הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה היא רשות במשרד העבודה הפועלת לשמירת הזכויות בתחום התעסוקה של הזרים העובדים בישראל. סמכויות הממונה נקבעו בתיקון מה- 17.03.2010 לחוק עובדים זרים (תיקון מס' 12).

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:foreignr@labor.gov.il
כתובת:בנק ישראל 7 ירושלים
טלפון:074-7696161
074-7696235
0506290758 (ווטסאפ בלבד)

תפקיד

תחום ההסברה

  • פירסום זכותונים לעובדים זרים בתחומי העיסוק השונים, פירסומי חקיקה, פסקי דין ונהלים הרלבנטיים לעובדים ולמעסיקיהם ועוד.
  • תקשורת ישירה באמצעות אתר האינטנרט, בין הציבור (כולל העובדים הזרים ומעסיקיהם) לבין הממונה, גופים ממשלתיים נוספים ועמותות לא ממשלתיות הפועלות ללא כוונת רווח, הקשורים כולם לתחום.

במסגרת זו ניתנות תשובות לפניות ולשאלות של ציבור העובדים והמעסיקים בנושאים הקשורים לזכויות העובדים הזרים בעבודה.

תחום ההסדרה

  • שיתוף פעולה עם גורמים בממשלה ומחוצה לה, ובכלל זה עם מעסיקים ועובדים, למען קידום קביעת נהלים ופעולות, אשר יסדירו את נושא ההעסקה של העובדים הזרים, מתוך שמירה על זכויותיהם ומתוך שמירה על האינטרסים של מדינת ישראל ואזרחיה.

תחום התלונות

תחום התביעה האזרחית

  • התערבות הממונה בהליכים משפטיים שלא הוא יזם, המתנהלים בעניינים שבתחום תפקידיו של הממונה. ההתערבות תהיה לפי בקשת בית הדין או לפי בקשת הצדדים או ביוזמה של הממונה בעצמו. ההתערבות תהיה ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר שההליך מתנהל בפניו.
  • תביעות ביוזמת הממונה - הממונה מוסמך לנקוט יוזמה לתביעות שכאלה בעקבות ממצאים, אליהם הוא מגיע בבירור התלונות שקיבל על הפרות של זכויות העובדים הזרים בעבודתם.
  • הממונה מוסמך להגיש תביעות אלו כנגד מעסיקי העובד הזר, מי שתיווכו אותו לעבודה או כנגד מי שמעסיק אותו בפועל.

נושאים וזכויות