פקודת מס הכנסה מגדירה באילו מקרים הכנסה נחשבת הכנסה מיגיעה אישית
על הכנסה מיגיעה אישית חלים שיעורי מס נמוכים יותר משיעורי המס שחלים על הכנסה שלא מיגיעה אישית
הטבות מס מסוימות נקבעות בהתאם לסוג ההכנסה
ראו סעיף 1 לפקודת מס הכנסה

הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה שעובדים מקבלים כתוצאה מעבודתם (משכורת לשכירים והכנסה מעסק או ממשלח יד לעצמאים).

 • בנוסף לכך, סוגי ההכנסה הבאים מוגדרים כהכנסה מיגיעה אישית:
  1. קצבה שמשולמת על-ידי מעסיק קודם (כגון: קצבת פנסיה תקציבית).
  2. קצבה שמשולמת מקופת גמל לקצבה בגין עבודה או בגין חברות בקופה במשך 5 שנים לפחות, למי שמרבית הכנסתם החייבת הייתה מיגיעה אישית ב-5 השנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה (לדוגמה: קצבת פנסיה חודשית).
  3. קצבה שמשולמת לשאירים של מי שהיה זכאי לאחת מהקצבאות שצוינו בסעיפים 1-2.
  4. קצבת אובדן כושר עבודה שמשולמת מקופת גמל לקצבה, מקופת גמל לתגמולים, או על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
  5. קצבה שמשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי וחייבת במס (כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים, גמלה לשמירת היריון).
  6. מענק ששולם עקב פרישה.
  7. מענק ששולם עקב מוות.
  8. סכום שהתקבל בעקבות היוון אחת מהקצבאות שצוינו בסעיפים 1-5 (לדוגמה: היוון קצבת נכות מעבודה, היוון קצבת פנסיה תקציבית או קצבת פנסיה צוברת וכו').
  9. סכום שהתקבל מהשכרת נכס שבמשך 10 שנים לפחות לפני השכרתו שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד של בעלי הנכס (כולל השכרה על-ידי מי שהיה בן/בת זוג של בעלי הנכס לפני פטירתם).
 • כל שאר ההכנסות נחשבות להכנסה שלא מיגיעה אישית (כגון: הכנסה מרווחי הון, הכנסה מריבית והכנסה מהשכרת נכס שלא בנסיבות שצוינו).

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים