תשלום או חופשה שנתית), אלא אם כן הגיע העובד להסכמה אחרת מול המעסיק.
 • מעסיק רשאי לכפות על העובדים לצאת לחופשה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שצברו, ובתאריכים שהוא יקבע, מלבד במקרים שלרשות העובד אין מספיק ימי חופשה צבורים.
 • מנכ"ל משרד ממשלתי ומנהלי בתי חולים רשאים להורות לעובדים מסוימים להתייצב במקום העבודה בשל חיוניותם. במקרה כזה עובדים אלה אינם רשאים להיעדר מהעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

דחיית המועד לדיווח ותשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של ה - 15.1.2015 בשל מזג האוויר הסוער - באתר רשות המסים.